Zatrudnienie

Dane zbiorcze – Zatrudnienie

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji oświatowej (w skrócie SIO) stanowią:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2159, z późn. zm.) , zwana dalej ustawą,
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1653), zwane dalej rozporządzeniem.

Wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami

Dane dotyczące wymiaru zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy. Przekazuje się je, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 1 lit. b, ust. 1 pkt 2 lit. b, ust. 1 pkt 4 lit. b, ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, w terminie 10 dni po zakończeniu każdego kwartału, według stanu na koniec kwartału.

W przypisaniu pracowników do poszczególnych kategorii (urzędniczych, pomocniczych i obsługi) można korzystać z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 15 maja 2018 r. (Dz. U. 2018.936), w szczególności zał. 3, tabela 2, część F. Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz  pkt V. Jednostki działające w zakresie oświaty.

Należy wykazać wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, według rodzajów zajmowanych stanowisk:

 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi, w tym:
 1. asystenci edukacji romskiej – o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
 2. osoby władające językiem kraju pochodzenia, o których mowa w art. 165 ust. 8 ustawy o- Prawo oświatowe,
 3. pomoc nauczyciela – o której mowa w art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe,
 4. asystenci nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej (funkcjonuje do 31 sierpnia 2020 r.),
 5. asystenci wychowawcy świetlicy (funkcjonuje do 31 sierpnia 2020 r.),
 • pracownicy ochrony zdrowia:
 1. lekarze,
 2. lekarze dentyści,
 3. pielęgniarki,
 4. higienistki szkolne,
 5. położne.

Należy wykazać tylko personel medyczny zatrudniony przez szkołę lub placówkę oświatową. Nie należy wykazywać personelu medycznego, pracującego na rzecz uczniów/wychowanków, zatrudnionego przez zakład opieki zdrowotnej i oddelegowanego do pracy w danej szkole lub placówce oświatowej.

Nie należy uwzględniać osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło). Należy natomiast wykazywać wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, również te na urlopach wychowawczych, długotrwałych zwolnieniach lekarskich i urlopach bezpłatnych.

W kolumnie 1 należy wykazać liczbę osób zatrudnionych ogółem dla poszczególnych rodzajów stanowisk. W kolumnie 2 należy wykazać liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. W kolumnie 3 należy wykazać liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na etaty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).