Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Moduł: DANE ZBIORCZE

Biblioteka – rejestracja

Dane o bibliotekach stanowią kolejną część informacji o wyposażeniu szkoły/placówki oświatowej, gromadzonych w SIO.

Aby wypełnić informacje dotyczące Danych zbiorczych bibliotek należy w bocznym menu wybrać moduł Dane zbiorcze – zakładkę Biblioteka.

widok okna dane zbiorcze biblioteka zakładka zbiory biblioteczne

Do formularza należy wprowadzić zbiorczo dane o zasobach bibliotek znajdujących się w szkole lub placówce oświatowej.

widok zakładki zbiory biblioteczne z zaznaczonym przyciskiem dodaj

Wprowadzanie danych o zbiorach bibliotecznych rozpoczyna się w zakładce ZBIORY BIBLIOTECZNE od użycia przycisku DODAJ. Następnie należy wybrać odpowiedni rodzaju zbiorów bibliotecznych z listy rozwijalnej.

widok formularza dodaj zbiory biblioteczne z listą wyboru kategorii

Dostępne rodzaje zbiorów bibliotecznych:

  • Dokumenty elektroniczne o dostępie lokalnym
  • Książki
  • Książki i inne materiały dydaktyczne na nośnikach elektronicznych w formatach audiowizualnych
  • Książki i inne materiały dydaktyczne na nośnikach elektronicznych w formatach dźwiękowych
  • Książki i inne materiały na nośnikach elektronicznych w formatach tekstowych
  • Materiały zdigitalizowane przez bibliotekę
  • Sieciowe zasoby elektroniczne
  • Zestawy podręczników

Po wybraniu jednego rodzaju zbiorów i wpisaniu liczby egzemplarzy można wybrać opcje ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY, aby sprawniej wprowadzić wszystkie potrzebne dane.

widok formularza dodaj zbiory biblioteczne z zaznaczonym przyciskiem zapisz i dodaj następny

Formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych zbiorczych dotyczących zbiorów bibliotecznych:

widok okna dane zbiorcze inne biblioteka zbiory biblioteczne z wprowadzonymi danymi

W zakładce KATEGORIE WIEKOWE CZYTELNIKÓW należy uzupełnić dane odnośnie liczby czytelników (korzystających z biblioteki szkolnej) w danej kategorii wiekowej. W przypadku zespołów szkół lub jednostek złożonych po wybraniu tej zakładki wyświetla się lista placówek wchodzących w struktury danego zespołu lub jednostki złożonej.

widok okna dane zbiorcze inne biblioteka zakładka kategorie wiekowe czytelników

Aby wprowadzić dane o kategoriach wiekowych czytelników w wybranym roku przy każdym wpisie placówki należy kliknąć przycisk DODAJ i wprowadzić dane:

widok formularza dodaj kategorię wiekową czytelników

Po wybraniu jednego rodzaju kategorii wiekowej i wpisaniu liczby czytelników można wybrać opcje ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY, aby sprawniej wprowadzić wszystkie potrzebne dane.

widok formularza dodaj kategorię wiekową czytelników z zaznaczonym przyciskiem zapisz i dodaj następny

Formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych zbiorczych dotyczących KATEGORII WIEKOWYCH CZYTELNIKÓW:

widok okna dane zbiorcze inne biblioteka zakładka kategorie wiekowe czytelników z wprowadzonymi danymi