Uczniowie – oddział dodatkowy

Data ostatniej aktualizacji: 06.09.2022

Uczeń – Oddziały dodatkowe – komentarz merytoryczny

Grupa nauczania języka mniejszości

Do grupy nauczania języka mniejszości należy przypisać:

  1. uczniów innych przedszkoli lub szkół, korzystających w danym przedszkolu/szkole wyłącznie z nauczania języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego (uczniowie ci powinni zostać zarejestrowani zarówno w przedszkolu/szkole macierzystej (w oddziale podstawowym), jak i przedszkolu/szkole, w której uczą się ww. języka (w grupie międzyszkolnej – nauczanie języka mniejszości));
  2. uczniów danego przedszkola/szkoły, którzy wraz z uczniami z innych przedszkoli/szkół uczą się w międzyszkolnych zespołach nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego;
  3. uczniów danego przedszkola/szkoły, którzy w tym przedszkolu/szkole uczą się w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

Do oddziałów tych nie ma możliwości przypisania uczniów cudzoziemców nie będących obywatelami polskimi. Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2006 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 823) mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich/ mniejszością etniczną, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Do oddziału dodatkowego Zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze należy przypisać dzieci lub młodzież w wieku 3 – 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla których w danej szkole lub placówce, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, prowadzi się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zajęcia te organizuje się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r., poz. 529). Osób tych nie wykazuje się w oddziałach podstawowych. Osoby te nie są uczniami.

UWAGA: Jeśli osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim posiadająca orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, spełniająca obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie uczestniczy w tych zajęciach w danym roku szkolnym z powodu zwolnienia lekarskiego, to osoba taka nie powinna być wykazywana w SIO. W przypadku osób, które ukończyły 18 lat należy wykazać tylko osoby faktycznie korzystające z zajęć – nie należy wykazywać osób, które zadeklarowały, że nie będą korzystać z zajęć. Osoby takie nie muszą posiadać zwolnienia lekarskiego.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Do oddziału dodatkowego Wczesne wspomaganie rozwoju należy przypisać dzieci, które szkoła lub placówka oświatowa obejmuje wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podstawę prawną dla realizacji tej formy wspomagania rozwoju stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz.1635). Wczesne wspomaganie rozwoju organizuje się dla dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Oznacza to, że wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą być objęte dzieci w wieku od zera do siódmego roku życia (w wyjątkowych przypadkach do  dziewiątego roku życia).

Dzieci tych nie należy wykazywać w oddziałach podstawowych w szkole.

Uwaga – niektóre dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą być jednocześnie wychowankami przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego. W takim wypadku powinny one być wykazane zarówno w oddziałach dodatkowych – Wczesne wspomaganie rozwoju jak i w oddziałach podstawowych.

Zgodnie z art.  127 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci organizowane są przez jeden zespół wczesnego wspomagania rozwoju. Przepisy tej ustawy umożliwiają realizację części zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez zespół utworzony w innej jednostce systemu oświaty jedynie w przypadku braku możliwości zapewnienia przez jeden zespół realizacji wszystkich wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Udzielanie wsparcia przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez różne organy lub osoby prowadzące odbywa się na podstawie porozumienia zawieranego przez organy lub osoby prowadzące te podmioty, w którym wskazuje się m.in. podmiot zobowiązany do przekazywania danych o zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. W związku z tym, w bazie danych SIO dane dziecko może być przypisane do oddziału dodatkowego wczesne wspomaganie rozwoju i mieć wykazaną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju tylko w jednej placówce.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jeśli w szkole lub placówce oświatowej są prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe należy zarejestrować oddziały w celu wykazania słuchaczy tych kursów. Oprócz podania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany i nazwy oddziału, należy wypełnić dodatkowe pola: Branża i Kurs kwalifikacyjny. Pola te wypełnia się wybierając odpowiednie pozycje ze słowników. Słowniki branż i kwalifikacji są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakres możliwych do wyboru branż uzależniony jest od listy zawodów wprowadzonych w RSPO przez organ rejestrujący, gdyż szkoły te mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą oraz w zakresie zawodów przypisanych do branż.

