Składanie wniosku poprzez ePUAP

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Składanie wniosku o dostęp do SIO poprzez ePUAP

Należy pamiętać, że osoba która posiada już aktywne upoważnienie nie może złożyć nowego wniosku dopóki nie zostanie ono cofnięte lub wygaśnie okres jego obowiązywania.

W przypadku złożenia wniosku z błędnymi danymi i jego niepotwierdzenia system nie zezwoli na złożenie nowego wniosku do czasu jego wygaśnięcia po upływie 24h. Podobna sytuacja występuje w przypadku potwierdzonego wniosku, który powinien zostać rozpatrzony lub odrzucony przed złożeniem nowego wniosku.

Aby złożyć wniosek poprzez ePUAP należy posiadać aktywne konto na profilu zaufanym ePUAP.

Z dostępnych opcji składania wniosku należy wybrać odpowiedni klawisz.

Okno z widokiem na dwie opcje potwierdzania tożsamości - ePUAP i osobiste stawiennictwo

Pojawi się okno do zalogowania na profilu zaufanym:

Okno logowania na profil zaufany

W odpowiednich polach wpisujemy niezbędne dane Login lub adres e-mail oraz Hasło i logujemy się poprzez przycisk przycisk zaloguj mnie .

Widok systemu SIO formularza złóż wniosek o upoważnienie do SIO

Następnie należy kliknąć w przycisk oznaczony ikoną  przycisk wybierz podmiot  .

W nowym oknie należy wybrać odpowiednią opcję, w zależności od tego, do jakiego podmiotu składamy wniosek o upoważnienie:

– SZKOŁA/PLACÓWKA OŚWATOWA

– JEDNOSTKI WYKONUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU OŚWIATY

okno wyszukiwania podmiotu dla którego ma być składany wniosek

Po wskazaniu odpowiedniego zakresu wyszukiwania należy wpisać przynajmniej jedną z danych szukanego podmiotu np. REGON czy RSPO (bez uzupełniania pozostałych wierszy), a następnie kliknąć ikonkę przycisk wyszukaj , a w przypadku źle wprowadzonych danych ikonkę przycisk wyczyść.

Na liście pojawi się placówka zgodna z wprowadzonymi kryteriami wyszukiwania:

Widok na wyszukaną placówkę

Po wyborze podmiotu, formularz wniosku zostanie automatycznie uzupełniony o tą placówkę. W przypadku wyboru niewłaściwego organu należy skorzystać z funkcji oznaczonej ikoną przycisk zmień podmiot .

Okno z zaznaczeniem opcji zmień podmiot

W pierwszym etapie Danych podstawowych zaczytają się dane osobowe z profilu zaufanego ePUAP.

Widok na dane podstawowe zaczytane z ePUAP

W kolejnym etapie należy wskazać w upoważnieniu opcję Kierownik jednostki, p.o. Kierownika jednostki lub Pracownik.

Po wyborze samoczynnie zostanie uzupełniony Podmiot upoważniający.

Jednocześnie należy wybrać okres, na jaki ma zostać wydane upoważnienie. Maksymalnym okresem udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO jest okres 5 lat.

Po zaznaczaniu funkcji Kierownik jednostki lub p.o. Kierownika jednostki będą automatycznie oznaczone wszystkie zakresy dostępu oraz Typ użytkownika .

Widok formularza wniosku z polami do wykazania funkcji kierownika jednostki, dat ważności wniosku, zakresami

Zaznaczając funkcje Pracownik wprowadzamy imię i nazwisko osoby, która udzieliła upoważnienia oraz datę początku i końca ważności upoważnienia.

Wniosek pracownika szkoły/placówki oświatowej rozpatruje kierownik podmiotu lub osoba upoważniona do rozpatrywania wniosków o dostęp do SIO. Upoważnienie do dostępu jest udzielane na czas określony (maks. 5 lat).

W przypadku upoważnienia wewnętrznego udzielanego dla pracownika podmiotu, o którym mowa w art. 68 ust. 2, kierownik podmiotu określa zakres dostępu do bazy danych SIO odpowiednio do:

  • zbioru danych szkół i placówek oświatowych,
  • zbioru danych o uczniach,
  • zbioru danych o nauczycielach,
  • upoważnienia współpracowników.

