Data ostatniej aktualizacji: 01.04.2022

DANE ZBIORCZE

Zatrudnienie – Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli – rejestracja

W formularzu Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli zbierane są dane o liczbie nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie, według przyczyn rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Przekazywane są dane odnośnie liczby etatów:

  • nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy lub stosunek pracy wygasł
  • nauczycieli, z którymi planowane jest rozwiązanie stosunku pracy, lub stosunek pracy wygaśnie.

Aby wprowadzić dane dotyczące rozwiązania stosunku pracy nauczycieli należy wejść w zakładkę Dane zbiorcze, Zatrudnienie, a następnie w oknie głównym ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY.

okno dane zbiorcze zatrudnienie zakładka rozwiązanie stosunku pracy z zaznaczoną możliwością wyboru roku Formularz należy uzupełnić danymi aktualnymi według stanu na 31 maja lub 30 września danego roku. Przed wprowadzeniem danych do obu tabel należy zaznaczyć jakiego okresu dotyczą przekazywane dane tzn. należy wybrać rok szkolny oraz dzień, na którego stan przekazywane są dane, a następnie przy danym okresie kliknąć w przycisk DODAJ.

Po kliknięciu opcji DODAJ pojawi się okno w którym należy przekazać informację dotyczącą sposobu zakończenia stosunku pracy, formy którą należy wybrać z rozwijalnej listy:

przycisk rozwiązanie wygaśnięcie

lista wyboru przyczyny rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy .

W następnej kolejności należy wprowadzić liczbę etatów nauczycieli, których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł i w ostatnim polu należy podać liczbę etatów nauczycieli, z którymi planuje się rozwiązać stosunek pracy lub których stosunek pracy wygaśnie.

Wszystkie pola są wymagane do wypełnienia. W polach dotyczących liczby etatów można wprowadzić wartość 0, przy czym nie można zapisać formularza, w którym w obu polach dotyczących liczby etatów będzie uzupełniona wartość 0.

formularz dodaj informację o rozwiązaniu stosunku pracy nauczycieli

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk DODAJ ROZWIĄZANIE/WYGAŚNIĘCIE, funkcja umożliwi dodanie kolejnych informacji o rozwiązaniu stosunku pracy.

Po zakończonej pracy należy zatwierdzić dane przyciskiem ZAPISZ.

Przy wprowadzaniu danych według stanu na 30 września należy wykazać wszystkie etaty nauczycieli, których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł wg ich przyczyn, a które zostały wykazane w danych stanie na 31 maja.

okno po zapisaniu danych rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli

Możliwość kopiowania danych

Jeżeli w bazie danych SIO widnieje uzupełniony stan na np. 31 maja danego roku kalendarzowego, to istnieje możliwość skopiowania danych na stan 30 września danego roku z uwzględnieniem wprowadzonych danych z 31 maja.

W tym celu należy skorzystać w polu Stan na 30 września z przycisku: Kopiuj dane z 31 maja.

Okno rozwiązania stosunku pracy nauczycieli z przyciskiem "kopiuj dane z 31 maja"

Następnie w nowym oknie pojawią się skopiowane dane ze stanu 31 maja oraz możliwość dodania nowych wpisów dotyczących rozwiązania stosunku pracy nauczycieli, które nastąpiły na dzień 30 września danego roku kalendarzowego:

Okno dodania informacji o rozwiązaniu stosunku pracy z przyciskiem zapisz

Po wprowadzeniu danych należy zapisać formularz poprzez przycisk ZAPISZ.

Okno zapisanych danych rozwiązania stosunku pracy nauczycieli