Składanie wniosku o przedłużenie upoważnienia poprzez ePUAP

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Składanie wniosku o przedłużenie upoważnienia poprzez ePUAP

Przedłużenie ważności danych dostępowych do SIO możliwe jest tylko w okresie od 3 miesięcy przed upływem ważności obecnego upoważnienia do dnia upływu ważności. Przedłużenia upoważnienia należy dokonać po zalogowaniu na konto danego użytkownika.

Uwaga! Jeżeli w podmiocie istnieje wiele aktywnych upoważnień dla funkcji Kierownika jednostki/p.o. Kierownika jednostki, nie można przedłużyć żadnego z wniosków z funkcją kierownika .W podmiocie jednocześnie może być tylko jedno upoważnienie z funkcją „Kierownik jednostki” i jedno upoważnienie z funkcją „p.o. Kierownika jednostki”. W tym samym podmiocie w tym samym momencie upoważnień z funkcją „Pracownik” może być wiele.

Złożenie wniosku o przedłużenie ważności dostępu do systemu SIO, możliwe jest po zalogowaniu do systemu, w „PANELU UŻYTKOWNIKA”.

Okno z widokiem systemu SIO z zaznaczoną w prawym górnym rogu zakładką panelu użytkownika

Należy wybrać zakładkę MOJE WNIOSKI

Okno z zaznaczoną zakładką moje wnioski

Następnie kliknąć przycisk przycisk przedłuż upoważnienie

Aby złożyć wniosek z potwierdzeniem tożsamości poprzez ePUAP należy posiadać aktywne konto na profilu zaufanym ePUAP.

Z dostępnych opcji składania wniosku należy wybrać przycisk ePUAP.

Okno z widokiem na dwie opcje potwierdzania tożsamości - ePUAP i osobiste stawiennictwo

Pojawi się okno do zalogowania na profilu zaufanym:

Okno logowania na profil zaufany

W polach wpisujemy niezbędne dane Login lub adres e-mail oraz Hasło i potwierdzamy tożsamość poprzez kliknięcie przycisku Zaloguj mnie.

W aplikacji SIO wyświetlony zostanie formularz wniosku z wypełnionymi danymi identyfikacyjnymi pobranymi z obecnego upoważnienia.

Należy uzupełnić pola:

    • data upoważnienia „do”
    • zobowiązanie do zachowania tajemnicy
    • w przypadku pracowników szkół i placówek oświatowych oraz jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty – imię i nazwisko osoby, która udzieliła upoważnienia.

Na podstawie danych z wniosku zostają zaktualizowane dane użytkownika.

Poza danymi, o których mowa wyżej dane widoczne na wniosku nie podlegają modyfikacji.

Okno z danymi przedłużanego wniosku nr 1

Okno z danymi przedłużanego wniosku nr 2

Okno z danymi przedłużanego wniosku nr 3

Po uzupełnieniu danych formularza, należy kliknąć przycisk PRZEDŁUŻ UPOWAŻNIENIE.

Na podany w formularzu adres e-mail przyjdzie wiadomość od Administratora SIO potwierdzająca poprawne złożenie wniosku o przedłużenie ważności upoważnienia do SIO o treści:

Okno z widokiem na treść wiadomości przychodzącej na e-mali osoby składającej wniosek o przedłużenie upoważnienia z informacją o poprawnym złożeniu wniosku

Następnie organ odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosku musi zalogować się do systemu SIO i w module WNIOSKI oznaczyć jako rozpatrywany wniosek, który wpłynął do systemu.

Na e-mail wnioskującego wpłynie kolejna wiadomość informująca o rozpoczęciu rozpatrywania przedłużenia upoważnienia:

Widok na treść kolejnej wiadomość wpływającej na e-mali wnioskującego z informacją o rozpoczęciu rozpatrywania przedłużenia upoważnienia

Po akceptacji wniosku na adres e-mail wnioskującego wpłynie kolejna informacja o poprawności danych zawartych we wniosku:

Okno z widokiem na treść wiadomości po akceptacji wniosku z informacją o poprawności danych zawartych we wniosku

PANELU UŻYTKOWNIKA w zakładce MOJE WNIOSKI, pojawi się informacja o przedłużeniu upoważnienia, okresie obowiązywania i zakresie dostępu.

Widok z systemu SIO z PANELU UŻYTKOWNIKA  zakładki MOJE WNIOSKI z zaznaczoną informacją o przedłużeniu upoważnienia, okresie obowiązywania i zakresie dostępu

W przypadku wygaśnięcia upoważnienia przed rozpatrzeniem wniosku, zostaje on automatycznie anulowany. W takim przypadku należy złożyć nowy wniosek o dostęp do SIO.