Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2021

Szkoła/Placówka oświatowa – Uczeń – Pozostałe dane dziedzinowe – rejestracja

Pozostałe dane dziedzinowe ucznia wpisują szkoły.

Po wybraniu ucznia z listy uczniów należy wybrać zakładkę DANE DZIEDZINOWE .

Pozostałe dane dziedzinowe możliwe do wpisania są uzależnione od typu szkoły, która przekazuje dane.

Okno z widokiem na dane dziedzinowe po wybraniu ucznia z listy.

Przy wybranym roku szkolnym   okno z wyborem roku szkolnego   należy kliknąć  DODAJ  przy polu POZOSTAŁE DANE DZIEDZINOWE.

Widok na pole pozostałe dane dziedzinowe

Rozwiną się dostępne w danej szkole lub placówce oświatowej opcje do zaznaczenia.

Okno z widokiem na listę pozostałych danych dziedzinowych do wyboru   Okno z widokiem na listę pozostałych danych dziedzinowych do wyboru ciąg dalszy   Okno z widokiem na listę pozostałych danych dziedzinowych do wyboru ciąg daszy

Opcja w Danych Dziedzinowych ucznia POZALEKCYJNE ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE W SZKOLE W PODMIOCIE LECZNICZYM jest dostępna do zaznaczenia do roku szkolnego 2017/2018.

UWAGA: Od roku szkolnego 2018/2019 dane o uczęszczaniu na pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym należy wykazać poprzez rejestrację oddziału dodatkowego POZALEKCYJNE ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE W PODMIOCIE LECZNICZYMa następnie przypisania do niego uczniów biorących udział w zajęciach.

Można tutaj przekazać informacje dotyczące danych dziedzinowych ucznia:

 • Okresu indywidualnego nauczania
 • Spełniania obowiązku szkolnego w szkole obwodowej
 • Okresu spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą -nauczanie domowe
 • Okresu spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wych. przedszkolnego – nauczanie domowe – opcja dostępna tylko z poziomu placówek typu: Przedszkole, Punkt przedszkolny, Zespół wychowania przedszkolnego
 • Okresu spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą – nauczanie domowe
 • Okresu korzystania przez ucznia z indywidualnego nauczania
 • Wydania uczniowi karty rowerowej
 • Okresu korzystania przez ucznia z internatu ( od roku szkolnego 2021/2022 uczniowi w szkole, która znajduje się w zespole/jednostce złożonej można przypisać okres korzystania z internatu, jeżeli przynajmniej jedna szkoła/placówka w zespole ma w RSPO wskazany internat. W danych zbiorczych INTERNAT/BURSA tylko uczniów z poza danego zespołu /jednostki złożonej.)
 • Okresu uczestnictwa ucznia w zespole pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczy (możliwe do wykazania w danych dziedzinowych do roku szkolnego 2017/18)
 • Okresu korzystania przez ucznia z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego (dana dziedzinowa możliwa również do wykazania z poziomu przypisania ucznia do dodatkowego oddziału przygotowawczego)
 • Okresu korzystania przez ucznia z nauki języka i kultury kraju pochodzenia
 • Okresu indywidualnego programu nauki
 • Okresu indywidualnego toku nauki
 • Miejsca praktycznej nauki zawodu
 • Statusu młodocianego pracownika
 • Zajęć edukacyjnych z art.47. ustawy Prawo oświatowe

Aby uzupełnić większość danych dziedzinowych, uczeń musi być przypisany do oddziału podstawowego w aktualnym roku szkolnym. Bez zarejestrowania wspomnianego przypisania pojawi się komunikat uniemożliwiający wpisanie danych dziedzinowych ucznia.

Komunikat: nie posiadasz jeszcze zarejestrowanych przypisań na wybrany rok szkolny dla tego typu danej dziedzinowej

Po wybraniu odpowiedniej danej dziedzinowej pojawia się okno do wprowadzenie daty rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia oraz zatwierdzenia za pomocą klawisza ZAPISZOkno formularza : dodaj korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego

Zapisane dane pojawią się na stronie.

Widok zapisanych pozostałych danych dziedzinowych u wybranego ucznia