Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Zgłoszenia do egzaminu – rejestracja

Formularz danych dziedzinowych ucznia wypełniany jest tylko w szkołach przeprowadzających egzaminy.

Po wybraniu ucznia z listy uczniów należy wybrać zakładkę dane dziedzinowe  dane dziedzinowe  .

Widok okna danych dziedzinowych ucznia z zakładką zgłoszenie do egzaminu w odpowiednim roku szkolnym

Opcja Zgłoszenia do egzaminu dostępna jest we wszystkich szkołach, w których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Po wskazaniu roku szkolnego Okno z miejscem wyboru roku szkolnego dodawanych danych dziedzinowych w oknie Zgłoszenia do egzaminu należy kliknąć przycisk dodaj automatycznie otworzy się okno do wpisania danych.

Okno z formularzem dodania zgłoszenia do egzaminu z polem wyboru rodzaju egzaminu

Aby zgłosić ucznia do egzaminu musi być on przypisany do oddziału, który kończy się egzaminem np. w technikum kl. IV. Po poprawnym przypisaniu ucznia do odpowiedniego oddziału, dane zaczytują się z automatu.

Okno z widokiem na uzupełniony formularz dodania zgłoszenia do egzaminu

Uwaga! Jeżeli podczas wprowadzania zgłoszenia do egzaminu pojawi się komunikat podświetlony na czerwono : „Warunkiem zgłoszenia ucznia do egzaminu jest aktywne na dzień zgłoszenia do egzaminu upoważnienie dla kierownika albo p.o. kierownika w podmiocie. Prosimy o złożenie wniosku o dostęp do SIO” to oznacza, że w placówce nie ma aktywnego upoważnienia z funkcją Kierownik jednostki/p.o. Kierownika jednostki. Po uzyskaniu dostępu przez Kierownik jednostki/p.o. Kierownika jednostki będzie można wprowadzić zgłoszenie o egzaminie.

Jeżeli komunikat podświetla się na niebiesko to w placówce jest aktywne upoważnienie na Kierownika jednostki lub p.o. Kierownika jednostki i dane można Zapisać mimo tego komunikatu. Komunikat jest tylko informacją.

Następnie należy kliknąć przycisk  przycisk zapisz w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Po zapisaniu pojawi się komunikat  Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Zgłoszenie do egzaminu zostaje zapisane w zakładce dane dziedzinowe:

Okno z widokiem na zapisane zgłoszenie do egzaminu w zakładce dane dziedzinowe ucznia