Rejestracja

Dane zbiorcze

Dane o działalności – Placówki kształcenia i doskonalenia – pozaszkolne formy kształcenia – rejestracja

Dane w zakresie pozaszkolnych form kształcenia wykazywane są w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Zgodnie z rozporządzeniem dane przekazywane są do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok szkolny.

 Instrukcja Merytoryczna – Dane o Działalności Pozaszkolne Formy Kształcenia

W przypadku placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, które wchodzą w skład zespołów szkół i placówek, albo w przypadku Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami, po wejściu do modułu Dane o działalności – Placówki kształcenia i doskonalenia – pozaszkolne formy kształcenia należy wybrać podmiot (właściwą placówkę), dla którego będą wprowadzane dane. W przypadku samodzielnych placówek po kliknięciu w daną zakładkę od razu będzie dostępna opcja do wypełnienia dla tej placówki.

Aby wypełnić informacje dotyczące danych pozaszkolnych form kształcenia należy wejść w moduł Dane zbiorcze – Dane o działalności i wybrać zakładkę POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA.

W prawym górny rogu okna należy wybrać rok szkolny za jaki będą wprowadzane dane, następnie kliknąć przycisk , pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane.

Do wypełnienia są pola:

 1. W zależności od typu placówki wypełniającej dane Formy kształcenia z opcjami:
 • Inne formy pozaszkolne (seminaria, kursokonferencje itp.)
 • Inne kursy
 • Kursy kompetencji ogólnych
 • Kursy umiejętności zawodowych
 • Praktyczna nauka zawodu
 • Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
 1. Rodzaj formy kształcenia z opcjami:
 • Stacjonarna
 • Zaoczna
 • Na odległość
 1. Liczba form kształcenia – pole do wypełnienia liczbą realizowanych form kształcenia.
 2. Liczba uczestników – dane do wprowadzenia podzielone na 2 części:

– pierwsza część dotyczy ogólnej liczby uczestników, do uzupełnienia są pola:

 • Ogółem
 • Realizujących obowiązek nauki
 • Pracujących
 • Bezrobotnych

– w drugiej części z liczby uczestników ogółem należy wyróżnić kobiety, które korzystają z pozaszkolnych form kształcenia, do uzupełnienia są pola:

 • Ogółem
 • Realizujących obowiązek nauki
 • Pracujących
 • Bezrobotnych
 1. Liczba uczestników, którzy ukończyli poszczególne formy kształcenia w podziale na 2 części

– w pierwszej części liczba uczestników, którzy ukończyli poszczególne formy kształcenia do uzupełnienia pola:

 • Ogółem
 • Realizujących obowiązek nauki
 • Pracujących
 • Bezrobotnych

– w drugiej części z liczby uczestników, którzy ukończyli poszczególne formy kształcenia należy wyróżnić kobiety, które ukończyły poszczególne formy kształcenia do uzupełnienia pola:

 • Ogółem
 • Realizujących obowiązek nauki
 • Pracujących
 • Bezrobotnych

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-154.png  .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-155.png  .

Zapisane dane będą widoczne w panelu POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA po wybranej formie kształcenia:

Aby zobaczyć szczegółwe dane pozaszkolnych form kształcenia należy wybrać jeden z wpisów i użyć „strzałki”

rozwinie się formularz z poglądem wprowadzonych danych: