Data ostatniej aktualizacji: 01.04.2022

DANE ZBIORCZE

Zatrudnienie – Rozwiązanie stosunku pracy – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące rozwiązania stosunku pracy, należy rozpocząć od wyboru roku kalendarzowego i okresu sprawozdawczego, który ma zostać usunięty, a następnie kliknąć w przycisk KOSZA. Po kliknięciu w dany przycisk pojawi się komunikat ostrzegający, który należy zatwierdzić przyciskiem USUŃ.

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po usunięciu danych pojawia się komunikat informujący o poprawnym wykonaniu operacji: Operacja zakończona pomyślnie

Usunięcie spowoduje całkowitą utratę wprowadzonych danych dla danego sprawozdania,

okno rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli po usunięciu wybranych danych

W przypadku usunięcia wpisu danych na stan 30 września danego roku kalendarzowego, istnieje możliwość ich ponownego wprowadzenia poprzez skopiowanie danych ze stanu na dzień 31 maja tego samego roku.

W tym celu należy skorzystać w polu Stan na 30 września z przycisku Kopiuj dane z 31 maja.

Okno rozwiązania stosunku pracy nauczycieli z przyciskiem "kopiuj dane z 31 maja"

Następnie w nowym oknie pojawią się skopiowane dane ze stanu 31 maja oraz możliwość dodania nowych wpisów dotyczących rozwiązania stosunku pracy nauczycieli, które nastąpiły na dzień 30 września danego roku kalendarzowego:

Okno dodania informacji o rozwiązaniu stosunku pracy z przyciskiem zapisz

Po wprowadzeniu danych należy zapisać formularz poprzez przycisk ZAPISZ.

Okno zapisanych danych rozwiązania stosunku pracy nauczycieli