Oddział dodatkowy – rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – Rejestracja oddziału dodatkowego

Oddział dodatkowy to sposób wykazania:

  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

Każdy oddział dodatkowy funkcjonujący w danej placówce należy zarejestrować oddzielnie.

Wczesne wspomaganie rozwoju

W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz w ośrodkach, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego rozwoju psychoruchowego i społecznego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, organizuje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych.

Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

Aby zarejestrować oddział dodatkowy należy po lewej stronie menu bocznego kliknąć w moduł oddziały dodatkowe

Widok na listę oddziałów dodatkowych

Następnie w głównym oknie wybieramy bieżący rok szkolny Okno z wyborem roku szkolnego oraz typ oddziału dodatkowego

Okno z wyborem typu oddziału .

Do wyboru są trzy możliwości: Wczesne wspomaganie rozwoju i Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i Wszystkie Widok na trzy możliwości wyboru typu oddziału

Należy wybrać jeden typ oddziału. Czynność potwierdzamy klikając przycisk DODAJ

Widok na oznaczony moduł oddziały dodatkowe i przycisk dodaj

Okno z przykładem rejestracji oddziału dodatkowego

W oknie rejestracji oddziału należy uzupełnić pole Nazwa wprowadzając nazwę danego oddziału np. WWR

Należy określić nazwę oddziału w zależności od funkcjonującej w danej placówce, ewentualnie w sposób ułatwiający później odnalezienie oddziału na liście oddziałów.

Nazwa oddziału musi być unikalna w ramach danego podmiotu i roku szkolnego. Oznacza to, że w danym roku szkolnym nie mogą wystąpić np. dwa oddziały WWR czy RW o tej samej nazwie. W przypadku potrzeby zarejestrowania większej liczby oddziałów dodatkowych tego samego typu należy zróżnicować nazwy tych oddziałów (WWR1 i WWR2).

Pola takie jak rok szkolny oraz typ oddziału zaciągną się automatycznie

Po wprowadzeniu danych w oknie rejestracji oddziału zatwierdzamy przyciskiem ZAPISZ

Po zapisaniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

Rejestrowany oddział pojawi się na liście oddziałów:

Widok na listę oddziałów dodatkowych z zaznaczonym zarejestrowanym oddziałem