Oddział podstawowy – rejestracja

Oddział podstawowy – rejestracja

Dane w module ODDZIAŁY są przekazywane przez:

 • przedszkola,
 • inne formy wychowania przedszkolnego,
 • szkoły,
 • zakłady kształcenia nauczycieli,
 • kolegia pracowników służb społecznych

W zespołach szkół, czy jednostkach złożonych, dane dotyczące oddziałów wprowadzamy do poszczególnych placówek wchodzących w ich skład.

Aby wybrać odpowiedną szkołę wchodzącą w skład zespołu należy w lewym górnym rogu przy danych zespołu     kliknąć w      i w oknie Wybierz podmiot    https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-35.png wskazać odpowiednią szkołę lub placówkę, w której będzie rejestrowany oddział.

Po wybraniu odpowiedniej szkoły lub placówki pojawi się moduł ODDZIAŁY.

Po kliknięciu w moduł dostępna będzie lista oddziałów:

Przed wykonaniem dalszych kroków należy upewnić się, czy w polu Wybrany Podmiot wyświetlana jest nazwa odpowiedniej szkoły lub placówki. W razie konieczności można zmienić wybraną szkołę lub placówkę.

W przypadku zespołów szkół i placówek oświatowych, w których znajduje się więcej niż jedna placówka, która wykazuje oddziały w szkole należy wybrać szkołę/placówkę, w której będzie rejestrowany oddział podstawowy.

Na listę oddziałów składa się:

 • przycisk DODAJ ODDZIAŁ
 • pole wyboru roku szkolnego,
 • pole typ oddziału,
 • przycisk POKAŻ FILTRY,
 • kolumna Klasa/semestr,
 • kolumna Opis,
 • kolumna Typ szkoły dla oddziału,
 • kolumna Specyfika podstawowa,

Rejestracja oddziału

Dane podstawowe

W celu zarejestrowania nowego oddziału należy kliknąć przycisk DODAJ ODDZIAŁ  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-18.png  . W systemie otworzy się nowe okno, w którym należy wprowadzić informacje o oddziale podstawowym.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-19.png

Rok szkolny:

Rejestrując oddział podstawowy pole rok szkolny jest automatycznie uzupełnione (w polu domyślnie wprowadzony jest rok, który był wybrany na liście oddziałów), po rozwinięciu listy dodatkowo dostępne są poprzednie lata szkolne.

Typ oddziału:

Pole uzupełnione jest automatycznie i wyświetla wpis oddziału podstawowego.

Typ szkoły dla oddziału:

Ze względu na reformę oświaty i możliwość występowania oddziałów szkoły innego typu rejestrując oddział podstawowy należy wskazać odpowiedni typ szkoły dla oddziału podstawowego. W zależności od typu placówki, w której rejestrowany jest oddział istnieje możliwość wyboru typu szkoły dla oddziału np.:

 • w Branżowej szkole I stopnia występować będą następujące typu szkół dla oddziału:
  • Branżowa szkoła I stopnia
  • Gimnazjum
  • Zasadnicza szkoła zawodowa

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-20.png

 • w Szkole podstawowej występować będą 2 typy szkół dla oddziału:
  • Szkoła podstawowa
  • Gimnazjum

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-21.png

Klasa/Semestr:

W tym polu należy określić klasę lub semestr rejestrowanego oddziału..

Wartości (np. kl. I, II, III, sem. I, sem. II itp.) można wybrać z rozwijanej listy po kliknięciu przycisku na końcu pola.

Możliwości wyboru klas/semestrów uzależnione są przede wszystkim od typu jednostki oraz kategorii uczniów, dla których szkoła jest zorganizowana, wykazanych w RSPO przez organ rejestrujący szkołę. Dodatkowo w przypadku szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego możliwość wyboru klas lub semestrów uzależniona jest od etapów edukacyjnych wprowadzonych w RSPO.

Dla oddziałów przedszkolnych przewidziano dwie możliwości do wyboru:

– „0” – oddziały „0”, to oddziały dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;

– Poniżej „0” – oddziały Poniżej „0” należy zarejestrować dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Opis:

Należy określić nazwę oddziału (np. A, B, C, TS, TM, itp.) w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce oświatowej nomenklatury.

