Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2019

Dane zbiorcze – Inne – Korzystanie ze świetlicy – rejestracja

Dane dotyczące liczby uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej – według klas, do których uczniowie uczęszczają zbierane są na podstawie art. 8 pkt 2bb ustawy o SIO.

Dane zbierane są wg. stanu za poprzedni rok szkolny do 10 października każdego roku szkolnego.

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Korzystanie ze świetlicy należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę moduł dane zbiorcze , a następnie moduł inne .

okno dane zbiorcze inne zakładka korzystanie ze świetlicy

W prawym górny rogu okna należy wybrać rok szkolny za jaki będą wprowadzane dane.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy rozpocząć użyciem przycisku przycisk dodaj znajdującego się w prawym górnym rogu okna przy danej placówce.

Po wejściu w przycisk przycisk dodaj pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane.

formularz dodaj informacje o liczbie uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej

Z listy należy wybrać klasę oraz liczbę uczniów korzystających w danym oddziale ze świetlicy.

UWAGA! W przypadku braku zarejestrowanych oddziałów podstawowych w poprzednim roku szkolnym nie ma możliwości wykazania Korzystania ze Świetlicy. Pole klasa jest nieaktywne.

formularz dodaj informacje o liczbie uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej z komunikatem: formularz zawiera błędy

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku przycisk zapisz .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: komunikat operacja zakończona pomyślnie .

W przypadku wprowadzania kolejnych klas i liczby uczniów korzystających ze świetlicy należy kliknąć w przycisk przycisk zapisz i dodaj następny .