Szkoła – składanie wniosku dla pracownika placówki

Data ostatniej aktualizacji: 16.01.2020

Szkoła – składanie wniosku dla pracownika placówki

Dostęp do systemu SIO jest przydzielany wszystkim szkołom, placówkom oświatowym i innym jednostkom wykonującym zadania z zakresu oświaty poprzez imienne konta ich kierowników oraz upoważnionych pracowników. Każda osoba ubiegająca się o dostęp do systemu jest zobowiązana do wypełnienia wniosku o uzyskanie danych dostępowych do bazy danych SIO, podając informacje na temat własnej jednostki, swoje dane identyfikacyjne oraz dane o zakresie dostępów i okresie ważności upoważnienia.

Aby złożyć wniosek o uzyskanie danych dostępowych do zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej należy wybrać Złóż wniosek o dostęp, który znajduję się pod przyciskiem ZALOGUJ na stronie https://sio.men.gov.pl.

Wniosek można też złożyć po kliknięciu w przycisk ZALOGUJ.

W pierwszym kroku należy wybrać sposób potwierdzenia tożsamości.

  • ePUAP – wymaga posiadania konta na profilu zaufanym
  • Osobiste stawiennictwo

W celu wybrania szkoły lub placówki oświatowej, do której składamy wniosek należy w oknie WYBIERZ PODMIOT wskazać grupę Szkoła / placówka. Możliwe jest wybranie jednostki i wyszukanie po nazwie, typie lub na podstawie numeru RSPO czy REGON przypisanego danej szkole/placówce. Po wypełnieniu przynajmniej jednego z pól korzystamy z opcji  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-41.png .

Po wybraniu odpowiedniej placówki wyświetli się formularz wniosku z zaczytanymi automatycznie danymi podmiotu, do którego składny jest wniosek.

Dalej pola w formularzu do wypełnienia dotyczą informacji na temat osoby, której ma być udzielone upoważnienie do dostępu do systemu SIO. Należy pamiętać, że wniosek o nadanie danych dostępowych w danej szkole/placówce, jako pierwszy składa jej kierownik (dyrektor lub pełniący obowiązki dyrektora). Pracownik może otrzymać upoważnienie do dostępu do systemu SIO po otrzymaniu pisemnego upoważnienia od kierownika.

Wniosek pracownika szkoły/placówki oświatowej rozpatruje kierownik podmiotu (dyrektor placówki).Upoważnienie do dostępu jest udzielane na czas określony (maks. 5 lat).

W przypadku upoważnienia wewnętrznego udzielanego dla pracownika podmiotu, o którym mowa w art. 68 ust. 2, kierownik podmiotu określa zakres dostępu do bazy danych SIO odpowiednio do:

 

Po wypełnieniu wszystkich danych i wysłaniu wniosku poprzez WYŚLIJ pojawi się komunikat

.

Na podany w formularzu adres e-mail przyjdzie wiadomość od Administrator SIO o treści:

W celu dokończenia procedury składania wniosku należy kliknąć w link który przenosi do strony potwierdzenia dany złożonego wniosku. Adres e-mail należy potwierdzić w ciągu 24 godzin.

W formularzu w pierwszej kolejność wyszukujemy podmiot (placówki), dla której został złożony wniosek następnie podajemy dane identyfikacyjne wniosku (PESEL, hasło).

Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-50.png  .

Chęć złożenia wniosku o uzyskanie danych dostępowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-51.png .

Pojawi się komunikat „Wniosek wpłyną do systemu” po złożeniu wniosku na adres e-mail wpłynie wiadomość:

Następnie kierownik podmiotu musi zalogować się do systemu SIO i w module WNIOSKI oznaczy, jako rozpatrywany wniosek pracownika, który wpłynął do systemu.

Na e-mali wnioskującego wpłynie kolejna wiadomość:

Po akceptacji formalnej wniosku na adres e-mail wpłynie kolejna informacja:

Potwierdzenie tożsamości kończy procedurę wydania upoważnienia dla pracownika szkoły/placówki oświatowej wpłynięciem na e-mali pracownika wiadomości z linkiem.

  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-58.png

Osoba składająca wniosek w e-mailu musi kliknąć link, aby pobrać dane dostępowe.

Potwierdź dane Twojego wniosku wprowadzamy dane placówki i osoby składającej wniosek następnie korzystamy z przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-60.png .

W formularzu Pozyskaj dane dostępowe wybieramy opcję .

Pojawi się okno  , gdzie wprowadzamy ustanowione wcześniej hasło, a następnie klikamy  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-63.png  .

Pojawi się okno z danymi dostępowymi:

Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.

UWAGA: Podany login należy zapamiętać (spisać) by móc logować się w przyszłości.

Z podanego miejsca poprzez  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-65.png  można od razu zalogować się do systemu SIO wygenerowanym loginem i ustanowionym hasłem.