Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2019

Dane zbiorcze – JST – Pomoc Materialna – rejestracja

Dane o liczbie uczniów w poszczególnych typach szkół, objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym i programami pomocowymi, zbierane są w celach statystycznych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. c ustawy o SIO.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w SIO:

– dane przekazywane są do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego za okres styczeń-sierpień,

– dane przekazywane są do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego za okres wrzesień-grudzień.

UWAGA! Dane te są przekazywane jedynie przez Gminy i Miasta na Prawach Powiatu. 

Instrukcja Merytoryczna – Pomoc Materialna

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Pomoc materialna należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę , a następnie .

W prawym górny rogu okna należy wybrać rok kalendarzowy za jaki będą wprowadzane dane.

Sprawozdanie można prowadzić za dwa okresy:

– styczeń-sierpień,

– wrzesień-grudzień.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy rozpocząć użyciem przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu okna.

Po wejściu w przycisk pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane.

Formy pomocy jakie można wprowadzić to:

– Stypendium szkolne,

– Zasiłek szkolny,

– Pomoc w ramach programów tworzonych przez JST,

– Pomoc w ramach programów rządowych.

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-154.png .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-155.png .

W przypadku wprowadzania kolejnych danych należy kliknąć w przycisk .

Widok po wprowadzeniu danych: