Oddział dodatkowy

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Szkoła/placówka oświatowa – Uczeń – Przypisanie ucznia do oddziału dodatkowego

Aby móc przypisać ucznia do oddziału dodatkowego należy najpierw zarejestrować oddział dodatkowy w module  .

Ucznia można przypisać do oddziału dodatkowego z listy uczniów lub z kraty ucznia – po wejściu w zakładkę 

.

UWAGA: Od roku szkolnego 2020/2021 aby w szkole przypisać ucznia do oddziału Przygotowawczego lub RW musi on mieć uzupełnioną pozycję Miejsce zamieszkania dostępną w zakładce DANE IDENTYFIKACYJNE ucznia.

W przypadku przypisania ucznia WWR i RW konieczne jest zarejestrowanie orzeczenia RW lub opinii WWR wraz z okresem obowiązywania orzeczenia/opinii.

Nie ma wymagania dodania adresu jeśli uczeń jest przypisywany tylko do oddziału:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • grup nauczania języka mniejszości, tj. grup międzyprzedszkolnych, międzyszkolnych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, w których realizowana jest nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego,
 • kursów umiejętności zawodowych,
 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
 • kwalifikacyjnych kursów w placówce doskonalenia nauczycieli,
 • pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole w podmiocie leczniczym,
 • IPET.

Po wybraniu ucznia otworzy się podgląd szczegółów, gdzie w zakładce PRZYPISANIA można przypisać ucznia do oddziału.

Z tego miejsca można:

 • przypisać ucznia do oddziału w aktualnym roku szkolnym,
 • zmodyfikować przypisanie ucznia w oddziale,
 • przypisać ucznia do oddziału, do którego uczęszczał w poprzednich latach szkolnych,
 • wprowadzić informacje o zakończeniu nauki w danym oddziale.

Po wybraniu dodaj otworzy się okno, z którego rozpoczyna się przypisanie ucznia do oddziału. Należy wybrać z listy przypisanie do oddziału dodatkowego.

Po kliknięciu Przypisanie do oddziału dodatkowego otworzy się okno w którym należy wybrać:

 • rok szkolny,
 • typ oddziału dodatkowego,
 • oddział, do którego zostanie przypisany uczeń (widoczne będą tylko oddziały zarejestrowane na rok szkolny, który został wybrany),
 • datę rozpoczęcia uczęszczania do oddziału, opcjonalnie można od razu również wprowadzić datę zakończenia uczęszczania do oddziału.

Wypełniony formularz należy wysłać za pomocą przycisku  .

Poprawne przypisanie ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem:

.

Zakończenie przypisania do oddziału dodatkowego

Aby zakończyć przypisanie ucznia do oddziału należy kliknąć menu  , następnie w znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału. Z opcji należy korzystać w przypadku, gdy uczeń zakończy naukę w danym oddziale.

Aby zakończyć naukę należy wpisać datę zakończenia uczęszczania i kliknąć .

Poprawne przypisanie ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem .

Modyfikacja przypisania do oddziału

W przypadku, gdy przypisując ucznia do oddziału został popełniony błąd, można go poprawić. W takim przypadku należy kliknąć menu  http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/word-image-1514.png  znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału, które chcemy zmodyfikować. Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-322.png  .

W oknie, które się otworzy można zmienić informacje związane z:

 • datą rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • datą zakończenia uczęszczania do oddziału.

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć

Poprawna modyfikacja zostanie potwierdzona komunikatem 

Usunięcie przypisania do oddziału

Z funkcji należy skorzystać jeśli uczeń został przypisany do błędnego oddziału lub nigdy nie uczęszczał do oddziału dodatkowego w danym roku szkolnym. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z funkcji modyfikuj.

Usunięcie przypisania do oddziału należy zaakceptować za pomocą przycisku . Poprawne usunięcie ucznia z oddziału zostanie potwierdzone komunikatem https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-327.png .