Data ostatniej aktualizacji: 27.07.2020

Szkoła/Placówka oświatowa – Uczeń – Pozostałe dane dziedzinowe – rejestracja

Pozostałe dane dziedzinowe ucznia wpisują szkoły.

Po wybraniu ucznia z listy uczniów należy wybrać zakładkę dane dziedzinowe  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-46.png  .

Pozostałe dane dziedzinowe możliwe do wpisania są uzależnione od typu szkoły, która przekazuje dane.

Przy wybranym roku szkolnym   należy kliknąć  przy polu Pozostałe dane dziedzinowe. Rozwiną się dostępne w danej szkole lub placówce oświatowej opcje do zaznaczenia.

Opcja w Danych Dziedzinowych ucznia POZALEKCYJNE ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE W SZKOLE W PODMIOCIE LECZNICZYM jest dostępna do zaznaczenia do roku szkolnego 2017/2018.

UWAGA: Od roku szkolnego 2018/2019 dane o uczęszczaniu na pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym należy wykazać poprzez rejestrację oddziału dodatkowego „Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym”, a następnie przypisania do niego uczniów biorących udział w zajęciach.

Można tutaj przekazać informacje dotyczące danych dziedzinowych ucznia:

 • Okresu indywidualnego nauczania
 • Spełniania obowiązku szkolnego w szkole obwodowej
 • Okresu spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą -nauczanie domowe
 • Okresu spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą – nauczanie domowe
 • Okresu korzystania przez ucznia z indywidualnego nauczania
 • Wydania uczniowi karty rowerowej
 • Okresu korzystania przez ucznia z internatu
 • Okresu uczestnictwa ucznia w zespole pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczy (możliwe do wykazania w danych dziedzinowych do roku szkolnego 2017/18)
 • Okresu indywidualnego programu nauki
 • Okresu indywidualnego toku nauki
 • Miejsca praktycznej nauki zawodu
 • Statusu młodocianego pracownika
 • Zajęć edukacyjnych z art.47. ustawy Prawo oświatowe

Aby uzupełnić większość danych dziedzinowych, uczeń musi być przypisany do oddziału podstawowego w aktualnym roku szkolnym. Bez zarejestrowania wspomnianego przypisania pojawi się komunikat uniemożliwiający wpisanie danych dziedzinowych ucznia.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-52.png

Po wybraniu odpowiedniej danej dziedzinowej pojawia się okno do wprowadzenie daty rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia oraz zatwierdzenia za pomocą klawisza  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-54.png .

Zapisane dane pojawią się na stronie.