Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2019

Dane zbiorcze – JST – Pomoc Materialna – rejestracja

Dane o liczbie uczniów w poszczególnych typach szkół, objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym i programami pomocowymi, zbierane są w celach statystycznych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. c ustawy o SIO.

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w SIO:

– dane przekazywane są do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego za okres styczeń-sierpień,

– dane przekazywane są do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego za okres wrzesień-grudzień.

UWAGA! Dane te są przekazywane jedynie przez Gminy i Miasta na Prawach Powiatu. 

Instrukcja Merytoryczna – Pomoc Materialna

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Pomoc materialna należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę Dane zbiorcze, a następnie Inne.

ono z widokiem na zakładkę pomoc materialna

W prawym górnym rogu okna należy wybrać rok kalendarzowy za jaki będą wprowadzane dane.

okno z widokiem na pomoc materialną z oznaczonym w prawym górnym rogu rokiem kalendarzowym

Sprawozdanie można prowadzić za dwa okresy:

– styczeń-sierpień,

– wrzesień-grudzień.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy rozpocząć użyciem przycisku DODAJ znajdującego się w prawym górnym rogu okna.

Po kliknięciu przycisku DODAJ pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane.

okno z widokiem na dodaj pomoc materialną JST

okno z widokiem na dodaj pomoc materialną JST

Formy pomocy jakie można wprowadzić to:

– Stypendium szkolne,

– Zasiłek szkolny,

– Pomoc w ramach programów tworzonych przez JST,

– Pomoc w ramach programów rządowych.

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

W przypadku wprowadzania kolejnych danych należy kliknąć w przycisk ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY.

Widok po wprowadzeniu danych:

okno z widokiem na wprowadzone dane w zakładce pomoc materialna