Szkoła – składanie wniosku dla pracownika placówki

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Szkoła – składanie wniosku dla pracownika placówki

Dostęp do systemu SIO jest przydzielany wszystkim szkołom, placówkom oświatowym i innym jednostkom wykonującym zadania z zakresu oświaty poprzez imienne konta ich kierowników oraz upoważnionych pracowników. Każda osoba ubiegająca się o dostęp do systemu jest zobowiązana do wypełnienia wniosku o uzyskanie danych dostępowych do bazy danych SIO, podając informacje na temat własnej jednostki, swoje dane identyfikacyjne oraz dane o zakresie dostępów i okresie ważności upoważnienia.

Należy pamiętać, że osoba, która posiada już aktywne upoważnienie do danej szkoły lub placówki, nie może złożyć nowego wniosku dopóki nie zostanie ono cofnięte lub wygaśnie okres jego obowiązywania.

W przypadku złożenia wniosku z błędnymi danymi i jego niepotwierdzenia system nie zezwoli na złożenie nowego wniosku do czasu jego wygaśnięcia po upływie 24h. Podobna sytuacja występuje w przypadku potwierdzonego wniosku, który powinien zostać rozpatrzony lub odrzucony przed złożeniem nowego wniosku.

Aby złożyć wniosek o uzyskanie danych dostępowych do zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej należy wybrać Złóż wniosek o dostęp, który znajduję się pod przyciskiem ZALOGUJ na stronie https://sio.men.gov.pl.

Wniosek można też złożyć po kliknięciu w przycisk ZALOGUJ.

W pierwszym kroku należy wybrać sposób potwierdzenia tożsamości.

  • ePUAP – wymaga posiadania konta na profilu zaufanym
  • Osobiste stawiennictwo

W celu wybrania szkoły lub placówki oświatowej, do której składamy wniosek należy w oknie WYBIERZ PODMIOT wskazać grupę Szkoła/placówka. Możliwe jest wybranie jednostki i wyszukanie po nazwie, typie lub na podstawie numeru RSPO czy REGON przypisanego danej szkole/placówce. Po wypełnieniu przynajmniej jednego z pól korzystamy z opcji  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-41.png .

Po wybraniu odpowiedniej placówki wyświetli się formularz wniosku z zaczytanymi automatycznie danymi podmiotu, do którego składny jest wniosek.

Placówkę najlepiej wyszukać za pomocą nr RSPO lub REGON bez uzupełniania pozostałych wierszy.

Dalej pola w formularzu do wypełnienia dotyczą informacji na temat osoby, której ma być udzielone upoważnienie do dostępu do systemu SIO. Należy pamiętać, że wniosek o nadanie danych dostępowych w danej szkole/placówce, jako pierwszy składa jej kierownik (dyrektor lub pełniący obowiązki dyrektora). Pracownik może otrzymać upoważnienie do dostępu do systemu SIO po otrzymaniu pisemnego upoważnienia od kierownika.

Wniosek pracownika szkoły/placówki oświatowej rozpatruje kierownik podmiotu (dyrektor placówki).Upoważnienie do dostępu jest udzielane na czas określony (maks. 5 lat).

W przypadku upoważnienia wewnętrznego udzielanego dla pracownika podmiotu, o którym mowa w art. 68 ust. 2, kierownik podmiotu określa zakres dostępu do bazy danych SIO odpowiednio do:

 

Po wypełnieniu wszystkich danych i wysłaniu wniosku poprzez WYŚLIJ pojawi się komunikat

.

Na podany w formularzu adres e-mail przyjdzie wiadomość od Administrator SIO o treści:

W celu dokończenia procedury składania wniosku należy kliknąć w link który przenosi do strony potwierdzenia dany złożonego wniosku. Adres e-mail należy potwierdzić w ciągu 24 godzin.

W formularzu w pierwszej kolejność wyszukujemy podmiot (placówki), dla której został złożony wniosek następnie podajemy dane identyfikacyjne wniosku (PESEL, hasło).

Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-50.png  .

Chęć złożenia wniosku o uzyskanie danych dostępowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-51.png .

Pojawi się komunikat „Wniosek wpłynął do systemu” po złożeniu wniosku na adres e-mail wpłynie wiadomość:

Następnie kierownik podmiotu musi zalogować się do systemu SIO i w module WNIOSKI oznaczy, jako rozpatrywany wniosek pracownika, który wpłynął do systemu.

Na e-mali wnioskującego wpłynie kolejna wiadomość:

Po akceptacji formalnej wniosku na adres e-mail wpłynie kolejna informacja:

Potwierdzenie tożsamości kończy procedurę wydania upoważnienia dla pracownika szkoły/placówki oświatowej wpłynięciem na e-mali pracownika wiadomości z linkiem.

    https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-58.png

Osoba składająca wniosek w e-mailu musi kliknąć link, aby pobrać dane dostępowe.

Potwierdź dane Twojego wniosku wprowadzamy dane placówki i osoby składającej wniosek następnie korzystamy z przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-60.png .

W formularzu Pozyskaj dane dostępowe wybieramy opcję .

Pojawi się okno:

gdzie wprowadzamy ustanowione wcześniej hasło, a następnie klikamy  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-63.png  .

Pojawi się okno z danymi dostępowymi: 

Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.

UWAGA: Podany login należy zapamiętać (spisać) by móc logować się w przyszłości.

Z podanego miejsca poprzez  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-65.png  można od razu zalogować się do systemu SIO wygenerowanym loginem i ustanowionym hasłem.