Rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2019

DANE ZBIORCZE – Komputery – rejestracja

Dane o komputerach stanowią kolejną część informacji o wyposażeniu szkoły/placówki oświatowej, gromadzonych w SIO.

Do formularza należy wprowadzić dane o komputerach będących w posiadaniu szkoły oraz o rodzaju połączenia internetowego.

Dane wprowadza się do 10 stycznia według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.

Instrukcja Merytoryczna – Komputery

Możliwe jest wypełnienie danych za poprzedni i bieżący rok kalendarzowy.

Aby wprowadzić informacje dotyczące komputerów, należy kliknąć zakładkę w menu bocznym, a następnie w wybrać .

Otworzy się główna strona dotyczącą wprowadzenia danych:

 • Przeznaczenie komputerów
 • Technologia łączy internetowych
 • Wiek komputerów
 • Informacja o bezprzewodowym dostępie do Internetu

 • Przeznaczenie Komputerów

Aby zacząć wprowadzać dane dotyczące Przeznaczenia komputerów należy kliknąć przycisk .

Po kliknięciu w przycisk pojawi się formularz dotyczący komputerów będących w posiadaniu szkoły lub placówki oświatowej. Informacje o liczbie poszczególnych rodzajów komputerów należy wprowadzać poprzez kliknięcie myszką w okno, do którego wprowadza się dane.

Po wprowadzeniu danych i kliknięciu przycisku zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony:

Po zapisaniu danych pojawi się okno podsumowujące wprowadzone dane dotyczące Przeznaczenia komputerów. W przypadku błędnie wprowadzonych danych, można dane w formularzu zmodyfikować poprzez kliknięcie w przycisk

lub usunąć dane z formularza klikając przycisk .

 • Technologia łączy internetowych

Aby zacząć wprowadzać dane dotyczące Technologii łączy internetowych należy kliknąć przycisk .

Po kliknięciu w przycisk pojawi się formularz dotyczący wprowadzenia informacji o technologiach łączy internetowych.

Informacje o technologiach łączy internetowych należy wprowadzać poprzez kliknięcie myszką w okno, do którego wprowadza się dane takie jak rodzaj łącza, przepustowość i liczbę łączy w danym rodzaju łącza.

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk lub , aby wprowadzić pozostałe dane.

Po wprowadzeniu danych i kliknięciu przycisku zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony.

 • Wiek komputerów

Aby zacząć wprowadzać dane dotyczące Wiek komputerów należy kliknąć przycisk .

Po kliknięciu w przycisk pojawi się formularz dotyczący wprowadzenia informacji o wieku komputerów.

Do wypełnienia są pola Wiek komputerów z podziałem na kategorie:

 • Komputery mające do 5 lat
 • Komputery mające powyżej 5 i do 10 lat
 • Komputery mające powyżej 10 lat

oraz Liczba komputerów.

 

Po wybraniu jednej kategorii wiekowej komputerów można wybrać opcje ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY, aby sprawniej wprowadzić wszystkie potrzebne dane.

Formularz należy zapisać używając przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-15.png .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-17.png .

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych zbiorczych dotyczących Komputerów:

 • Informacja o bezprzewodowym dostępie do Internetu

Aby wykazać informacje dotyczącą „Możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową” w zakładce Informacja o bezprzewodowym dostępie do Internetu należy zaznaczyć checkbox:

Po zaznaczeniu checkbox pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-29.png .