Rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Uczeń – dane identyfikacyjne – rejestracja

Rejestracja ucznia posiadającego numer PESEL

W zespołach szkół, czy jednostkach złożonych dane ucznia wprowadzamy do poszczególnych placówek wchodzących w skład zespołu.

Aby wybrać odpowiedną szkołę wchodzącą w skład zespołu należy w lewym górnym rogu bocznego menu przy danych zespołu kliknąć w     i w oknie Wybierz podmiot 

wskazać odpowiednią szkołę, w której będzie zarejestrowany uczeń.

Module UCZNIOWIE   pierwszym etapem wprowadzania profilu ucznia do systemu SIO jest podanie jego danych identyfikacyjnych.

Aby zarejestrować ucznia należy kliknąć przycisk DODAJ  , który znajduje się w górnej części listy uczniów.

W oknie formularza rejestracji ucznia należy wypełnić wymagane pola, podać imię (pierwsze imię) i nazwisko ucznia oraz jego numer PESEL. W przypadku rejestracji ucznia niebędącego obywatelem polskim należy również zaznaczyć opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-38.png  . Zarejestrowanie ucznia zakańczane jest kliknięciem w przycisk ZAPISZ, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-39.png

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ nastąpi weryfikacja wprowadzonych danych z rejestrem PESEL.

Po zapisaniu danych na dole pojawia się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/word-image-29.jpeg

Rejestrowane dane pojawią się na liście uczniów:

W podglądzie szczegółów ucznia będą widoczne pozostałe dane zaciągnięte z rejestru PESEL.

W przypadku problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych wpis ucznia pojawi się na liście oznaczony etykietą w kolorze czerwonym

z komunikatem ”Uczeń niezweryfikowany w PESEL”

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w nieodpowiednie pola, wprowadzone więcej niż jedno imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Po kliknięciu na wpis niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych pojawi się możliwość przekazane komunikatu o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze PESEL.

Po kliknięciu przycisku pojawi komunikat:

Wpis ulegnie zmianie na:

Po wyjaśnieniu sprawy dotyczącej niezweryfikowanych danych można je zmodyfikować poprzez opcje modyfikacji dostępną w prawym górnym rogu formularza.

Uczeń nieposiadający numeru PESEL

Jeżeli uczeń nie posiada numeru PESEL, niezbędne będzie podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy wpisać wszystkie imiona ucznia, jego płeć, datę urodzenia, status ucznia.

Aby dodać ucznia bez numeru PESEL, w MODULE UCZNIOWIE należy skorzystać z przycisku DODAJ   który znajduje się w górnej części listy uczniów.

W oknie rejestracji ucznia zaznaczyć opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-45.png  i wypełnić formularz odpowiednimi danymi.

Po zapisaniu danych korzystając z przycisku ZAPISZ na dole pojawia się komunikat

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-47.png

Wpis pojawi się na liście uczniów.