Składanie wniosku o przedłużenie upoważnienia

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Składanie wniosku o przedłużenie upoważnienia

Przedłużenie ważności danych dostępowych do SIO możliwe jest tylko w okresie od 3 miesięcy przed upływem ważności obecnego upoważnienia do dnia upływu ważności. Przedłużenia upoważnienia należy dokonać po zalogowaniu na konto danego użytkownika.

Uwaga! Jeżeli w podmiocie istnieje wiele aktywnych upoważnień dla funkcji Kierownika jednostki/p.o. Kierownika jednostki, nie można przedłużyć żadnego z wniosków z funkcją kierownika . W podmiocie jednocześnie może być tylko jedno upoważnienie z funkcją „Kierownik jednostki” i jedno upoważnienie z funkcją „p.o. Kierownika jednostki”. W tym samym podmiocie w tym samym momencie upoważnień z funkcją „Pracownik” może być wiele.

Złożenie wniosku o przedłużenie ważności dostępu do bazy SIO, możliwe jest po zalogowaniu do systemu, w „PANELU UŻYTKOWNIKA”.

Należy wybrać zakładkę MOJE WNIOSKI

Następnie kliknąć przycisk

W pierwszym kroku należy wybrać sposób potwierdzenia tożsamości.:

  • Osobiste stawiennictwo

Wyświetlony zostanie formularz wniosku z wypełnionymi danymi pobranymi z obecnego upoważnienia.

Należy uzupełnić pola:

    • sposób potwierdzenia tożsamości,
    • data upoważnienia „do”
    • zobowiązanie do zachowania tajemnicy 
    • w przypadku pracowników szkół i placówek oświatowych oraz jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty – imię i nazwisko osoby, która udzieliła upoważnienia. 

Na podstawie danych z wniosku zostają zaktualizowane dane użytkownika.

Poza danymi, o których mowa wyżej dane widoczne na wniosku nie podlegają modyfikacji.

Po uzupełnieniu danych formularza, należy kliknąć przycisk PRZEDŁUŻ UPOWAŻNIENIE.

Na podany w formularzu adres e-mail przyjdzie wiadomość od Administratora SIO potwierdzająca poprawne złożenie wniosku o przedłużenie ważności upoważnienia do SIO o treści:

Następnie organ odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosku musi zalogować się do systemu SIO i w module WNIOSKI oznaczyć jako rozpatrywany wniosek, który wpłynął do systemu.

Na e-mali wnioskującego wpłynie kolejna wiadomość informująca o rozpoczęciu rozpatrywania przedłużenia upoważnienia:

Po akceptacji formalnej na adres e-mail wnioskującego wpłynie kolejna informacja o poprawności danych zawartych we wniosku:

Potwierdzenie tożsamości kończy procedurę przedłużenia ważności upoważnienia.

W PANELU UŻYTKOWNIKA w zakładce MOJE WNIOSKI, pojawi się informacja o przedłużeniu upoważnienia, okresie obowiązywania i zakresie dostępu.

W przypadku wygaśnięcia upoważnienia przed rozpatrzeniem wniosku, zostaje on automatycznie anulowany. W takim przypadku należy złożyć nowy wniosek o dostęp do SIO.