W przypadku placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dostępny jest pełny zakres kwalifikacji określonych w  rozporządzeniu w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, ale tylko tych dla których klasyfikacja ta przewiduje możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Zajęcia dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET

Do oddziału dodatkowego Zajęcia dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych należy przypisać uczniów przedszkoli/szkół niepełnosprawnych intelektualnie i posiadających niepełnosprawności sprzężone, którzy w ośrodku realizują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego lub podstawę programową kształcenia ogólnego.

Uczniowie ci powinni być również zarejestrowani i przypisani do oddziału podstawowego w szkole macierzystej, która dokonuje ich klasyfikacji i promowania.

Oddział przygotowawczy

Zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy Prawo oświatowe, przez oddział przygotowawczy należy rozumieć oddział szkolny dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jak również wykazują zaburzenia w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 165 ust. 16 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.

Okres przypisania ucznia do oddziału przygotowawczego trwa do zakończenia roku szkolnego, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału przygotowawczego, tj. 31.08. 

W przypadku zakończenia nauki w oddziale przygotowawczym w trakcie roku szkolnego,  należy zakończyć uczniowi przypisanie do oddziału przygotowawczego z dniem zakończenia nauki w tym oddziale.

Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym

Od roku szkolnego 2018/2019 do oddziału dodatkowego Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym należy przypisać ucznia, który jest wychowankiem zespołu pozalekcyjnych zajęć wychowawczych lub grupy wychowawczej w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1654).

W przypadku szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych należy zarejestrować każdego ucznia przyjętego do szkoły: zarówno takiego, dla którego szkoła organizuje kształcenie i specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, jak i takiego, w stosunku do którego odstąpiono od realizowania zajęć edukacyjnych. Jeżeli uczeń uczestniczy wyłącznie w specjalnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych (grupach wychowawczych lub zespołach pozalekcyjnych), należy przypisać go do oddziału dodatkowego. Przypisanie tylko do oddziału Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze (…) nie wymaga otwierania okresu nauki. Jeśli uczeń uczestniczy w zajęciach edukacyjnych w danej szkole, należy go również przypisać do oddziału podstawowego, otwierając mu najpierw okres nauki.

Oddział łączony

Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole tj. klasa i rodzaj oddziału do jakich uczęszcza uczeń zbierane są na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Łączenie klas w publicznych szkołach podstawowych są określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502.).

Możliwość łączenia klas w szkole ogólnodostępnej dotyczy tylko szkoły podstawowej.

Nauczanie w klasach łączonych oznacza prowadzenie  na jednej godzinie lekcyjnej zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu wspólnie dla dwóch lub więcej klas jednocześnie (np. godzina zajęć języka polskiego wspólna dla klasy IV i V; lekcja geografii wspólnie dla  klasy V, klasy VI  oraz klasy VII;  zajęcia edukacji matematycznej razem dla klasy II i III).

Zgodnie z art. 96 ust. 4-5 ustawy Prawo oświatowe w szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu edukacyjnego dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

– I etap edukacyjny to klasy I – III,

– II etap edukacyjny obejmuje klasy IV – VIII.

W szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dopuszcza się łączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym zorganizowanym dla dzieci 6-letnich z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w klasie I.

Przepisy  § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego
2019 r. określają organizację nauczania w klasach łączonych  w szkole podstawowej:

– pkt 1-2 – dotyczy możliwości łączenia klasy I, II i III,  czyli łączenia  klas
w zakresie I etapu edukacyjnego,

– pkt 3-4 – dotyczy możliwości łączenia klas IV-VIII, czyli łączenia klas
w zakresie II etapu edukacyjnego.

Zasady organizacji nauczania w klasach łączonych.

a) oddział przedszkolny zorganizowany dla dzieci 6-letnich (w szkole podstawowej) można połączyć z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w klasie I, z tym, że:

co najmniej połowa zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym oraz co najmniej połowa obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz języka obcego nowożytnego w klasie I powinna być prowadzona oddzielnie w oddziale przedszkolnym i w klasie I. (art. 96 ust. 5 ustawy).

Oznacza to, że co najmniej połowa liczby  godzin zajęć edukacji polonistycznej, przyrodniczej, ..itd. przeznaczonej na te zajęcia (zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych), musi być prowadzona osobno w klasie I.

Przykład: jeżeli w klasie I są zaplanowane 4 godziny edukacji polonistycznej, to co najmniej po 2 godziny tych zajęć powinna być prowadzona oddzielnie – tylko dla uczniów klasy I Analogicznie należy rozumieć, że co najmniej połowa zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym określonych przez nauczyciela sprawującego opiekę nad oddziałem w szczegółowym rozkładzie dnia jest prowadzona oddzielnie – wyłącznie dla dzieci 6-letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

b) w klasie I obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami. (§ 13 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Oznacza to, że zajęcia w klasie I można prowadzić łącznie z klasą II i III tylko na zajęciach przeznaczonych na edukację muzyczną, plastyczną
i na wychowanie muzyczne. Pozostałe zajęcia w klasie I muszą być prowadzone oddzielnie – nie można ich łączyć z innymi klasami.

c) w klasach II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami. (§ 13 ust. 2 rozporządzenia)

Oznacza to, że zajęcia edukacji muzycznej, edukacji plastycznej
i wychowania fizycznego można prowadzić łącząc te klasy na wszystkich godzinach  tych zajęciach przewidzianych dla każdej z łączonych klas.

Natomiast co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z  każdego rodzaju zajęć dla danej klasy, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami.

Przykład: jeżeli na edukację przyrodniczą przeznaczono po 3 godziny lekcyjne zajęć w każdej klasie, to w tygodniu co najmniej po 1,5 godziny tych zajęć musi być prowadzona oddzielnie dla klasy II i klasy III.

d) w klasach IV-VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami (§ 13 ust. 2 rozporządzenia).

Oznacza to, że w przypadku łączenia klas np. V z VI, obowiązkowe zajęcia edukacyjne z muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, można prowadzić łącząc klasy  na wszystkich godzinach tych zajęć.

Obowiązkiem jest prowadzenie bez łączenia z innymi klasami co najmniej połowy wymiaru godzin z każdego przedmiotu w każdej klasie, które są łączone.

Przykład: jeżeli na przedmiot język obcy nowożytny są przeznaczone 4 godziny tygodniowo dla każdej klasy (np. VI i VII ) to co najmniej 2 godziny zajęć lekcyjnych muszą być prowadzone  osobno w klasie VI i w klasie VII.

e) w klasie VIII obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami (§ 13 ust. 2 rozporządzenia).

Oznacza to, że w klasie VIII wszystkie godziny zajęć wychowania fizycznego przewidziane dla klasy VIII zgodnie z planem lekcji,  mogą odbywać się łącznie z innymi klasami.

Przykład: jeżeli w klasie VIII są zaplanowane 4 godziny wychowania fizycznego, to wszystkie 4 godziny mogą odbywać się łącznie z inną kasą (np. klasa VIII z klasą VII;  klasa VIII z klasą V i VI).

Wszystkie pozostałe  obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII nie mogą być prowadzone łącznie z inną klasą.

Kurs umiejętności zawodowych

W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (tj. branżowych szkołach I  stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i w szkołach policealnych) oraz w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone kursy umiejętności zawodowych, o których mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

Jeśli w szkole lub placówce oświatowej są prowadzone kursy umiejętności zawodowych należy zarejestrować oddziały w celu wykazania uczestników tych kursów. Oprócz podania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany i nazwy oddziału, należy wypełnić dodatkowe pola: zakres kształcenia i kurs umiejętności zawodowych. Pola te wypełnia się wybierając odpowiednie pozycje ze słowników. Słowniki zakresu kształcenia i nazwy kwalifikacji są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019  r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (w zakresie nazw jednostek efektów kształcenia albo nazw dodatkowych umiejętności zawodowych, realizowanych na kursie umiejętności zawodowych).

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakres kształcenia możliwy do wyboru uzależniony jest od listy zawodów wprowadzonych w RSPO przez organ rejestrujący, gdyż szkoły te mogą prowadzić kursy umiejętności zawodowych w zakresie zawodów,
w których kształcą oraz w zakresie zawodów przypisanych do branż, w których kształcą.

W przypadku placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dostępny jest pełen zakres zawodów określonych w rozporządzeniu  w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, ale tylko tych dla których klasyfikacja ta przewiduje możliwość kształcenia na kursach umiejętności zawodowych.

Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (tj. branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i w szkołach policealnych) oraz w centrach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Jeżeli w szkole lub placówce oświatowej są prowadzone turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników należy zarejestrować oddziały w celu wykazania uczestników tych turnusów. W tym celu należy zarejestrować oddziały dodatkowe i wypełnić dane podstawowe zawierające następujące pola: rok szkolny, na który rejestrowany jest oddział, typ oddziału -> turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Ponadto do oddziału dodatkowego należy przypisać odrębnie uczestnika turnusu:

  • ucznia branżowej szkoły I stopnia będącego młodocianym pracownikiem,
  • pracownika młodocianego niebędącego uczniem.

W tym celu należy wypełnić dane identyfikacyjne uczestnika turnusu zawierające branżę, zawód w którym odbywa się dokształcanie teoretyczne oraz:

  • w przypadku ucznia branżowej szkoły I stopnia będącego młodocianym pracownikiem – także numer PESEL i klasę BS I (I, II lub III), której dotyczy dany turnus.
  • w przypadku pracownika młodocianego niebędącego uczniem – także rok nauki zawodu (pierwszy, drugi lub trzeci), którego dotyczy dany turnus.

Informacja dodatkowa [wypełnić tylko jeżeli dotyczy]

Biorąc pod uwagę, że w przypadkach losowych dyrektor szkoły lub dyrektor centrum kształcenia zawodowego może zorganizować w ramach turnusu konsultacje indywidualne
w wymiarze co najmniej 55 godzin, dla każdego uczestnika należy uzupełnić dodatkowe pole dotyczące realizacji ewentualnych konsultacji indywidualnych w wymiarze co najmniej 55 godzin (pole to wypełnia się poprzez pola wyboru TAK/Nie dotyczy).

W przypadku pól branża/zawód, pola te wypełnia się wybierając odpowiednie pozycje ze słowników. Słowniki branż i zawodów są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakres możliwych do wyboru branż uzależniony jest od listy zawodów wprowadzonych w RSPO przez organ rejestrujący, gdyż szkoły te mogą prowadzić turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników tylko w zakresie zawodów, w których kształcą oraz w zakresie zawodów przypisanych do danej branży, w której kształci szkoła.

W przypadku centrów kształcenia zawodowego dostępny jest pełen zakres zawodów z poziomu branżowej szkoły I stopnia, określonych w rozporządzeniu  w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Kursy kwalifikacyjne w placówkach doskonalenia nauczycieli

Dane dotyczące liczby nauczycieli w placówkach doskonalenia nauczycieli korzystających
z innych niż kursy kwalifikacyjne form doskonalenia, według rodzajów tych form,  zbierane są na podstawie art. 8 pkt 2c litera d ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Na podstawie przepisów rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 28 maja 2019 r. (Dz. U. poz. 1045) placówki doskonalenia nauczycieli posiadające akredytację mogą, za zgodą kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki, prowadzić:

1)  kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie:

  • przygotowania pedagogicznego,
  • pedagogiki specjalnej

2)  kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą.

Kursy kwalifikacyjne nie mogą być prowadzone przez placówki doskonalenia posiadające wyłącznie wstępną akredytację.

Publiczne placówki doskonalenia prowadzone przez ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz ministra właściwego do spraw zdrowia mogą, za zgodą właściwego ministra, prowadzić kursy kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz pedagogiki specjalnej dla nauczycieli objętych zakresem działania placówki doskonalenia.

W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli do bazy danych SIO przekazywane są dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w danej placówce. Na potrzeby rejestrowania osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny należy dla każdego kursu zarejestrować odrębny oddział.

Typ oddziału dodatkowego Kursy kwalifikacyjne w PDN zostanie wskazany automatycznie. Oprócz wybrania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany oraz jego nazwy,
w polu Kurs kwalifikacyjny w PDN należy podać obszar, którego kurs dotyczył.

Nazwa kursu powinna umożliwiać łatwe odnalezienie właściwego kursu na liście przy przypisywaniu do tego kursu nauczycieli, którzy go ukończyli.