Rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2019

Dane zbiorcze – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – rejestracja

Zgodnie z rozporządzeniem MEN dane przekazywane są do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok szkolny.

Do bazy danych SIO przekazywane są dane dotyczące:

  • liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego, według form tej pomocy;
  • liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez szkołę, według klas, do których uczniowie uczęszczają, i form tej pomocy,
  • objęcia ucznia opieką w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym działaniami wynikającymi ze specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z określeniem form tej pomocy.

 Instrukcja Merytoryczna – Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę , a następnie .

W prawym górny rogu okna należy wybrać rok kalendarzowy za jaki będą wprowadzane dane.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy rozpocząć użyciem przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu okna przy wybranej placówce.

Po wejściu w przycisk pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane.

Formy zajęć jakie można wprowadzić to:

– zajęcia rozwijające uzdolnienia,

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

– zajęcia logopedyczne,

– zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

– inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,

– porady i konsultacje,

– klasa terapeutyczna,

– zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

– zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

– zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

– warsztaty.

UWAGA! W przypadku braku zarejestrowanych oddziałów podstawowych w roku szkolnym, za który wypełniane są dane nie ma możliwości wykazania Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Pole klasa będzie nieaktywne.

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-154.png .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-155.png .

W przypadku wprowadzania kolejnych form zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych w szkole należy kliknąć w przycisk .