Data ostatniej aktualizacji: 01.04.2020

Dane zbiorcze – Szkoła – Wydatki – rejestracja

Dane o wydatkach przekazywane są przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub ministrów. Dotyczą one planowanych wydatków oraz wydatków wykonanych wraz z informacją o dziale, rozdziale, paragrafie i źródle finansowania.

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Wydatki należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę , a następnie .

Uwaga! Od I Kwartału 2020 roku należy dodawać paragrafy w ramach rozdziału za pomocą opcji .

Aby dodać wydatki w formie paragrafów w ramach rozdziału należy kliknąć znajdującą się na środku ikonę .

UWAGA! Wydatki do końca roku kalendarzowego 2019 należy rozpocząć poprzez wybór roku kalendarzowego oraz kwartału, a następnie przycisku .

UWAGA! Poniższy opis dotyczy dodawania wydatków paragrafów w ramach rozdziałów.

W prawym górny rogu okna należy wybrać rok kalendarzowy i kwartał za jaki będą wprowadzane dane.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy rozpocząć użyciem przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu okna.

Po wejściu w przycisk pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane.

W obu przypadkach pojawi się poniższe okno.

Następnie należy wybrać rozdział, dla którego będą przekazywane dane i uzupełnić informacje dotyczące paragrafu, źródła finansowania, planu po zmianach i wykonanych wydatkach.

Możliwe źródła finansowania to:

  • 0 – Środki krajowe
  • 1 – Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE
  • 2 – Współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE
  • 3 – Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub granów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje
  • 4 – Współfinansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje
  • 5 – Finansowanie z innych środków bezzwrotnych
  • 6 – Współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych
  • 7 – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
  • 8 – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR, z wyłączeniem budżetu środków europejskich
  • 9 – Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR, z wyłączeniem budżetu środków europejskich.

Aby dodać nowy Paragraf w danym rozdziale należy po wypełnieniu wiersza kliknąć w przycisk .

W przypadku błędnie wprowadzonego Paragrafu można go usunąć z Listy paragrafów w ramach rozdziału za pomocą przycisku .

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-154.png .

W przypadku wprowadzania kolejnych rozdziałów należy klinąć w przycisk .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-155.png .

UWAGA! Przed zapisaniem rozdziału należy pamiętać by w pierwszym kroku dodać minimum jeden paragraf. W przypadku jego niedodania pojawi się komunikat: Formularz zawiera błędy.

Po zapisaniu rozdziałów w głównym widoku wydatków w danym kwartale widoczna będzie lista rozdziałów. Szczegółowe dane dotyczące danego rozdziału można zobaczyć rozwijając dany rozdział.

Dodawanie paragrafów w ramach grupy

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Wydatki należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę , a następnie .

Uwaga! Możliwość wykazania wydatków w grupie paragrafów tylko od I kwartału 2020.

Uwaga! Przy wyborze sprawozdania w grupie paragrafów należy pamiętać, by w następnym kwartale też wybrać ten sam sposób sprawozdania.

Na dole pośrodku okna należy wybrać przycisk .

Po wejściu w przycisk pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane.

Następnie należy wybrać rozdział, dla którego będą przekazywane dane i uzupełnić informacje dotyczące paragrafu.

Uwaga! W przypadku grup paragrafów można wskazać tylko źródła finansowania przypisane do danego rozdziału.

Aby dodać nowy Paragraf w danym rozdziale należy po wypełnieniu wiersza kliknąć w przycisk .

W przypadku błędnie wprowadzonego Paragrafu można go usunąć z Listy paragrafów w ramach rozdziału za pomocą przycisku .

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-154.png .

W przypadku wprowadzania kolejnych rozdziałów należy klinąć w przycisk , a w przypadku kolejnych grup

należy kliknąć w przycisk .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-155.png .