Szkoła – składanie wniosku dla kierownika podmiotu

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Szkoła – składanie wniosku dla kierownika jednostki

W podmiocie dla Kierownika jednostki lub p.o. Kierownika jednostki może występować tylko jedno aktywne upoważnienie z tą samą funkcją w danym momencie.

Jeżeli w podmiocie występuje aktywne upoważnienie dla Kierownika jednostki lub p.o. Kierownika jednostki system nie pozwoli na złożenie kolejnego wniosku (okresy upoważnień nie mogą na siebie nachodzić).

W takiej sytuacji pojawi się komunikat: W podmiocie nie mogą istnieć 2 wnioski z funkcją kierownik lub p.o. kierownika z nachodzącym na siebie okresem ważności upoważnienia.

Jeżeli istnieje wcześniej złożony wniosek z funkcją kierowniczą nie może być złożony kolejny wniosek z tą funkcją.

Należy pamiętać, że osoba która posiada już aktywne upoważnienie nie może złożyć nowego wniosku dopóki nie zostanie ono cofnięte lub wygaśnie okres jego obowiązywania.

W przypadku złożenia wniosku z błędnymi danymi i jego niepotwierdzenia system nie zezwoli na złożenie nowego wniosku, do czasu jego wygaśnięcia po upływie 24h. Podobna sytuacja występuje w przypadku potwierdzonego wniosku, który powinien zostać rozpatrzony lub odrzucony przed złożeniem nowego wniosku.

UWAGA! Od roku szkolnego 2020/2021 dane dyrektora w opisie placówki w RSPO zaczytują się automatycznie z upoważnienia wydanego na stanowisko kierownika wskazanej placówki.

Jeśli w podmiocie jest więcej niż jedno upoważnienie wydane na Kierownika jednostki, to w opisie placówki w RSPO nie ma pobranych danych imienia i nazwiska dyrektora. W zaistniałej sytuacji należy wyjaśnić kto jest aktualnym dyrektorem i należy cofnąć wydane upoważnienia osobom, które nie są w tym momencie dyrektorem szkoły lub placówki.

Aby złożyć wniosek o uzyskanie danych dostępowych do zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej należy wybrać Złóż wniosek o dostęp, który znajduję się pod przyciskiem ZALOGUJ na stronie https://sio.men.gov.pl.

Wniosek można też złożyć po kliknięciu w przycisk ZALOGUJ.

Po ukazaniu się okna należy wybrać sposób potwierdzenia tożsamości

  • ePUAP – wymaga posiadania konta na profilu zaufanym
  • Osobiste stawiennictwo

Krok 1 – Wybierz podmiot

C:\Users\Luiza.jadczak\Desktop\Wniosek Szkoła\hhh.PNG

W pierwszym kroku należy wybrać podmiot, do którego składany jest wniosek.

Po wprowadzeniu danych szukanego podmiotu pojawi się lista szkół i placówek oświatowych do wyboru. Należy wybrać podmiot, do którego będzie składany wniosek.

Placówkę najlepiej wyszukać za pomocą nr RSPO lub REGON bez uzupełniania pozostałych wierszy.

Krok 2 – Dane podstawowe

Należy wypełnić wszystkie wymagane pola:

Krok 3 – Upoważnienia

Należy określić funkcję osoby wnioskującej w podmiocie:

  • Kierownikiem jednostki jest dyrektor szkoły, zespołu szkół, placówki oświatowej,
  • p.o Kierownika jednostki jest osoba, która pełni obowiązki dyrektora szkoły, zespołu szkół, placówki oświatowej,
  • Pracownikiem jest każda osoba, która nie jest dyrektorem szkoły, zespołu szkół lub placówki oświatowej lub nie pełni obowiązków dyrektora

Podmiot upoważniający – pole uzupełniane jest automatycznie zgodnie z wybranym podmiotem oraz funkcją osoby wnioskującej. Określa on gdzie rozpatrywany jest wniosek o uzyskanie danych dostępowych – w przypadku dyrektora placówki będzie to JST lub Minister. W przypadku pracownika placówki będzie to dyrektor placówki, do której został złożony wniosek.

Należy określić datę rozpoczęcia i końca ważności upoważnienia. Maksymalnym okresem udzielenia upoważnienia do dostępu do SIO jest okres 5 lat.

W przypadku dyrektorów szkół oraz pełniących obowiązki dyrektorów szkół zakresy dostępu określane są automatycznie i obejmują wszystkie możliwe dla danego typu szkoły lub placówki oświatowej. Na wniosku pracownika należy określić minimum jeden zakres dostępu.

Krok 4 – Hasło i zobowiązanie

Należy wypełnić Ustaw hasło oraz Powtórz hasło. Hasło musi spełniać następujące wymagania:

  • musi zawierać przynajmniej 8 znaków
  • co najmniej jedną wielką literę,
  • co najmniej jedną małą literę
  • minimum jedną cyfrę.

Za pomocą podanego hasła można będzie obserwować status rozpatrywania wniosku o uzyskanie danych dostępowych do SIO, pobrać dane dostępowe do SIO oraz po uzyskaniu danych dostępowych zalogować się do podmiotu.

UWAGA: Zaznaczenie zobowiązania do zachowania tajemnicy jest obowiązkowe.

Jeśli wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione należy kliknąć  C:\Users\Luiza.jadczak\Desktop\Wniosek Szkoła\ddd.PNG

Po zaakceptowaniu nowego wniosku pojawi się informacja z potwierdzeniem złożenia wniosku.

Na podany adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość, w której znajduję się link do ukończenia procedury składania wniosku.

Kliknięcie w link, który znajduje się w wiadomości otrzymanej na e-mail pozwoli przejść do strony, na której można odnaleźć złożony wniosek.

C:\Users\Luiza.jadczak\Desktop\Wniosek Szkoła\wwww.PNG

Należy kliknąć Wybierz podmiot następnie wybrać SZKOŁA/PLACÓWKA OŚWIATOWA wypełnić dane podmiotu, po wybraniu placówki automatycznie pojawią się jej dane.

W danych identyfikacyjnych wniosku należy wypełnić PESEL oraz hasło, które było wprowadzone podczas składania wniosku

Jeśli wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione należy kliknąć  C:\Users\Luiza.jadczak\Desktop\Wniosek Szkoła\bcbc.PNG

C:\Users\Luiza.jadczak\Desktop\Wniosek Szkoła\pppppp.PNG

Po kliknięcie przycisku Złóż wniosek, wniosek zostanie wysłany do rozpatrzenia.

Na e-mail wpłynie automatycznie wygenerowana wiadomość.

Po rozpatrzeniu wniosku przez JST (w przypadku dyrektorów szkół) lub przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej zostanie wysłana wiadomość e-mail:

W przypadku akceptacji formalnej wniosku o na adres e-mail wpłynie informacja:

Po potwierdzeniu tożsamości zostanie wysłana wiadomość e-mail ze stroną, z której można zalogować się do wniosku i pobrać dane dostępowe.

Po zalogowaniu się do wniosku kliknij przycisk

Po wpisaniu hasła wyświetli się okno z danymi dostępowymi.

Pojawi się okno z loginem:

 

Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.