Widok formularza wniosku z polami do wykazania funkcji pracownika, dat ważności wniosku

W kolejnym kroku należy ustawić hasło, które będzie potrzebne do potwierdzenia złożenia wniosku i pozyskania danych dostępowych, zobowiązanie do zachowania tajemnicy oraz kod z obrazka.

Widok na pola do wpisania hasła, które będzie potrzebne do potwierdzenia złożenia wniosku i pozyskania danych dostępowych

Po wypełnieniu wszystkich danych i wysłaniu wniosku poprzez WYŚLIJ pojawi się komunikat:

Widok na komunikat potwierdź złożenie wniosku w ciągu 24 godzin poprzez link aktywacyjny jaki został wysłany na adres e-mali

Na podany w formularzu adres e-mail przyjdzie wiadomość od Administratora SIO o treści:

Okno z widokiem na treść wiadomości przychodzącej na e-mali osoby składającej wniosek o upoważnienia z informacją o rozpoczęciu procedury składania wniosku i aktywnym linkiem do potwierdzenia złożenia wniosku

W celu dokończenia procedury składania wniosku należy kliknąć w link, który przenosi do strony potwierdzenia dany złożonego wniosku. Wniosek poprzez adres e-mail należy potwierdzić w ciągu 24 godzin.

W formularzu w pierwszej kolejność wyszukujemy podmiot, dla którego został złożony wniosek następnie podajemy dane identyfikacyjne wniosku (PESEL, hasło ustanowione przy składaniu wniosku).

Widok formularza do potwierdzenia złożenia wniosku z funkcją wyszukiwania podmiot, dla którego został złożony wniosek i polami do wypełnienia PESEL oraz hasło ustanowione przy składaniu wniosku

Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem  przycisk pokaż wniosek .

Chęć złożenia wniosku o uzyskanie danych dostępowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie  przycisk potwierdź złożenie wniosku .

Pojawi się komunikat „Wniosek wpłynął do systemu” po złożeniu wniosku na adres e-mail wpłynie wiadomość:

Widok na treść wiadomość wpływającej na e-mali wnioskującego z informacją o poprawnym złożeniu wniosku

Następnie kierownik podmiotu musi zalogować się do systemu SIO i w module WNIOSKI oznaczyć wniosek jako rozpatrywany.

Na e-mali wnioskującego wpłynie kolejna wiadomość:

Widok na treść kolejnej wiadomość wpływającej na e-mali wnioskującego z informacją o rozpoczęciu rozpatrywania upoważnienia nr 1 Widok na treść kolejnej wiadomość wpływającej na e-mali wnioskującego z informacją o rozpoczęciu rozpatrywania upoważnienia nr 2

Po sprawdzeniu poprawności danych w złożonym wniosku zostaje on zaakceptowany i wpływa na adres e-mali ostatnia wiadomość z linkiem do pobrania danych dostępowych.

Okno z widokiem na treść wiadomości po akceptacji wniosku z informacją z linkiem do pobrania danych dostępowych

Osoba składająca wniosek musi kliknąć link, aby pobrać dane dostępowe.

Okno z widokiem na formularz po kliknięciu w link z polami do wypełnienia - wyszukaj podmiot, PESEL i hasło ustanowione przy złożeniu wniosku oraz z zaznaczonym przyciskiem pokaż wniosek

Potwierdź dane Twojego wniosku wprowadzamy dane placówki i osoby składającej wniosek następnie korzystamy z przycisku  przycisk pokaż wniosek .

Po zalogowaniu do formularza  wybieramy opcję  przycisk pozyskaj dane dostępowe . Pojawi się okno:  Okno twoje dane dostępowe, do uzupełnienia pole hasło

gdzie wprowadzamy ustanowione wcześniej hasło, a następnie klikamy  przycisk pozyskaj dane dostępowe .

Pojawi się okno z danymi dostępowymi:

Okno z danymi dostępowymi - wygenerowanym loginem

Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.

UWAGA: Podany login należy zapamiętać (spisać) by móc logować się w przyszłości.

Z podanego miejsca poprzez  przycisk zaloguj się  można od razu zalogować się do systemu SIO wygenerowanym loginem i ustanowionym hasłem.