Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2019

Szkoła Nauczyciele Zatrudnienie rejestracja

Podstawa prawna świadczenia pracy

Nauczyciela należy wykazać zgodnie ze stanem faktycznym, wynikającym z dokumentów, na podstawie których jest zatrudniony lub świadczy pracę. Zwykle w jednym zakładzie pracy (szkole, zespole, ośrodku itp.) nauczyciel ma jeden stosunek pracy (tj. jedną umowę o pracę). Może się zdarzyć, że nauczyciel w jednym zakładzie pracy ma więcej niż jeden stosunek pracy. Przykładem posiadania dwóch umów jest sytuacja, gdy część obowiązków nauczyciela to obowiązki, do których nie ma on przygotowania pedagogicznego. W takiej sytuacji należy zarejestrować dwie podstawy prawne świadczenia pracy (dwie umowy). Każda z umów musi mieć inną podstawę prawną. Oznacza to, że nie można mieć dwóch umów o pracę w jednej szkole np. na podstawie mianowania.

W przypadku umów cywilnoprawnych program dopuszcza wykazanie więcej niż jednej umowy o tej samej podstawy prawnej w jednym zakładzie pracy.

Możliwa jest też sytuacja, gdy nauczyciel wykonuje swoje obowiązki na podstawie dwóch (i więcej) umów, ale jedna z nich dotyczy wykonywania obowiązków na podstawie stosunku pracy, a pozostałe na podstawie umów cywilnoprawnych. Przykładowo na podstawie umowy cywilnoprawnej realizowane są zajęcia okresowe.

Podstawę prawną świadczenia pracy wybiera się ze słownika, zawierającego wykaz form zatrudnienia właściwych dla szkół i placówek publicznych, jak i występujących w szkołach i placówkach niepublicznych. Podstawy prawne dostępne w aplikacji to:

 • Inna podstawa prawna świadczenia pracy,
 • Mianowanie,
 • Umowa o dzieło,
 • Umowa zlecenie,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony -zatrudnienie na podstawie art.15 ust.1-6 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowa o pracę na czas określony -zatrudnienie na podstawie art.15 ust.1-6 ustawy Prawo oświatowe,
 • Umowa o pracę na czas określony -zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
 • Umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej,
 • Uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

W przypadku zmiany wymiaru zatrudnienia w ramach obowiązującej umowy należy zmodyfikować wartość w sekcji Tygodniowy wymiar zajęć lub Obowiązki.

Miejsce nawiązania stosunku pracy

To pole wypełniane jest automatycznie – jest nim szkoła/placówka, w której zarejestrowany jest nauczyciel. Należy zwrócić uwagę, że dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół i/lub placówek w skład których wchodzą szkoły, miejscem nawiązania stosunku pracy jest odpowiednio zespół lub placówka.

Początek obowiązywania umowy

Należy podać datę dzienną początku obowiązywania danej umowy. W przypadku przeniesienia nauczyciela do innej szkoły za datę początku obowiązywania umowy należy uznać datę rozpoczęcia pracy w szkole, z której nauczyciel został przeniesiony. Natomiast w przypadku przekształcenia umowy o pracę zawartej na podstawie ustawy Karta Nauczyciela (dalej: KN) w umowę zawartą przez mianowanie, za datę początku obowiązywania umowy należy uznać datę, od której obowiązuje umowa na podstawie mianowania.

Zatrudnienie można wprowadzić w dwojaki sposób. Poprzez wybór nauczyciela z listy i zakładki Zatrudnienie lub poprzez wybór modułu Nauczyciele – zakładka Umowy.

1. Aby dodać Zatrudnienie nauczycielowi w module Nauczyciele należy z listy wybrać osobę, której dodajemy umowę. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

okno z widokiem na zatrudnienie i możliwość dodania umowy

W prawym górnym rogu poprzez kliknięcie przycisku dodaj pojawi się nowe okno umożliwiające wprowadzenie umowy.

okno z widokiem na fomularz umożliwiający rejestrację umowy

Po kliknięciu w wiesz Podstawa prawa świadczenia pracy pojawi się lista form zatrudnienia do wyboru.

Z listy należy wybrać podstawę prawną na podstawie jakiej jest zatrudniony Nauczyciel.

okno z widokiem na formularz wybrania umowy z rozwijalnej listy dla nauczyciela

W kolejnym kroku należy wybrać datę rozpoczęcia umowy.

Data rozpoczęcia umowy może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności szkoły/placówki, data graniczna to rok 1970.

okno z widokiem na kalendarz wyboru daty rozpoczęcia umowy

Data przeniesienia umowy:

Jeżeli nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania został przeniesiony do obecnej szkoły/placówki, podczas rejestracji umowy nauczyciela należy wprowadzić datę przeniesienia. Data przeniesienia nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia umowy oraz od daty rozpoczęcia działalności szkoły/ placówki. Jeśli data rozpoczęcia umowy jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności szkoły/placówki oraz podstawą prawną zatrudnienia nauczyciela jest mianowanie system będzie wymagać wprowadzenia daty przeniesienia.

W innych przypadkach data przeniesienia nie jest wymagana. okno z widokiem na możliwość wprowadzenia daty przeniesienia umowy

Ogólny staż pracy:

Jeżeli Nauczyciel posiada staż pracy to należy go wykazać w wierszu Liczba lat ogólnego stażu pracy. W przypadku jego braku wpisujemy wartość 0.

okno z widokiem na możliwość wprowadzenia ogólnego stażu pracy

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć w przycisk wyślij i przejdź dalej znajdujący w prawym dolnym rogu.

Poprawnie dodana umowa zakończy się komunikatem: operacja zakończona pomyślnie .

2. Można dodać Zatrudnienie w inny sposób tzn. należy z Panelu bocznego wybrać moduł Nauczyciele – zakładka Lista umów.

okno z wiokiem na możliwość wprowadzenia zatrudnienia z panelu bocznego po wyborze modułu nauczyciele i zakładki lista umów

Następnie w prawym górnym rogu wybieramy przycisk dodaj .

okno z widokiem na formularz rejestracji umowy

W pierwszy kroku w wierszu Nauczyciel wybieramy osobę, której należy wprowadzić umowę.

okno z widokiem na wybór nauczyciela z listy nauczycieli w celu dodania umowy

Po kliknięciu w wiesz Podstawa prawa świadczenia pracy pojawi się lista form zatrudnienia do wyboru. Z listy należy wybrać podstawę prawną na podstawie jakiej jest zatrudniony Nauczyciel.

okno z widokiem na wybór formy zatrudnienia

W kolejnym kroku należy wybrać datę rozpoczęcia umowy.

okno z widokiem na wskazanie daty rozpoczęcia umowy

A następnie datę przeniesienia umowy:

okno z widokiem na wskazanie daty przeniesienia umowy

Jeżeli Nauczyciel posiada staż pracy to należy go wykazać w wierszu Liczba lat ogólnego stażu pracy.

okno z widokiem na wprowadzenie liczby lat ogólnego stażu pracy

Po wprowadzeniu danych dotyczących zatrudnienia należy kliknąć w przycisk wyślij i przejdź dalej znajdujący w prawym dolnym rogu.

Poprawnie dodana umowa zakończy się komunikatem: operacja zakończona pomyślnie .