Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Moduł: NAUCZYCIELE

Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN – rejestracja

Aby móc zarejestrować Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, najpierw należy zarejestrować odpowiednią umowę o pracę w zakładce Zatrudnienie.

Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN uzupełnia się dla umów:

  • umowa o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela
  • mianowanie
  • umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
  • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela

Aby dodać Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN w zakładce Zatrudnienie

należy kliknąć przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/10/word-image-23.png . Otworzy się formularz do wypełnienia danych.

W formularzu pojawiają się pola:

  • Umowa – pole wypełnione automatycznie danymi wpisanej umowy nauczyciela
  • Rok szkolny – należy wybrać rok szkolny, którego dotyczy będą dane Zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN
  • Rodzaj zajęć dodatkowych – do wyboru dwie opcje:

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

– zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

  • Tygodniowa liczba godzin – należy wprowadzić liczbę godzin realizowanych w tygodniu

Po wprowadzeniu danych zajęć dodatkowych nauczyciela

formularz należy zapisać za pomocą przycisku   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-58.png .

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat:

Wprowadzone dane pojawią się w panelu informacji nauczyciela: