Orzeczenia/Opinie – rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Uczeń – Szkoła – Orzeczenia/opinie – rejestracja

Formularz Orzeczenia/Opinie umożliwia zarejestrowanie:

 • orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Od roku 2020/2021 nie można rejestrować orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole dla dorosłych oraz w policealnych plastycznych i policealnych muzycznych.
 • orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

które posiada uczeń.

Rodzaj opinii lub orzeczeń, które można wprowadzić zależy od oddziałów zarejestrowanych w placówce lub od typu placówki.

Aby wypełnić formularz Orzeczeń/Opinii, należy kliknąć w zakładkę i wybrać ucznia z listy uczniów.

Następnie należy kliknąć w zakładkę i przycisk .

Po kliknięciu przycisku otworzy się okno, w którym będzie można zarejestrować orzeczenie lub opinię.

Zarejestrowanie Orzeczenia/Opinii jest niezbędne do przypisania ucznia do oddziałów dodatkowych. Od roku szkolnego 2020/2021 konieczne jest zarejestrowanie okresu obowiązywania orzeczenia/opinii:

 • Oddział rewalidacyjno-wychowawczy,
 • Oddział wczesnego wspomagania.

Uzupełnianie formularza należy rozpocząć od wyboru rodzaju orzeczenia:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

W niektórych placówkach (np. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie będzie dostępne.

Następna cześć formularza jest uzależniona od zaznaczonego rodzaju orzeczenia lub opinii. W przypadku wybrania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju należy uzupełnić:

 • datę wydania orzeczenia,
 • REGON poradni (w przypadku wybrania daty wydania orzeczenia od 01.01.2013),
 • numer orzeczenia.

W przypadku wybrania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy uzupełnić:

 • Datę wydania orzeczenia,
 • REGON poradni (w przypadku wybrania daty wydania orzeczenia od 01.01.2013),,
 • Zaznaczyć opcję przy zapytaniu „czy niepełnosprawność sprzężona”
 • Przyczynę organizowania kształcenia specjalnego,
 • W przypadku niektórych przyczyn organizowania kształcenia specjalnego należy również zaznaczyć odpowiednią opcję przy zapytaniu „czy dodatkowa przyczyna organizowania kształcenia specjalnego?”,
 • Numer orzeczenia.

Uzupełniając formularz należy pamiętać, że w przypadku zespołów poradni, wprowadzając REGON poradni, która wydała orzeczenie należy wprowadzić REGON poradni, która wydała orzeczenie, a nie REGON zespołu poradni. W przeciwnym przypadku nie będzie można poprawnie zarejestrować orzeczenia. Podobna sytuacja dotyczy poradni z filiami – w przypadku wydania orzeczenia przez filię poradni należy podać 14-cyfrowy REGON (REGON filii).

Po wypełnieniu danych dotyczących orzeczenia opinii dane należy zatwierdzić przyciskiem .

Po zapisaniu pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-46.png .

Jeśli w oknie formularza orzeczenie będzie miało status oznacza to że dane orzeczenia wpisane w szkole lub placówce są zgodne z orzeczeniem zarejestrowanym przez poradnię.

Okresy obowiązywania orzeczenia w podmiocie

Po zapisaniu orzeczenia/opinii na dole okna pojawi się informacja dotycząca Okresu obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie.

Informacja dotyczy konieczności wypełnienia okresu obowiązywania orzeczenia w podmiocie. Do wprowadzenia jest data przedłożenia orzeczenia/opinii w podmiocie, w którym organizowane są zajęcia zgodnie z zarejestrowanym orzeczeniem lub opinią.

W przypadku przedłożenia orzeczenia/opinii w placówce przed rozpoczęciem roku szkolnego np. w dniu 10/08/2018 r., w polu data przedłożenia należy wskazać datą 01/09/2018 r. – dzień rozpoczęcie roku szkolnego w którym będą realizowane zajęcia na podstawie wykazanego orzeczenia/opinii.

Po kliknięciu przycisku należy podać datę przedłożenia i datę zakończenia obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie. Datę zakończenie obowiązywania orzeczenia należy podać dopiero po zakończeniu realizacji zajęć z orzeczenia/opinii.

W przypadku wprowadzania okresu obowiązywania orzeczenia w przypadku typu orzeczenia „Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego” z niepełnosprawnością sprzężoną pojawi się dodatkowa opcja do zaznaczenia „Czy w ramach okresu obowiązywania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczeń spełnia obowiązek w ORW?”.

Przy błędnie wprowadzonych datach dotyczących okresu obowiązywania orzeczenia w podmiocie można dokonać modyfikacji lub likwidacji okresu obowiązywania klikając w znak menu i wybierając opcje modyfikuj lub usuń.

Można również dodać kolejny okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie poprzez funkcję . Nowy okres można wprowadzić dopiero po zakończeniu ważności wcześniejszego okresu.

Po wypełnieniu okresu obowiązywania orzeczenia, dane należy zatwierdzić przyciskiem .

Po zapisaniu pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-46.png .

Uczeń z wypełnioną informacją dotyczącą orzeczenia/opinii będzie widniał na liście z zaznaczoną etykietą C:\Users\katarzyna.krupa\Desktop\656aab14-c696-47b7-a052-bf44e240d03e.jpg .