Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Pomoc materialna – rejestracja

Dane wprowadza się po wybraniu  ucznia z listy uczniów w zakładce  dane dziedzinowe i wprowadzając dane w karcie Pomoc materialna.

Widok na zakładkę dane dziedzinowe wybranego ucznia z możliwością dodania pomocy materialnej

Aby dodać Pomoc materialną należy kliknąć przycisk dodaj w karcie Pomoc materialna. Następnie pojawi się okno z danymi do wypełnienia.

Widok formularza dodania pomocy materialnej z polami do wypełnienia

Należy uzupełnić pola:

  • Rok szkolny
  • Forma pomocy materialnej

W polu Forma pomocy materialnej można wprowadzić następujące formy:

  • Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  • Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  • Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznane przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż JST
  • Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznane przez szkołę lub placówkę oświatową.

Widok uzupełnionego formularza dodania pomocy materialnej Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku przycisk zapisz .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi komunikat Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Wprowadzone dane pojawią się w oknie Danych dziedzinowych dotyczących Pomocy materialnej:

Widok na zakładkę dane dziedzinowe ucznia z zapisaną pomocą materialną