Przekazywanie szkoły/placówki

Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2019

Przekazywanie szkoły/placówki

Przekazanie szkoły/placówki oświatowej odbywa się na podstawie poniższego schematu:

  1. JST/Minister ma możliwość przekazania wybranej placówki poprzez wskazanie nowego organu rejestrującego.
  2. Nowy organ rejestrujący musi zaakceptować bądź odrzucić przekazanie placówki.
  3. W przypadku akceptacji przekazania placówki

a) Przekazanie pomiędzy JST a Ministerstwem – zostanie wysłany wniosek do GUS.

b) Przekazanie pomiędzy dwoma JST procedura przekazania zostaje zakończona.

  1. W przypadku odrzucenia przekazania przez JST/Ministra lub GUS, jednostka z której przekazano placówkę musi zaakceptować odrzucenie przekazania. Po wyjaśnieniu powodu odrzucenia przekazania przez nowy organ rejestrujący lub GUS można ponownie rozpocząć proces przekazywania placówki.

UWAGA! Szkoła/placówka nie może być przekazywana z JST do organu prowadzącego innego niż JST/Minister np. stowarzyszeni, fundacji czy osoby fizycznej. W przypadku placówek o sposobie ewidencjonowania „rejestrowana” należy wejść w modyfikację placówki i wskazać nowy organ prowadzący. W przypadku przekazania placówki prowadzonej przez JST do prowadzenia przez organ prowadzący inny niż JST/Minister należy najpierw zlikwidować placówkę, a następnie zarejestrować ją na nowo z nowym sposobem ewidencjonowania.

Aby rozpocząć przekazywanie szkoły/placówki należy wejść w boczne Menu i wybrać zakładkę , następnie .

Następnie z listy placówek należy wybrać placówkę, która będzie przekazywana. W prawym górnym rogu należy kliknąć w i następnie z listy wybrać Przekaż do innego JST/Ministerstwa.

Po kliknięciu Przekaż do innego JST/Ministerstwa pojawi się okno, w którym należy podać nowy Organ prowadzący/rejestrujący oraz datę przekazania.

W kolejnym kroku należy kliknąć w znak i pojawi się okno, w którym należy wyszukać organ, któremu przekazuje się szkołę/placówkę. Nowy organ najlepiej wyszukać po numerze REGON.

Wybrany w wyszukiwarce nowy organ prowadzący/rejestrujący zostanie wstawiony do formularza przekazania placówki..

Potem należy wybrać z kalendarza Datę przekazania.

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć w przycisk .

Pojawi się poniższe okno:

W celu kontynuowania Przekazywania szkoły/placówki należy kliknąć w przycisk lub w przypadku rezygnacji w przycisk .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-155.png .

Lista placówek przekazanych i będących w trakcie procesu przekazywania widoczna jest w Module – zakładka . Placówka w trakcie przekazywania lub placówka przekazana nie są widoczne na Liście podmiotów w module Podmiot.

Po przekazaniu szkoły placówki będzie widniała ze statusem: Oczekuje na akceptację.

Wycofanie przekazanej szkoły/placówki

Po kliknięciu opcji „Przekaż”, a przed zaakceptowaniem lub odrzuceniem przekazania przez nowy organ prowadzący/rejestrujący, organ przekazujący może zrezygnować z przekazania szkoły/placówki poprzez Wycofanie przekazania.

Aby dokonać wycofania przekazania należy wybrać , a następnie .

W menu dostępnym przy podmiocie należy z listy wybrać Wycofaj przekazanie.

Pojawi się poniższe okno:

W celu kontynuowania Wycofania przekazania należy kliknąć w przycisk lub w przypadku rezygnacji w przycisk .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-155.png .

Placówka ponownie pojawi się na Liście Podmiotów. Nie będzie widoczna na liście placówek przekazywanych.

Akceptacja przejmowanej szkoły/placówki

Aby rozpocząć akceptację przejmowanej szkoły/placówki nowy organ prowadzący z menu musi wybrać , a następnie .

W menu dostępnym przy przekazywanej szkole/placówce należy wybrać Zaakceptuj przekazanie.

Pojawi się poniższe okno:

W celu kontynuowania akceptacji należy kliknąć w przycisk lub w przypadku rezygnacji w przycisk .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-155.png .

Widok listy przekazywanych placówek po zakończonej operacji:

Nowa placówka po akceptacji przekazania pojawi się na Liście podmiotów

W JST przekazującym status przy Przekazywanej szkole/placówce zmieni się na Zakończone.

Odrzucenie przejmowanej szkoły/placówki

Aby odrzucić przekazanie szkoły/placówki nowy organ prowadzący/rejestrujący musi wejść do modułu , a następnie .

Przy placówce/szkole należy kliknąć w i z listy wybrać Odrzuć.

Pojawi się poniższe okno:

W celu kontynuowania odrzucenia placówki/szkoły należy kliknąć w przycisk lub w przypadku rezygnacji w przycisk .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-155.png .

Widok po zakończonej operacji:

W JST przekazującym status przy Przekazywanej szkole/placówce zmieni się na Odrzucone przez JST/Ministerstwo.

Aby w organie, który rozpoczął przekazywanie placówka wróciła na Listę podmiotów należy przy placówce kliknąć i zaakceptować odrzucenie placówki.

Filtrowanie przekazywanych placówek

Placówki na liście placówek przekazywanych można filtrować poprzez przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu.

Placówkę/szkołę można wyszukać po:

  • nazwie,
  • RSPO placówki,
  • REGON placówki,

Placówki można wyszukać po oznaczeniu odpowiedniego checkboxa przy:

  • Czy w trakcie przekazywania?
  • Czy przekazane z mojego podmiotu?

Po wprowadzeniu danych szkoły/placówki należy kliknąć w przycisk .