Oddział podstawowy w szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształconcego

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Szkoła/placówka oświatowa – Uczeń – Przypisanie ucznia do oddziału podstawowego w szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego.

Poniższa instrukcja jest przeznaczona dla następujących typów szkół:

 • Szkoła sztuki cyrkowej
 • Szkoła policealna artystyczna
 • Szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury
 • Szkoła muzyczna I stopnia
 • Szkoła muzyczna II stopnia
 • Szkoła sztuki tańca
 • Inna szkoła artystyczna
 • Policealna szkoła muzyczna
 • Policealna szkoła plastyczna

Aby móc przypisać ucznia do oddziału podstawowego należy najpierw zarejestrować oddział podstawowy w module  oddziały podstawowe  .

Uczeń musi mieć uzupełnioną pozycję Miejsce zamieszkania dostępną w zakładce DANE IDENTYFIKACYJNE ucznia, aby przypisanie do oddziału zakończyło się sukcesem.

Okno z widokiem na wymagane uzupełnienie pola miejsca zamieszkania przy przypiywaniu ucznia do oddziału podstawowego

Ucznia można przypisać do oddziału – po wejściu w zakładkę  uczniowie  .

okno z widokiem na listę uczniów

Po wybraniu ucznia otworzy się karta ucznia, gdzie można przypisać ucznia do oddziału.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania u wybranego ucznia

Z tego miejsca można:

 • przypisać ucznia do oddziału w aktualnym roku szkolnym,
 • zmodyfikować przypisanie ucznia w oddziale,
 • przypisać ucznia do oddziału, do którego uczęszczał w poprzednich latach szkolnych,
 • wprowadzić informacje o zakończeniu nauki w danym oddziale.

Po wybraniu Dodaj otworzy się okno, z którego rozpoczyna się przypisanie ucznia do oddziału. Należy wybrać z listy przypisanie do oddziału podstawowego.

okno z widokiem na miejsce dodania przypisania do oddzialu wybranego ucznia

Widok formularza dodania przypisania do oddziału podstawowego z polami do uzupełnienia

Po kliknięciu do oddziału podstawowego otworzy się okno, w którym należy wybrać:

 • rok szkolny,
 • typ szkoły dla oddziału,
 • oddział, do którego zostanie przypisany uczeń (widoczne będą tylko oddziały zarejestrowane na wybrany rok szkolny i typ szkoły dla oddziału),
 • datę rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • opcjonalnie można od razu również wprowadzić datę zakończenia uczęszczania do oddziału,
 • opcjonalnie można zaznaczyć język obcy,
 • nauczany zawód lub zawody.

Widok uzupełnionego formularza dodania przypisania do oddziału podstawowego

Wypełniony formularz należy wysłać za pomocą przycisku  przycisk zapisz  .  Widok na poprawne zapisanie przypisania ucznia do oddziału podstawowego z widocznym statusem: uczy się

Poprawne przypisanie ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem ,,Operacja zakończona pomyślnie’’.

Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Zakończ przypisanie do oddziału

Aby zakończyć przypisanie ucznia do oddziału należy kliknąć menu  przycisk menu  ,następnie w  przycisk modyfikuj  znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału. Z opcji należy korzystać w przypadku, gdy uczeń zakończy naukę w danym oddziale.

Widok na zakładkę przypisania, z możliwością modyfikacji zarejestrowanych przyspisań

Aby zakończyć naukę należy:

 1. wpisać datę zakończenia uczęszczania,
 2. wybrać status przypisania:
 • przerwał naukę – należy zaznaczyć, gdy uczeń zrezygnował z nauki w tym oddziale,
 • otrzymał promocję – należy zaznaczyć, gdy uczeń otrzymał promocję do następnego oddziału
 • promocja w trakcie roku szkolnego,
 • nie otrzymał promocji – należy zaznaczyć, gdy uczeń nie otrzymał promocji do następnego oddziału,
 • kontynuuje naukę w tej samej klasie,
 • jest również możliwość jednoczesnego zakończenia nauki w szkole z dniem zakończenia przypisania.

Widok formularza modyfikacyjnego przypisania do oddziału podstawowego z możliwością wyboru odpowiedniego statusu przypisania

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć  przycisk zapisz  .

Modyfikacja przypisania do oddziału podstawowego

W przypadku, gdy przypisując ucznia do oddziału został popełniony błąd można go poprawić. W takim przypadku należy kliknąć menu  przycisk menu  znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału, które chcemy zmodyfikować. Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję modyfikuj.

Widok na zakładkę przypisania, z możliwością modyfikacji zarejestrowanych przyspisań

W oknie, które się otworzy można zmienić informacje związane z:

 • datą rozpoczęcia uczęszczania do oddziału
 • datą zakończenia uczęszczania do oddziału,
 • językami, których uczeń się uczy,
 • zawodami, których uczeń się uczy.

Widok formularza przyspiania do oddziału podstawowego z możliwością edycji pól

Poprawna modyfikacja zostanie potwierdzone komunikatem ,,Operacja zakończona pomyślnie”.

Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Gdy uczeń został przypisany do błędnego oddziału należy usunąć przypisanie do oddziału za pomocą przycisku USUŃ.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania i funkcją usuń w rozwijalnym menu

Poprawiony formularz należy wysłać za pomocą przycisku Potwierdź.

Okno z widokiem na informację z zaznaczeniem potwierdzenia usunięcia wybranego przypisania

Poprawne usunięcie ucznia z oddziału zostanie potwierdzone

komunikatem ,,Operacja zakończona pomyślnie’’.

Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie