Wynagrodzenie

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenia nauczycieli przekazują wyłącznie publiczne szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów. Wykazywanie wynagrodzeń nauczyciela należy rozpocząć od wskazania umowy, której dotyczy wynagrodzenie. Następnie należy wskazać rok sprawozdania oraz jego typ, tj. czy sprawozdanie dotyczy okresu styczeń-sierpień czy całego roku. Po czym należy kolejno wykazać wszystkie składniki wynagrodzenia, jakie nauczyciel otrzymał w danym okresie.

Składniki wynagrodzenia generalnie odpowiadają wynagrodzeniom, które nauczyciele otrzymują na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. W przypadku zatrudnienia na podstawie Kodeksu Pracy podstawowe wynagrodzenie należy wykazać w pozycji wynagrodzenie zasadnicze, a pozostałe składniki wynagrodzenia w odpowiednich pozycjach, o ile nauczyciel je otrzymuje. Kwoty wynagrodzenia wykazujemy brutto bez kosztów pracodawcy.

W SIO nie wykazuje się świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kwoty wynagrodzenia wykazujemy w wysokości faktycznie wypłaconej. W przypadku wypłaty wynagrodzenia za czas choroby pracownika odpowiednie składniki wynagrodzenia za dany okres należy wykazać odpowiednio zmniejszone (przypominamy, że świadczenia wypłacane przez ZUS nie są składnikami wynagrodzenia).

Wynagrodzenie nauczyciela uzupełniającego etat w innej szkole wykazuje w całości szkoła macierzysta.

Stosownie do art. 9c ust.11 ustawy o systemie oświaty nauczyciele biorący udział w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego wykonują czynności związane z przeprowadzaniem tego egzaminu w ramach czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, czyli w ramach czasu pracy nauczyciela oraz ustalonego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem dotyczącym przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego.

Zgodnie z art. 9c ust.12 ustawy o systemie oświaty, nauczyciele, w tym nauczyciele będący egzaminatorami, biorący udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, wykonują czynności związane z przeprowadzaniem tej części egzaminu w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. W przypadku wykonywania tych czynności w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na zasadach określonych w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli udział nauczyciela w egzaminie matury ustnej przekracza jego obowiązkowy wymiar zajęć, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i taki składnik wynagrodzenia wtedy należy wykazać.