Poradnie

Wydawanie orzeczeń/opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Dane dotyczące wydawania orzeczeń i opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne są gromadzone na podstawie art. 8 pkt 2 lit. e ustawy o systemie informacji oświatowej.

W module „Wydawanie orzeczeń” w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych należy zarejestrować wszystkie:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

wydane od 1 stycznia 2013 r.

Od 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju mogą wydawać wyłącznie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (w oparciu o Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)).

Aby zarejestrować wydane orzeczenie, po wejściu w moduł „Wydawanie orzeczeń” klikamy przycisk „Dodaj”. Następnie wybieramy typ dokumentu oraz wprowadzamy numer orzeczenia/opinii, datę wydania oraz w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – rodzaj niepełnosprawności bądź innej przyczyny kształcenia specjalnego (niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym). Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostało wydane z powodu niepełnosprawności sprzężonych, wówczas należy zaznaczyć pole „Czy niepełnosprawności sprzężone?” i wybrać składowe niepełnosprawności. W celu wykazania dodatkowej przyczyny organizowania kształcenia specjalnego, takiej jak niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, należy zaznaczyć pole „Czy dodatkowa przyczyna organizowania kształcenia specjalnego?” i wskazać jedno z powyższych.

Po wskazaniu przyczyn, należy wypełnić „Dane ogólne dziecka”, na które składa się informacja, czy opinia lub orzeczenie zostało wydane dziecku do 3 roku życia, dziecku w wieku uprawniającym do objęcia wychowaniem przedszkolnym, dziecku objętemu rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym czy uczniowi – wraz z informacją o typie szkoły i klasy, do której uczęszcza.

Uwaga! Uczeń nie może posiadać dwóch orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zespoły orzekające wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,  na wniosek rodziców (opiekunów dziecka). Jeśli rodzic złoży wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dołączając dokumentację uzasadniającą wniosek i ww. zespół stwierdzi potrzebę kształcenia specjalnego zarówno z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, jak i  zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydaje uczniowi jedno orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydanie dwóch odrębnych orzeczeń dla jednego ucznia jest nieuzasadnione zarówno merytorycznie (zalecane działania wobec dziecka powinny być spójne i powinny uwzględniać wszystkie jego potrzeby, podczas gdy w każdym z odrębnych orzeczeń pominięty byłby istotny aspekt jego funkcjonowania), jak i nieprawidłowe od strony formalnej.