Uczniowie – oddział dodatkowy

Data ostatniej aktualizacji: 04.09.2019

Uczeń – Oddziały dodatkowe – komentarz merytoryczny

Grupa nauczania języka mniejszości

Do grupy nauczania języka mniejszości należy przypisać:

  1. uczniów innych przedszkoli lub szkół, korzystających w danym przedszkolu/szkole wyłącznie z nauczania języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego (uczniowie ci powinni zostać zarejestrowani zarówno w przedszkolu/szkole macierzystej (w oddziale podstawowym), jak i przedszkolu/szkole, w której uczą się ww. języka (w grupie międzyszkolnej – nauczanie języka mniejszości));
  2. uczniów danego przedszkola/szkoły, którzy wraz z uczniami z innych przedszkoli/szkół uczą się w międzyszkolnych zespołach nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego;
  3. uczniów danego przedszkola/szkoły, którzy w tym przedszkolu/szkole uczą się w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Do oddziału dodatkowego Zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze należy przypisać dzieci lub młodzież w wieku 3 – 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla których w danej szkole lub placówce, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, prowadzi się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zajęcia te organizuje się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r., poz. 529). Osób tych nie wykazuje się w oddziałach podstawowych. Osoby te nie są uczniami.

UWAGA: Jeśli osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim posiadająca orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, spełniająca obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie uczestniczy w tych zajęciach w danym roku szkolnym z powodu zwolnienia lekarskiego, to osoba taka nie powinna być wykazywana w SIO. W przypadku osób, które ukończyły 18 lat należy wykazać tylko osoby faktycznie korzystające z zajęć – nie należy wykazywać osób, które zadeklarowały, że nie będą korzystać z zajęć. Osoby takie nie muszą posiadać zwolnienia lekarskiego.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Do oddziału dodatkowego Wczesne wspomaganie rozwoju należy przypisać dzieci, które szkoła lub placówka oświatowa obejmuje wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podstawę prawną dla realizacji tej formy wspomagania rozwoju stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz.1635). Wczesne wspomaganie rozwoju organizuje się dla dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Oznacza to, że wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą być objęte dzieci w wieku od zera do siódmego roku życia (w wyjątkowych przypadkach do  dziewiątego roku życia).

Dzieci tych nie należy wykazywać w oddziałach podstawowych w szkole.

Uwaga – niektóre dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą być jednocześnie wychowankami przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego. W takim wypadku powinny one być wykazane zarówno w oddziałach dodatkowych – Wczesne wspomaganie rozwoju jak i w oddziałach podstawowych.

Zgodnie z art.  127 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci organizowane są przez jeden zespół wczesnego wspomagania rozwoju. Przepisy tej ustawy umożliwiają realizację części zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez zespół utworzony w innej jednostce systemu oświaty jedynie w przypadku braku możliwości zapewnienia przez jeden zespół realizacji wszystkich wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Udzielanie wsparcia przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez różne organy lub osoby prowadzące odbywa się na podstawie porozumienia zawieranego przez organy lub osoby prowadzące te podmioty, w którym wskazuje się m.in. podmiot zobowiązany do przekazywania danych o zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. W związku z tym, w bazie danych SIO dane dziecko może być przypisane do oddziału dodatkowego wczesne wspomaganie rozwoju i mieć wykazaną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju tylko w jednej placówce.

Kursy kwalifikacyjne

Od 1 września 2012 r. w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (tj. szkołach branżowych, technikach i w szkołach policealnych) oraz w placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe zdefiniowane w art. 117 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. Do wykazywania słuchaczy tych kursów służy oddział Kursy kwalifikacyjneOddziałach dodatkowych. Należy przypisać uczniów do właściwego kursu kwalifikacyjnego (właściwego oddziału dodatkowego).

Zajęcia dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET

Do oddziału dodatkowego Zajęcia dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych należy przypisać uczniów przedszkoli/szkół niepełnosprawnych intelektualnie i posiadających niepełnosprawności sprzężone, którzy w ośrodku realizują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego lub podstawę programową kształcenia ogólnego.

Uczniowie ci powinni być również zarejestrowani i przypisani do oddziału podstawowego w szkole macierzystej, która dokonuje ich klasyfikacji i promowania.

Oddział przygotowawczy

Zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy Prawo oświatowe, przez oddział przygotowawczy należy rozumieć oddział szkolny dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jak również wykazują zaburzenia w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 165 ust. 16 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.

Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym

Od roku szkolnego 2018/2019 do oddziału dodatkowego Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym należy przypisać ucznia, który jest wychowankiem zespołu pozalekcyjnych zajęć wychowawczych lub grupy wychowawczej w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1654).

W przypadku szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych należy zarejestrować każdego ucznia przyjętego do szkoły: zarówno takiego, dla którego szkoła organizuje kształcenie i specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, jak i takiego, w stosunku do którego odstąpiono od realizowania zajęć edukacyjnych. Jeżeli uczeń uczestniczy wyłącznie w specjalnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych (grupach wychowawczych lub zespołach pozalekcyjnych), należy przypisać go do oddziału dodatkowego. Przypisanie tylko do oddziału Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze (…) nie wymaga otwierania okresu nauki. Jeśli uczeń uczestniczy w zajęciach edukacyjnych w danej szkole, należy go również przypisać do oddziału podstawowego, otwierając mu najpierw okres nauki.