Rejestracja

Poradnia – Uczeń – dane identyfikacyjne – rejestracja

W Poradni dane identyfikacyjne ucznia należy zarejestrować tylko w przypadku uczniów, którym poradnia organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Instrukcja Merytoryczna – Dane identyfikacyjne ucznia

Rejestracja ucznia posiadającego numer PESEL

Aby zarejestrować ucznia należy w bocznym pasku menu wybrać moduł UCZNIOWIE   a następnie kliknąć przycisk DODAJ  , który znajduje się w górnej części okna.

W oknie formularza rejestracji ucznia należy wypełnić wymagane pola, podać imię (pierwsze imię) i nazwisko ucznia oraz jego numer PESEL. W przypadku rejestracji ucznia niebędącego obywatelem polskim należy również zaznaczyć opcję   http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/word-image-2065.png   . Zarejestrowanie ucznia zakańczane jest kliknięciem w przycisk ZAPISZ, który znajduje się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ nastąpi weryfikacja wprowadzonych danych z rejestrem PESEL.

Na dole ekranu pojawi się komunikat:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-52.png

Wprowadzone dane pojawią się na liście uczniów:

W podglądzie szczegółów ucznia będą widoczne pozostałe dane pobrane z rejestru PESEL.

W przypadku problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych wpis ucznia pojawi się na liście z komunikatem     „Uczeń niezweryfikowany w PESEL”.

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w odpowiednie pola, wprowadzone tylko pierwsze imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Instrukcja Merytoryczna – Brak weryfikacji PESEL

Po kliknięciu na wpis niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych pojawi się możliwość przekazane komunikatu o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze PESEL.

Po kliknięciu przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-154.png  pojawi komunikat:  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-155.png

Wpis ulegnie zmianie na:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-156.png

Po wyjaśnieniu sprawy dotyczącej niezweryfikowanych danych można je zmodyfikować poprzez opcje modyfikacji  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-157.png dostępną w prawym górnym rogu formularza.

Uczeń nieposiadający numeru PESEL

Jeżeli uczeń nie posiada numeru PESEL, niezbędne będzie podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy wpisać wszystkie imiona ucznia, jego płeć, datę urodzenia, status ucznia.

Instrukcja Merytoryczna – Uczeń nieposiadający PESEL

Aby dodać ucznia bez numeru PESEL, w MODULE UCZNIOWIE należy skorzystać z przycisku DODAJ    który znajduje się górze okna.

W oknie rejestracji ucznia należy zaznaczyć opcję   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-45.png   i wypełnić formularz odpowiednimi danymi.

Po zapisaniu danych korzystając z przycisku ZAPISZ na dole pojawi się komunikat

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-47.png

Wpis pojawi się na liście uczniów: