Tworzenie pliku CSV oraz import danych

Dane identyfikacyjne – tworzenie pliku CSV oraz import danych

Plik z danymi do importu musi być przygotowany w formacie CSV (comma-separated values, wartości rozdzielone przecinkiem). W samym pliku dane muszą być podane w odpowiedniej kolejności – w przeciwnym wypadku nie będzie można zaimportować danych identyfikacyjnych z pliku.

Aby poprawnie zaimportować dane, w przygotowanym pliku CSV dane muszą być rozdzielone znakiem ; (średnik).

Dane powinny być zakodowane w formacie UTF-8, w przeciwnym przypadku konieczne będzie poprawienie danych w aplikacji przed ich wysłaniem.

W pierwszym wierszu pliku CSV powinny być wpisane nazwy kolumn, tzn. imię, nazwisko, PESEL. W przeciwnym przypadku (gdy w pierwszym wierszu będą wpisane dane nauczyciela) nie zostaną one zaczytane podczas importu.

Kolejność danych w pliku CSV powinna być następująca:

  • W przypadku danych z numerem PESEL
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. PESEL
  • W przypadku danych bez numeru PESEL
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Pusta kolumna
  4. Data urodzenia w formacie (RRRR-MM-DD)

Plik o formacie CSV najłatwiej utworzyć na podstawie pliku XLS lub XLSX – zapisując dane w nowym formacie (CSV – rozdzielany przecinkami). Przed zapisaniem danych z pliku w formacie XLS lub XLSX należy dopilnować, aby dane były wprowadzone w prawidłowej kolejności.

Następnie należy wybrać opcję zapisz jako w menu zapisu pliku w programie Excel. W oknie zapisu plik należy wybrać typ CSV (rozdzielany przecinkami) w „zapisz jako typ”.

C:\Users\malgorzata.kunaszyk\Desktop\nauczyciel.PNG

Zapisany plik będzie można zaimportować w aplikacji SIO.

W przypadku importowania danych identyfikacyjnych bez numeru PESEL konieczne będzie uzupełnienie pola płci, kolejnych imion, kraju pochodzenia oraz typu dokumenty tożsamości i jego numeru.

Jeżeli po imporcie do aplikacji pliku pojawiają się dziwne znaki i dane nie zaimportują się – należy je poprawić przed wysłaniem danych.

Dane można kodować np. poprzez program Notepad++.

Plik CSV należy otworzyć w tym programie, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Edit with Notepad++.

C:\Users\malgorzata.kunaszyk\Desktop\plik.png

Następnie należy wybrać w zakładce Format opcję Konwertuj na format UTF-8 i zapisać plik.

C:\Users\malgorzata.kunaszyk\Desktop\NAUCZYCIEL2.png

Aby rozpocząć import danych należy kliknąć w przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-84.png  ,

następnie https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-85.png  .

W kolejnym kroku należy wybrać wcześniej utworzony plik w formacie CSV.

C:\Users\malgorzata.kunaszyk\Desktop\Bez tytułu.png

Gdy nauczyciele mają być dodawani pojedynczo należy skorzystać z przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-88.png  . Natomiast przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-89.png  powoduje dodanie wszystkich nauczycieli z pliku.

Poprzez przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-90.png  można zmienić plik z danymi.

Po wybraniu opcji  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-89.png  po zakończeniu importu pojawi się komunikat podający ilość osób zarejestrowanych z pliku:   .

C:\Users\malgorzata.kunaszyk\Desktop\Bez tytułu1.png

Nauczyciele zarejestrowani poprawnie wyświetlą się w kolorze zielonym.