W danym roku szkolnym dla danego trybu nauki oraz kategorii uczniów nazwa oddziału dla danej klasy musi być unikalna. Oznacza, to że nie mogą wystąpić np. dwa oddziały klasy I o tej samej nazwie (ITB i ITB). Natomiast sytuacja, w której ta sama nazwa wystąpi dla oddziałów różnych klas jest dopuszczalna (np. Ia i IIa).

Tryb nauki:

W zależności od typu szkoły oraz kategorii uczniów określonych w RSPO w niektórych przypadkach należy wybrać z listy rozwijanej tryb nauki, w jakim prowadzone jest kształcenie w rejestrowanym oddziale. Należy wskazać właściwą wartość z listy rozwijanej:

 • dzienna,
 • wieczorowa,
 • zaoczna,
 • na odległość,
 • stacjonarna.

Zawartość listy rozwijanej zależy od typu szkoły.

Specyfika podstawowa:

W pierwszej kolejności dla każdego oddziału należy określić specyfikę podstawową wybierając jedną z pozycji z poniższej listy rozwijanej:

 • integracyjny
 • międzynarodowy
 • charakterze eksperymentalnym
 • ogólnodostępny
 • specjalny
 • terapeutyczny
 • dwujęzyczny w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum
 • przysposabiający do pracy
 • specjalny
 • specjalny przysposabiający do pracy

Zakres listy specyfik podstawowych zależy od typu jednostki, kategorii uczniów oraz specyfiki szkoły wykazanych w RSPO.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-22.png

Specyfika dodatkowa I, II, III:

Wybranie specyfiki dodatkowej nie jest obowiązkowe. Jeżeli dany oddział posiada tylko specyfikę podstawową, to pole specyfika dodatkowa I należy zostawić nieuzupełnione (puste).

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-23.png

W przypadku błędnego przypisania do oddziału specyfiki dodatkowej należy kliknąć na krzyżyk dostępny na końcu pola – wybrana specyfika zostanie usunięta.

W zależności od wybranej specyfiki podstawowej pojawia się możliwość wyboru specyfik dodatkowych. Na liście mogą znajdować się następujące specyfiki dodatkowe:

1) wielozawodowy,

2a) sportowy,

2b) mistrzostwa sportowego,

3a) z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,

3b) dwujęzyczny dla mniejszości narodowej,

3c) z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.

W przypadku występowania w oddziale wielu specyfik dodatkowych ważna jest kolejność dodawania specyfik. Na hierarchię, w jakiej należy dodawać specyfiki dodatkowe wskazuje numeracja powyżej. Wybranie w pierwszej kolejności specyfik dodatkowych oznaczonych trójką uniemożliwia dodawanie kolejnych specyfik.

Jeśli w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, do jednego oddziału uczęszczają uczniowie kształcący się w różnych zawodach – dla takiego oddziału należy wskazać specyfikę Wielozawodowy.

Przypisanie do oddziału jednej ze specyfik dodatkowych wymienionych powyżej w pkt 3a, 3b lub 3c oznacza, że wszyscy uczniowie w danym oddziale korzystają z nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego we wskazanej formie. Jeśli nie wszyscy uczniowie w danym oddziale uczą się języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, uczniów tych należy wykazać w grupie nauczania języka mniejszości (oddział dodatkowy).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 263 j. t.) nauka języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego może być prowadzona:

 1. w oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, tj. oddziałach, w których zajęcia prowadzone są w języku mniejszości lub języku regionalnym,
 2. w oddziałach dwujęzycznych, tj. oddziałach, w których zajęcia prowadzone są w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości lub języku regionalnym
 3. w oddziałach z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,
 4. w międzyszkolnych (międzyprzedszkolnych) zespołach nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.

Należy podkreślić, że nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego odbywa się na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub samych zainteresowanych uczniów.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-24.png

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-25.png

Związanie organizacyjne przy podmiocie leczniczym:

W przypadku wyboru specyfiki oddziału specjalny, pojawia się również możliwość określenia związania organizacyjnego oddziału poprzez zaznacznie Check box.

Jeżeli szkoła została zarejestrowana w RSPO jako szkoła ze związaniem organizacyjnym w podmiocie leczniczym, pole Związanie organizacyjne jest wypełniane automatycznie.

Dane dodatkowe

Języki obce:

Kolejnym krokiem jest przypisanie języków obcych nowożytnych nauczanych w danym oddziale. Wybór języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale dokonywany jest poprzez zaznaczenie  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-27.png  kwadratu po lewej stronie danego języka, możliwość wyszukania odpowiedniego języka po przesunięciu suwaka dostępnego po prawej stronie okna.

Program umożliwia zaznaczenie kilku języków obcych nowożytnych w jednym oddziale. Należy wykazać wszystkie języki obce, jakich uczniowie uczą się w tym oddziale, w szczególności w przypadku szkół, w których nauka języka obcego zorganizowana jest w grupach międzyoddziałowych i w konsekwencji w jednej klasie znajdują się uczniowie uczący się różnych języków obcych.

W przypadku, gdy do oddziału został przypisany tylko jeden język obcy, zostanie on automatycznie przypisany wszystkim uczniom w tym oddziale, przy czym w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można usunąć informację o nauczaniu języka obcego.

Jeżeli rejestrowany oddział ma wykazane związanie organizacyjne w podmiocie leczniczym i w oddziale tym dzieci nie będą miały zajęć z języka obcego nowożytnego, program dopuszcza sytuację, że język obcy dla oddziału nie zostanie wybrany.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-28.png

Dyscypliny sportowe:

Jeśli w specyfice dodatkowej wskazano specyfikę sportową albo mistrzostwa sportowego, pojawi się pole, w którym należy określić dyscyplinę sportu, w której kształcenie odbywa się w danym oddziale.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-29.png

Wybór dyscypliny sportowej dokonywany jest poprzez zaznaczenie  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-30.png  kwadratu po lewej stronie nazwy dyscypliny, możliwość wyszukania odpowiedniej dyscypliny po przesunięciu suwaka dostępnego po prawej stronie okna.

Program umożliwia zaznaczenie kilku dyscyplin sportowych w jednym oddziale. Należy wykazać wszystkie dyscypliny sportowe, w jakich uczniowie kształcą się w tym oddziale – umożliwi to przypisanie poszczególnym uczniom właściwej dyscypliny, w której się kształcą.

W przypadku, gdy do oddziału została przypisana tylko jedna dyscyplina sportowa, zostanie ona automatycznie przypisana wszystkim uczniom w tym oddziale.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-31.png

Języki mniejszości:

W przypadku oddziałów, w których określono specyfikę dodatkową z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, albo dwujęzyczne dla mniejszości narodowej, albo z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego należy określić język mniejszości narodowej/etnicznej lub język regionalny, którego nauczanie prowadzone jest w danym oddziale.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-32.png

Zostanie on automatycznie przypisany wszystkim uczniom w tym oddziale.

Wybór języka mniejszości narodowej/etnicznej lub języka regionalnego nauczanego w oddziale dokonywany jest poprzez zaznaczenie  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-33.png  kwadratu po lewej stronie danego języka.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-34.png

Cykl kształcenia dla zawodu/zawodów:

Cykl kształcenia wskazuje się w szkołach, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe lub artystyczne. Długość cyklu kształcenia jest uzależniona od typu szkoły i występujących w niej cyklach.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-35.png

Zawody:

W przypadku szkół kształcących w zawodach należy określić zawód, w którym uczniowie w danym oddziale się kształcą.

Określenie zawodu rozpoczyna się od wybrania zawodu z rozwijalnej listy. W przypadku szkół Branżowych szkół I stopnia i Techników lista zawodów jest związana z danymi wprowadzonymi w działalności placówki w RSPO przekazanymi przez organ rejestrujący.

Branżowa szkoła I stopnia:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-36.png

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-37.png

Technikum:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-38.png

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-39.png

W przypadku wyboru w Branżowej szkole I stopnia typu szkoły dla oddziału „Zasadnicza szkoła zawodowa” lista dostępnych zawodów jest listą wszystkich zawodów dla tego typu szkoły.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-40.png

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-41.png

Jeżeli w specyfice dodatkowej wskazano specyfikę wielozawodową należy określić wszystkie zawody, których uczą się uczniowie w danym oddziale.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-42.png

Dla specyfiki wielozawodowej należy określić przynajmniej dwa zawody dla danego oddziału.

W przypadku błędnego wprowadzenia zawodu należy odkliknąć kwadracik przy zaznaczonym zawodzie.

W przypadku szkół artystycznych należy określić zawód, specjalność i specjalizację.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-43.png

Podsumowanie rejestracji oddziału:

Po wypełnieniu danych w oknie szczegóły oddziału:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-44.png

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-45.png

należy kliknąć przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Po zapisaniu pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-46.png

Rejestrowany oddział pojawi się na liście oddziałów: