Data ostatniej aktualizacji: 07.08.2020

Szkoła – Nauczyciele Wynagrodzenie – rejestracja

Wynagrodzenia uzupełnia się dla następujących podstaw prawnych umów:

 • umowy z formą zatrudnienia, dla których można rejestrować wynagrodzenia
 • umowy o pracę na czas określony -zatrudnienie na podstawie art.15 ust.1-6 ustawy Prawo oświatowe
 • umowa o pracę na czas określony -zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela
 • umowa o pracę na czas nieokreślony -zatrudnienie na podstawie art.15 ust.1-6 ustawy Prawo oświatowe
 • mianowanie
 • uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
 • inna podstawa prawna świadczenia pracy
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Kodeks Pracy
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy o służbie cywilnej
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 16 ustawy Prawo oświatowe
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 16 ustawy Prawo oświatowe
 • umowa o pracę na czas określony – zawarta w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe

Gromadzenie danych o wysokości wynagrodzenia w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.

Aby dodać wynagrodzenie nauczyciela, należy wejść w moduł nauczyciele, który znajduje się po lewej stronie systemu, a następnie z listy rozwijalnej lista nauczycieliwybrać danego nauczyciela.

okno z widokiem po wyborze nauczyciela z listy nauczycieli z zakładki nauczyciele

W zakładce WYNAGRODZENIA w polu Umowa należy wybrać tą, do której dane wynagrodzenie będzie wprowadzane. W polu Rok również należy wskazać odpowiedni, następnie kliknąć przycisk  dodaj .

Otworzy się formularz do wypełnienia danych.

okno z widokiem na wybór sprawozdania wynagrodzenia nauczyciela w celu rejestracji

W formularzu pojawiają się pola:

1. Umowa – pole wypełnione automatycznie danymi wcześniej wybranej w karcie wynagrodzeń umowy nauczyciela

2. Rok sprawozdania – do wyboru z rozwijalnej listy

3. Typ sprawozdania – do wyboru 2 opcje:

 • Sprawozdanie za okres styczeń-sierpień – sprawozdanie za okres 8 miesięcy od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku,
 • Sprawozdanie za rok – sprawozdanie za okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku

4. Składniki wynagrodzenia – można wybrać następujące pozycje:

 • Wynagrodzenia zasadnicze
 • Dodatek za wysługę lat
 • Dodatek motywacyjny
 • Dodatek funkcyjny – wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej
 • Dodatek funkcyjny – opiekuna stażu
 • Dodatek funkcyjny – wychowawcy klasy
 • Dodatek funkcyjny – nauczyciela doradcy
 • Dodatek funkcyjny – nauczyciela konsultanta
 • Dodatek za warunki pracy
 • Dodatek specjalistyczny
 • Dodatek za warunki pracy z tytułu wykonywania pracy za granicą
 • Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
 • Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw
 • Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
 • Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy
 • Nagroda jubileuszowa
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Zasiłek na zagospodarowanie
 • Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
 • Odprawa emerytalna
 • Odprawa rentowa
 • Odprawa z tytułu przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 • Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy (art. 20 ust.2, art. 28 KN)
 • Dodatek wiejski, o którym mowa w art.54 ust.5 KN
 • Dodatek uzupełniający o którym mowa w art. 30a ust 3 KN
 • Wynagrodzenie chorobowe (możliwe do wykazania do 31 grudnia 2019)
 • Ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlop, o którym mowa w art.66 ust.2 KN

Składniki, które można wykazywać po zamknięciu umowy to:

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
 • Odprawa emerytalna
 • Odprawa rentowa
 • Odprawa z tytułu przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 • Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy (art. 20 ust.2, art. 28 KN)
 • Dodatek uzupełniający o którym mowa w art. 30a ust 3 KN

Sumaryczna kwota wynagrodzenia – to suma kwot danego składnika wynagrodzenia nauczyciela w całym okresie sprawozdawczym

okno z widokiem na formularz wprowadzonych składników do wybranego sprawozdania wynagrodzenia nauczyciela

Po wprowadzeniu wszystkich składników wynagrodzenia nauczyciela

formularz należy zapisać za pomocą przycisku    zapisz  .

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat:  operacja zakończona pomyślnie .

Wprowadzone dane pojawią się w karcie wynagrodzeń nauczyciela.

okno z widokiem na wprowadzone sprawozdanie wynagrodzenia nauczyciela