Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Pomoc materialna – rejestracja

Dane wprowadza się po wybraniu  ucznia z listy uczniów w zakładce  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-46.png i wprowadzając dane w karcie Pomoc materialna.

Aby dodać Pomoc materialną należy kliknąć https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-187.png w karcie Pomoc materialna. Następnie pojawi się okno z danymi do wypełnienia.

Należy uzupełnić pola:

  • Rok szkolny
  • Forma pomocy materialnej

W polu Forma pomocy materialnej można wprowadzić następujące formy:

  • Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  • Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  • Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznane przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż JST
  • Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznane przez szkołę lub placówkę oświatową.

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-15.png .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-17.png .

Wprowadzone dane pojawią się w oknie Danych dziedzinowych dotyczących Pomocy materialnej: