Szkoła – składanie wniosku dla pracownika placówki

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Szkoła – składanie wniosku dla pracownika placówki

Dostęp do systemu SIO jest przydzielany wszystkim szkołom, placówkom oświatowym i innym jednostkom wykonującym zadania z zakresu oświaty poprzez imienne konta ich kierowników oraz upoważnionych pracowników. Każda osoba ubiegająca się o dostęp do systemu jest zobowiązana do wypełnienia wniosku o uzyskanie danych dostępowych do bazy danych SIO, podając informacje na temat własnej jednostki, swoje dane identyfikacyjne oraz dane o zakresie dostępów i okresie ważności upoważnienia.

Należy pamiętać, że osoba, która posiada już aktywne upoważnienie do danej szkoły lub placówki, nie może złożyć nowego wniosku dopóki nie zostanie ono cofnięte lub wygaśnie okres jego obowiązywania.

W przypadku złożenia wniosku z błędnymi danymi i jego niepotwierdzenia system nie zezwoli na złożenie nowego wniosku do czasu jego wygaśnięcia po upływie 24h. Podobna sytuacja występuje w przypadku potwierdzonego wniosku, który powinien zostać rozpatrzony lub odrzucony przed złożeniem nowego wniosku.

Widok z komunikatu błędu został już złożony wniosek

Aby złożyć wniosek o uzyskanie danych dostępowych do zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej należy wybrać Złóż wniosek o dostęp, który znajduję się pod przyciskiem ZALOGUJ na stronie SIO.

Widok systemu SIO z zaznaczoną funkcją złóż wniosek o upoważnienie do SIO

Wniosek można też złożyć po kliknięciu w przycisk ZALOGUJ.

Widok systemu SIO po kliknięciu zaloguj się z zaznaczoną funkcją złóż wniosek o upoważnienie do SIO

W pierwszym kroku należy wybrać sposób potwierdzenia tożsamości.

  • ePUAP – wymaga posiadania konta na profilu zaufanym
  • Osobiste stawiennictwo

Okno z widokiem na dwie opcje potwierdzania tożsamości - ePUAP i osobiste stawiennictwo

W celu wybrania szkoły lub placówki oświatowej, do której składamy wniosek należy w oknie WYBIERZ PODMIOT wskazać grupę Szkoła/placówka. Możliwe jest wybranie jednostki i wyszukanie po nazwie, typie lub na podstawie numeru RSPO czy REGON przypisanego danej szkole/placówce. Po wypełnieniu przynajmniej jednego z pól korzystamy z opcji  przycisk wyszukaj .

Okno wyszukiwania podmiotu dla którego ma zostać złożony wniosek z widokiem na pola do uzupełnienia

Po wybraniu odpowiedniej placówki wyświetli się formularz wniosku z zaczytanymi automatycznie danymi podmiotu, do którego składny jest wniosek.

Placówkę najlepiej wyszukać za pomocą nr RSPO lub REGON bez uzupełniania pozostałych wierszy.

Widok z danych szukanego podmiotu

Dalej pola w formularzu do wypełnienia dotyczą informacji na temat osoby, której ma być udzielone upoważnienie do dostępu do systemu SIO. Należy pamiętać, że wniosek o nadanie danych dostępowych w danej szkole/placówce, jako pierwszy składa jej kierownik (dyrektor lub pełniący obowiązki dyrektora). Pracownik może otrzymać upoważnienie do dostępu do systemu SIO po otrzymaniu pisemnego upoważnienia od kierownika.

Wniosek pracownika szkoły/placówki oświatowej rozpatruje kierownik podmiotu (dyrektor placówki).Upoważnienie do dostępu jest udzielane na czas określony (maks. 5 lat).

