Rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2019

Moduł: NAUCZYCIELE

Nieobecność – rejestracja

Aby móc zarejestrować nieobecność nauczyciela, najpierw należy zarejestrować Zatrudnienie.
Instrukcja Merytoryczna – Nieobecności

Nieobecności nie uzupełnia się, jeśli podstawą zatrudnienia nauczyciela jest:

 • Umowa zlecenie,
 • Umowa o dzieło,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na postawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na postawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Wprowadzenie nowej nieobecności można rozpocząć od kliknięcia przycisku w zakładce wybierając opcję

Nieobecność nauczyciela można wprowadzić również bezpośrednio po kliknięciu modułu a następnie

wybierając z listy nauczyciela którego ma dotyczyć nieobecność.

Po kliknięciu przycisku wyświetli się tabela gdzie należy wprowadzić niezbędne dane do wprowadzenia nieobecności:

 • Nauczyciel, którego dotyczy nieobecność,
 • Umowa (wyświetli się automatycznie po poprawnej weryfikacji zatrudnienia),
 • Przyczyna nieobecności,
 • Data nieobecności od,
 • Data nieobecności do.

Po wyświetleniu się tabeli należy kliknąć w pole , które wyświetli okno do wskazania osoby, której ma dotyczyć nieobecność.

Następnie należy uzupełnić przyczynę nieobecności – wybierając z listy :

 • urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlop wychowawczy,
 • urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych,
 • urlop dla poratowania zdrowia,
 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 83 ustawy Karta Nauczyciela,
 • urlop bezpłatny,
 • przeniesienie w stan nieczynny,
 • urlop uzupełniający,
 • niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy,
 • urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 albo ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela,
 • urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu Pracy,
 • zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki,
 • urlop udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 Karta Nauczyciela,

a następnie należy wprowadzić datę rozpoczęcia/datę zakończenia nieobecności wybierając z kalendarza.

Aby poprawnie zapisać formularz należy uzupełnić wszystkie pozycje, a następnie kliknąć przycisk .

Zapisanie danych zakończy się komunikatem wyświetlanym na dole strony .