Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Dane zbiorcze – Dane o działalności – Praktyczna nauka zawodu – rejestracja

Dane zbierane są w celach statystycznych na podstawie Art. 8 ust. 2c lit. c Ustawy o SIO oraz § 7 pkt 4,5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r..

Zgodnie z rozporządzeniem MEN dane dotyczące działalności placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego w zakresie praktycznej nauki zawodu i dokształcania zawodowego młodocianych przekazywane są do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok szkolny.

Dane te można przekazywać jedynie do roku 2017/2018

Dane Praktycznej nauki zawodu są wprowadzane przez następujące typy placówek:

  • Centrum Kształcenia Praktycznego,
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami,
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego bez szkół,
  • Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego,
  • Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego ze szkołami.

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Praktyczna nauka zawodu należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę , a następnie .

widok okna dane zbiorcze dane o działalności praktyczna nauka zawodu

W prawym górny rogu okna należy wybrać rok szkolny za jaki będą wprowadzane dane.

widok okna dane o działalności praktyczna nauka zawodu z zaznaczoną możliwością wyboru roku szkolnego

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy rozpocząć użyciem przycisku przycisk dodaj znajdującego się w prawym górnym rogu okna.

Po wejściu w przycisk przycisk dodaj pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane.

widok formularza dodaj dane o praktycznej nauce zawodu

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku przycisk zapisz .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

W przypadku wprowadzania kolejnych danych należy kliknąć w przycisk przycisk zapisz i dodaj następny .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Po kliknięciu pojawi się nowego okno, a poprzednio wprowadzone dane zostaną zapisane.

widok formularza dodaj dane o praktycznej nauce zawodu z zapisanymi danymi

Dane widoczne po zapisaniu:

widok okna dane o działalności praktyczna nauka zawodu z zapisanymi danymi