W przypadku upoważnienia wewnętrznego udzielanego dla pracownika podmiotu, o którym mowa w art. 68 ust. 2, kierownik podmiotu określa zakres dostępu do bazy danych SIO odpowiednio do:

Widok formularza z zakresem dostępu do wyboru

Okno z widokiem na dane podstawowe z polami do wypełnienia takimi jak imię, nazwisko, PESEL, adres e-mali, regon   Okno z zaznaczonym zakresem dostępu

Widok na pola do wpisania hasła, które będzie potrzebne do potwierdzenia złożenia wniosku i pozyskania danych dostępowych oraz zobowiązanie do zachowania tajemnicy

Po wypełnieniu wszystkich danych i wysłaniu wniosku poprzez WYŚLIJ pojawi się komunikat

Widok na komunikat potwierdź złożenie wniosku w ciągu 24 godzin poprzez link aktywacyjny jaki został wysłany na adres e-mali .

Na podany w formularzu adres e-mail przyjdzie wiadomość od Administrator SIO o treści:

Okno z widokiem na treść wiadomości przychodzącej na e-mali osoby składającej wniosek o upoważnienia z informacją o rozpoczęciu procedury składania wniosku i aktywnym linkiem do potwierdzenia złożenia wniosku

W celu dokończenia procedury składania wniosku należy kliknąć w link który przenosi do strony potwierdzenia dany złożonego wniosku. Adres e-mail należy potwierdzić w ciągu 24 godzin.

W formularzu w pierwszej kolejność wyszukujemy podmiot (placówki), dla której został złożony wniosek następnie podajemy dane identyfikacyjne wniosku (PESEL, hasło).

Okno z widokiem na formularz po kliknięciu w link z polami do wypełnienia - wyszukaj podmiot, PESEL i hasło ustanowione przy złożeniu wniosku oraz z zaznaczonym przyciskiem pokaż wniosek

Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem  przycisk pokaż wniosek  .

Chęć złożenia wniosku o uzyskanie danych dostępowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie  przycisk złóż wniosek .

Pojawi się komunikat „Wniosek wpłynął do systemu” po złożeniu wniosku na adres e-mail wpłynie wiadomość:

Widok na treść wiadomość wpływającej na e-mali wnioskującego z informacją o poprawnym złożeniu wniosku

Następnie kierownik podmiotu musi zalogować się do systemu SIO i w module WNIOSKI oznaczy, jako rozpatrywany wniosek pracownika, który wpłynął do systemu.

Na e-mali wnioskującego wpłynie kolejna wiadomość:

Widok na treść kolejnej wiadomość wpływającej na e-mali wnioskującego z informacją o rozpoczęciu rozpatrywania upoważnienia

Po akceptacji formalnej wniosku na adres e-mail wpłynie kolejna informacja:

Okno z widokiem na treść wiadomości po akceptacji formalnej wniosku z informacją o poprawności danych zawartych we wniosku nr 1

Okno z widokiem na treść wiadomości po akceptacji formalnej wniosku z informacją o poprawności danych zawartych we wniosku nr 2

Potwierdzenie tożsamości kończy procedurę wydania upoważnienia dla pracownika szkoły/placówki oświatowej wpłynięciem na e-mali pracownika wiadomości z linkiem.

Okno z widokiem na treść wiadomości po akceptacji wniosku z informacją z linkiem do pobrania danych dostępowych

Osoba składająca wniosek w e-mailu musi kliknąć link, aby pobrać dane dostępowe.

Okno z widokiem na formularz po kliknięciu w link z polami do wypełnienia - wyszukaj podmiot, PESEL i hasło ustanowione przy złożeniu wniosku oraz z zaznaczonym przyciskiem pokaż wniosek

Potwierdź dane Twojego wniosku wprowadzamy dane placówki i osoby składającej wniosek następnie korzystamy z przycisku przycisk pokaż wniosek .

W formularzu Pozyskaj dane dostępowe wybieramy opcję przycisk pozyskaj dane dostępowe .

Pojawi się okno:

Okno twoje dane dostępowe, do uzupełnienia pole hasło

gdzie wprowadzamy ustanowione wcześniej hasło, a następnie klikamy  przycisk pozyskaj dane dostępowe  .

Pojawi się okno z danymi dostępowymi:

Okno z danymi dostępowymi - wygenerowanym loginem

Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.

UWAGA: Podany login należy zapamiętać (spisać) by móc logować się w przyszłości.

Z podanego miejsca poprzez  przycisk zaloguj się  można od razu zalogować się do systemu SIO wygenerowanym loginem i ustanowionym hasłem.