Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

Dane zbiorcze

Zatrudnienie – Wymiar zatrudnienia – pracownicy niebędący nauczycielami – rejestracja

Dane o wymiarze zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach lub placówkach oświatowych, przekazuje się

• do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego wg. stanu na koniec IV kwartału roku poprzedniego,

• do dnia 10 kwietnia każdego roku kalendarzowego wg. stanu na koniec I kwartału,

• do dnia 10 lipca każdego roku kalendarzowego wg. stanu na koniec II kwartału,

• do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu na koniec III kwartału.

Instrukcja Merytoryczna – Wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Wymiar zatrudnienia – pracownicy niebędący nauczycielami należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę Dane zbiorcze, a następnie Zatrudnienie.

W prawym górny rogu okna należy wybrać rok kalendarzowy oraz kwartał za jaki będą wprowadzane dane.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy rozpocząć użyciem przycisku DODAJ znajdującego się w prawym górnym rogu okna.

Po kliknięciu w przycisk DODAJ pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane.

Pole Liczba etatów można wypełnić tylko liczbą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Dane widoczne po zapisaniu: