Oddział podstawowy – rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Oddział podstawowy – rejestracja

Dane w module ODDZIAŁY są przekazywane przez:

 • przedszkola,
 • inne formy wychowania przedszkolnego,
 • szkoły,
 • zakłady kształcenia nauczycieli,
 • kolegia pracowników służb społecznych

oraz następujące placówki oświatowe:

 • specjalne ośrodki wychowawcze (SOW),
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW),
 • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW),
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW),
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS),
 • placówki kształcenia ustawicznego,
 • placówki kształcenia praktycznego,
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 • placówki doskonalenia nauczycieli.

Dane dotyczące oddziałów obejmują:

 • informację o oddziałach podstawowych
 • informację o oddziałach dodatkowych

W zespołach szkół, czy jednostkach złożonych, dane dotyczące oddziałów wprowadzamy do poszczególnych placówek wchodzących w ich skład.

Aby wybrać odpowiedną szkołę wchodzącą w skład zespołu należy w lewym górnym rogu przy danych zespołu kliknąć w i w oknie Wybierz podmiot

wskazać odpowiednią szkołę lub placówkę, w której będzie rejestrowany oddział.

Po wybraniu odpowiedniej szkoły lub placówki pojawi się moduł ODDZIAŁY, podzielony na zakładki:

• Oddziały podstawowe

• Oddziały dodatkowe

W celu przejścia do rejestracji oddziałów podstawowych należy wybrać zakładkę oddziały Podstawowe.

Po kliknięciu w zakładkę oddziały Podstawowe dostępna będzie lista oddziałów:

Przed wykonaniem dalszych kroków należy upewnić się, czy w polu Wybrany podmiot wyświetlana jest nazwa odpowiedniej szkoły lub placówki. W razie konieczności można zmienić wybraną szkołę lub placówkę.

W przypadku zespołów szkół i placówek oświatowych, w których znajduje się więcej niż jedna placówka, która wykazuje oddziały w szkole należy wybrać szkołę/placówkę, w której będzie rejestrowany oddział podstawowy.

Na listę oddziałów składa się:

 • przycisk DODAJ
 • pole wyboru roku szkolnego,
 • przycisk FILTRUJ, umożliwiający wyszukiwanie po typie oddziału
 • kolumna Klasa/semestr,
 • kolumna Oznaczenie oddziału przekazywane OKE,
 • kolumna Opis,
 • kolumna Typ szkoły dla oddziału – możliwość wskazania typu szkoły dla oddziału w roku 2019/2020 na poziomie Branżowej szkoły I stopnia, Liceum sztuk plastycznych, Szkoły Podstawowej i Liceum ogólnokształcącego z kategorią uczniów “dorośli” 
 • kolumna Specyfika podstawowa,
 • kolumna Liczba uczniów uczących się – pokazuje aktualną ilość przypisanych uczniów do danego oddziału wg stanu na dzień dzisiejszy,
 • kolumna Liczba uczniów przypisanych– wskazuje ilość wszystkich uczniów, jacy byli przypisani do tej klasy w wybranym roku szkolnym, w liczbie tej ujęci są także uczniowie, którzy np. przerwali naukę w oddziale w danym roku szkolnym
 • kolumna Data rejestracji, umożliwiający sortowanie po dacie rejestracji oddziału

Rejestracja oddziału

Dane podstawowe

W celu zarejestrowania nowego oddziału należy kliknąć przycisk DODAJ . Otworzy się nowe okno, w którym należy wprowadzić informacje o oddziale podstawowym.

Rok szkolny:

Rejestrując oddział podstawowy pole rok szkolny jest automatycznie uzupełnione (w polu domyślnie wprowadzony jest rok, który był wybrany na liście oddziałów), po rozwinięciu listy dodatkowo dostępne są poprzednie lata szkolne.

Typ szkoły dla oddziału:

Ze względu na reformę oświaty i możliwość występowania oddziałów szkoły innego typu rejestrując oddział podstawowy należy wskazać odpowiedni typ szkoły dla oddziału podstawowego, możliwość wskazania typu szkoły dla oddziału w roku 2019/2020 występuje w typach:

Branżowa szkoła I stopnia,

Liceum sztuk plastycznych,

Szkoła Podstawowa dla dorosłych,

Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

W zależności od typu placówki, w której rejestrowany jest oddział istnieje możliwość wyboru typu szkoły dla oddziału np.:

 • do roku szkolnego 2018/2019 w Branżowej szkole I stopnia występować będą następujące typu szkół dla oddziału:
  • Branżowa szkoła I stopnia
  • Gimnazjum
  • Zasadnicza szkoła zawodowa

 • w roku 2019/2020 w Branżowej szkole I stopnia występować będą następujące typu szkół dla oddziału:
  • Branżowa szkoła I stopnia
  • Zasadnicza szkoła zawodowa

 • w Szkole podstawowej i Liceum ogólnokształcącym z kategoria uczniów „Dorośli” występować będą 2 typy szkół dla oddziału:
  • Szkoła podstawowa
  • Gimnazjum

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-21.png

Podbudowa:

Pole podbudowa oddziału dostępne od roku szkolnego 2019/2020 w placówkach:

 • Liceum ogólnokształcące,
 • Technikum,
 • Branżowej szkole I stopnia ,
 • Liceum sztuk plastycznych,
 • Bednarskiej Szkole Realnej

Do wyboru dwie opcje podbudowy:

 • „szkoła podstawowa” – oddział rejestrowany dla uczniów, który w roku szklonym 2018/19 ukończyli ośmioletnią Szkołę podstawową,
 • “gimnazjum” – oddział rejestrowany dla uczniów, który w roku szkolnym 2018/19 ukończyli Gimnazjum.

W zależności od podbudowy określany jest cykl kształcenia w placówce:

 • Liceum ogólnokształcące podbudowa “szkoła podstawowa” cykl kształcenia 4-letni
 • Liceum ogólnokształcące podbudowa “gimnazjum” cykl kształcenia 3-letni
 • Technikum podbudowa “szkoła podstawowa” cykl kształcenia 5-letni
 • Technikum podbudowa “gimnazjum” cykl kształcenia 4-letni
 • Branżowa szkoła I stopnia podbudowa “szkoła podstawowa” i “gimnazjum” cykl 3-letni
 • Liceum sztuk plastycznych na podbudowie “szkoła podstawowa” cykl 5-letni
 • Liceum sztuk plastycznych na podbudowie “gimnazjum” cykl 4-letni
 • Bednarska Szkoła Realna obie podbudowy cykl 4-letni

Klasa/Semestr:

W tym polu należy określić klasę lub semestr rejestrowanego oddziału..

Wartości (np. kl. I, II, III, sem. I, sem. II itp.) można wybrać z rozwijanej listy po kliknięciu przycisku na końcu pola.

Możliwości wyboru klas/semestrów uzależnione są przede wszystkim od typu jednostki oraz kategorii uczniów, dla których szkoła jest zorganizowana, wykazanych w RSPO przez organ rejestrujący szkołę. Dodatkowo w przypadku szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego możliwość wyboru klas lub semestrów uzależniona jest od etapów edukacyjnych wprowadzonych w RSPO.

Dla oddziałów przedszkolnych przewidziano dwie możliwości do wyboru:

– „0” – oddziały „0”, to oddziały dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;

– Poniżej „0” – oddziały Poniżej „0” należy zarejestrować dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Oznaczenie oddziału przekazywane OKE:

Pole do uzupełnienia tylko w szkołach przeprowadzających egzaminy:

 • Szkoła podstawowa,
 • Branżowa I stopnia,
 • Liceum ogólnokształcące,
 • Technikum,
 • Bednarska Szkoła Realna,
 • Szkoła policealna,
 • Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia,
 • Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia,
 • Poznańska szkoła chóralna,
 • Ogólnokształcąca szkoła baletowa,
 • Ogólnokształcąca szkoła sztuk plastycznych.

Należy określić nazwę oddziału wpisując pojedynczą dużą literę bez polskich znaków (np. A, B, C, D, itp.) w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce oświatowej nomenklatury.

Opis:

W tym polu należy wpisać opis oddziału zgodny z nomenklaturą szkoły. Opis oddziału może być taki sam jak jego oznaczenie.

Tryb nauki:

W zależności od typu szkoły oraz kategorii uczniów określonych w RSPO w niektórych przypadkach należy wybrać z listy rozwijanej tryb nauki, w jakim prowadzone jest kształcenie w rejestrowanym oddziale. Należy wskazać właściwą wartość z listy rozwijanej:

 • dzienna,
 • wieczorowa,
 • zaoczna,
 • na odległość,
 • stacjonarna.

Zawartość listy rozwijanej zależy od typu szkoły.

Specyfika podstawowa:

W pierwszej kolejności dla każdego oddziału należy określić specyfikę podstawową wybierając jedną z pozycji z poniższej listy rozwijanej:

 • integracyjny
 • międzynarodowy
 • o charakterze eksperymentalnym
 • ogólnodostępny
 • specjalny
 • terapeutyczny
 • dwujęzyczny w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum
 • przysposabiający do pracy
 • specjalny przysposabiający do pracy

Zakres listy specyfik podstawowych zależy od typu jednostki, kategorii uczniów oraz specyfiki szkoły wykazanych w RSPO.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-22.png

Specyfika dodatkowa I, II, III:

Wybranie specyfiki dodatkowej nie jest obowiązkowe. Jeżeli dany oddział posiada tylko specyfikę podstawową, to pole specyfika dodatkowa I należy zostawić nieuzupełnione (puste).

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-23.png

W przypadku błędnego przypisania do oddziału specyfiki dodatkowej należy kliknąć na krzyżyk dostępny na końcu pola – wybrana specyfika zostanie usunięta.

W zależności od wybranej specyfiki podstawowej pojawia się możliwość wyboru specyfik dodatkowych. Na liście mogą znajdować się następujące specyfiki dodatkowe:

1) wielozawodowy,

2a) sportowy,

2b) mistrzostwa sportowego,

3a) z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,

3b) dwujęzyczny dla mniejszości narodowej,

3c) z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.

W przypadku występowania w oddziale wielu specyfik dodatkowych ważna jest kolejność dodawania specyfik. Na hierarchię, w jakiej należy dodawać specyfiki dodatkowe wskazuje numeracja powyżej. Wybranie w pierwszej kolejności specyfik dodatkowych oznaczonych trójką uniemożliwia dodawanie kolejnych specyfik.

Jeśli w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, do jednego oddziału uczęszczają uczniowie kształcący się w różnych zawodach – dla takiego oddziału należy wskazać specyfikę Wielozawodowy.

Przypisanie do oddziału jednej ze specyfik dodatkowych wymienionych powyżej w pkt 3a, 3b lub 3c oznacza, że wszyscy uczniowie w danym oddziale korzystają z nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego we wskazanej formie. Jeśli nie wszyscy uczniowie w danym oddziale uczą się języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, uczniów tych należy wykazać w grupie nauczania języka mniejszości (oddział dodatkowy).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 263 j. t.) nauka języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego może być prowadzona:

 1. w oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, tj. oddziałach, w których zajęcia prowadzone są w języku mniejszości lub języku regionalnym,
 2. w oddziałach dwujęzycznych, tj. oddziałach, w których zajęcia prowadzone są w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości lub języku regionalnym
 3. w oddziałach z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,
 4. w międzyszkolnych (międzyprzedszkolnych) zespołach nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.

Należy podkreślić, że nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego odbywa się na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub samych zainteresowanych uczniów.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-24.png

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-25.png

Związanie organizacyjne przy podmiocie leczniczym:

W przypadku wyboru specyfiki oddziału specjalny, pojawia się również możliwość określenia związania organizacyjnego oddziału poprzez zaznaczenie checkbox’a.

Jeżeli szkoła została zarejestrowana w RSPO jako szkoła ze związaniem organizacyjnym w podmiocie leczniczym, pole Związanie organizacyjne jest wypełniane automatycznie.

Dane dodatkowe

Języki obce:

Kolejnym krokiem jest przypisanie języków obcych nowożytnych nauczanych w danym oddziale. Wybór języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale dokonywany jest poprzez zaznaczenie  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-27.png  kwadratu po lewej stronie danego języka, możliwość wyszukania odpowiedniego języka po przesunięciu suwaka dostępnego po prawej stronie okna.

Program umożliwia zaznaczenie kilku języków obcych nowożytnych w jednym oddziale. Należy wykazać wszystkie języki obce, jakich uczniowie uczą się w tym oddziale, w szczególności w przypadku szkół, w których nauka języka obcego zorganizowana jest w grupach międzyoddziałowych i w konsekwencji w jednej klasie znajdują się uczniowie uczący się różnych języków obcych.

W przypadku, gdy do oddziału został przypisany tylko jeden język obcy, zostanie on automatycznie przypisany wszystkim uczniom w tym oddziale, przy czym w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można usunąć informację o nauczaniu języka obcego.

W liceach, technikach, gimnazjach oraz klasach VII i VIII szkół podstawowych wymagane jest wybranie dwóch języków obcych nowożytnych.

Jeżeli rejestrowany oddział ma wykazane związanie organizacyjne w podmiocie leczniczym i w oddziale tym dzieci nie będą miały zajęć z języka obcego nowożytnego, program dopuszcza sytuację, że język obcy dla oddziału nie zostanie wybrany.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-28.png

Dyscypliny sportowe:

Jeśli w specyfice dodatkowej wskazano specyfikę sportową albo mistrzostwa sportowego, pojawi się pole, w którym należy określić dyscyplinę sportu, w której kształcenie odbywa się w danym oddziale.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-29.png

Wybór dyscypliny sportowej dokonywany jest poprzez zaznaczenie  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-30.png  kwadratu po lewej stronie nazwy dyscypliny, możliwość wyszukania odpowiedniej dyscypliny po przesunięciu suwaka dostępnego po prawej stronie okna.

Program umożliwia zaznaczenie kilku dyscyplin sportowych w jednym oddziale. Należy wykazać wszystkie dyscypliny sportowe, w jakich uczniowie kształcą się w tym oddziale – umożliwi to przypisanie poszczególnym uczniom właściwej dyscypliny, w której się kształcą.

W przypadku, gdy do oddziału została przypisana tylko jedna dyscyplina sportowa, zostanie ona automatycznie przypisana wszystkim uczniom w tym oddziale.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-31.png

Języki mniejszości:

W przypadku oddziałów, w których określono specyfikę dodatkową z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, albo dwujęzyczne dla mniejszości narodowej, albo z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego należy określić język mniejszości narodowej/etnicznej lub język regionalny, którego nauczanie prowadzone jest w danym oddziale.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-32.png

Zostanie on automatycznie przypisany wszystkim uczniom w tym oddziale.

Wybór języka mniejszości narodowej/etnicznej lub języka regionalnego nauczanego w oddziale dokonywany jest poprzez zaznaczenie  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-33.png  kwadratu po lewej stronie danego języka.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-34.png

Cykl kształcenia:

Cykl kształcenia w większości placówek zaczytuje się automatycznie ze względu na typ placówki jak i wybrana podbudowę rejestrowanego oddziału. W szkołach, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe lub artystyczne, długość cyklu kształcenia jest uzależniona od typu szkoły i występujących w niej cyklach.

Zawody:

W przypadku szkół kształcących w zawodach należy określić zawód, w którym uczniowie w danym oddziale się kształcą.

Określenie zawodu rozpoczyna się od wybrania zawodu z rozwijalnej listy. W przypadku szkół Branżowych szkół I stopnia i Techników lista zawodów jest związana z danymi wprowadzonymi w działalności placówki w RSPO przekazanymi przez organ rejestrujący.

Branżowa szkoła I stopnia:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-36.png

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-37.png

Technikum:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-38.png

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-39.png

W przypadku wyboru w Branżowej szkole I stopnia typu szkoły dla oddziału „Zasadnicza szkoła zawodowa” lista dostępnych zawodów jest listą wszystkich zawodów dla tego typu szkoły.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-40.png

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-41.png

Jeżeli w specyfice dodatkowej wskazano specyfikę wielozawodową należy określić wszystkie zawody, których uczą się uczniowie w danym oddziale.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-42.png

Dla specyfiki wielozawodowej należy określić przynajmniej dwa zawody dla danego oddziału.

W przypadku błędnego wprowadzenia zawodu należy kliknąć znak „x” przy błędnym zawodzie.

W przypadku szkół artystycznych należy określić zawód, specjalność i specjalizację.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-43.png

Podsumowanie rejestracji oddziału:

Po wypełnieniu danych w oknie dodania nowego oddziału:

należy kliknąć przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Po zapisaniu pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-46.png .

Rejestrowany oddział pojawi się na liście oddziałów: