Data ostatniej aktualizacji: 12.10.2020

Szkoła – Uczeń – dane identyfikacyjne – rejestracja

Rejestracja ucznia posiadającego numer PESEL

W zespołach szkół, czy jednostkach złożonych dane ucznia wprowadzamy do poszczególnych placówek wchodzących w skład zespołu.

Aby wybrać odpowiedną szkołę wchodzącą w skład zespołu należy w lewym górnym rogu bocznego menu przy danych zespołu widok nazwa szkoły kliknąć w   przycisk wyboru   i w oknie Wybierz podmiot  okno wyboru podmiotu wskazać odpowiednią szkołę, w której będzie zarejestrowany uczeń.

Module UCZNIOWIE  widok ucnziowie  pierwszym etapem wprowadzania profilu ucznia do systemu SIO jest podanie jego danych identyfikacyjnych.

Aby zarejestrować ucznia należy kliknąć przycisk DODAJ  Przycisk Dodaj , który znajduje się w górnej części listy uczniów.

W oknie formularza rejestracji ucznia należy wypełnić wymagane pola, podać imię (pierwsze imię) i nazwisko ucznia oraz jego numer PESEL. W przypadku rejestracji ucznia niebędącego obywatelem polskim należy również zaznaczyć opcję  widok status  . Zarejestrowanie ucznia zakańczane jest kliknięciem w przycisk ZAPISZ, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji.

widok rejestracja ucznia

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ nastąpi weryfikacja wprowadzonych danych z rejestrem PESEL.

Po zapisaniu danych na dole pojawia się komunikat  widok operacja zakończona

Rejestrowane dane pojawią się na liście uczniów:

widok uczniowie

W podglądzie szczegółów ucznia będą widoczne pozostałe dane zaciągnięte z rejestru PESEL.

widok uczeń

W przypadku problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych wpis ucznia pojawi się na liście oznaczony etykietą widok zegar w kolorze czerwonym

okno uczeń z komunikatem ”Uczeń niezweryfikowany w PESEL”

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w nieodpowiednie pola, wprowadzone więcej niż jedno imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Po kliknięciu na wpis niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych pojawi się możliwość przekazane komunikatu o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze PESEL.

widok komunikat

Po kliknięciu przycisku przycisk przekaż pojawi komunikat: widok operacja zakończona

Wpis ulegnie zmianie na:

okno komunikat

Po wyjaśnieniu sprawy dotyczącej niezweryfikowanych danych można je zmodyfikować poprzez opcje modyfikacji przycisk modyfikacji dostępną w prawym górnym rogu formularza.

Uczeń nieposiadający numeru PESEL

Jeżeli uczeń nie posiada numeru PESEL, niezbędne będzie podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy wpisać wszystkie imiona ucznia, jego płeć, datę urodzenia, status ucznia.

Aby dodać ucznia bez numeru PESEL, w MODULE UCZNIOWIE należy skorzystać z przycisku DODAJ  przycisk dodaj  który znajduje się w górnej części listy uczniów.

W oknie rejestracji ucznia zaznaczyć opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-45.png  i wypełnić formularz odpowiednimi danymi.

okno rejestruj ucznia

Po zapisaniu danych korzystając z przycisku ZAPISZ na dole pojawia się komunikat

okno operacja zakończona

Wpis pojawi się na liście uczniów.

widok moduł uczniowie