Oddział dodatkowy – rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 21.09.2020

 

Oddział dodatkowy – rejestracja

W zespołach szkół, czy jednostkach złożonych, dane dotyczące oddziałów wprowadzamy do poszczególnych placówek wchodzących w ich skład.

W przypadku zespołów szkół i placówek oświatowych, w których znajduje się więcej niż jedna placówka, która wykazuje oddziały, należy wybrać szkołę/placówkę, w której będzie rejestrowany oddział dodatkowy.

Aby wybrać odpowiednią szkołę lub placówkę wchodzącą w skład zespołu należy w lewym górnym rogu przy danych zespołu https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-50.png kliknąć strzałkę https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-51.png , a w oknie Wybierz podmiot

wskazać odpowiednią szkołę lub placówkę, w której będzie rejestrowany oddział.

Po wybraniu odpowiedniej szkoły lub placówki pojawi się moduł ODDZIAŁY, podzielony na zakładki:

 • Oddziały podstawowe
 • Oddziały dodatkowe

W celu przejścia do rejestracji oddziałów dodatkowych należy kliknąć zakładkę oddziały Dodatkowe.

Na listę oddziałów dodatkowych składa się:

 • przycisk DODAJ
 • pole wyboru roku szkolnego,
 • pole Typ oddziału, które umożliwia filtrowanie danych na liście,
 • kolumna Nazwa Oddziału,
 • kolumna Typ,
 • kolumna Cecha główna,
 • kolumna Liczba uczniów uczących się– pokazuje aktualną ilość przypisanych uczniów do danego oddziału wg stanu na dzień dzisiejszy,
 • kolumna Liczba uczniów przypisanych– wskazuje ilość wszystkich uczniów, jacy byli przypisani do tej klasy w wybranym roku szkolnym, w liczbie tej ujęci są także uczniowie, którzy np. przerwali naukę w oddziale w danym roku szkolnym
 • kolumna Data rejestracji, które umożliwia sortowanie po dacie rejestracji oddziału

REJESTRACJA ODDZIAŁU DODATKOWEGO

Oddział dodatkowy to sposób wykazania:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • grup nauczania języka mniejszości, tj. grup międzyprzedszkolnych, międzyszkolnych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, w których realizowana jest nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego,
 • oddziałów przygotowawczych,
 • kursów umiejętności zawodowych,
 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
 • kwalifikacyjnych kursów w placówce doskonalenia nauczycieli,
 • zajęć dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET,
 • pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole w podmiocie leczniczym
 • oddziałów łączonych.

Każdy oddział dodatkowy funkcjonujący w danym przedszkolu, szkole lub placówce należy zarejestrować oddzielnie.

W celu rejestracji oddziału dodatkowego należy kliknąć Oddziały dodatkowe znajdujące się w menu bocznym, a następnie przycisk DODAJ znajdujący w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału:

Zakres danych do wypełnienia w oknie rejestracji uzależniony jest od typu wybranego oddziału dodatkowego. Dla wszystkich oddziałów dodatkowych wspólna jest część Dane podstawowe.

Dane podstawowe:

Rok szkolny:

W tym polu należy wskazać rok szkolny, na który rejestrowany jest oddział dodatkowy.

Typ oddziału:

Należy określić typ oddziału dodatkowego. Zakres wyświetlanych do wyboru typów oddziału zależy od typu szkoły i placówki oświatowej, specyfiki podmiotu oraz kategorii uczniów określonych w RSPO.

Nazwa:

Należy określić nazwę oddziału w zależności od funkcjonującej w danej szkole/placówce oświatowej nomenklatury, ewentualnie w sposób ułatwiający później odnalezienie oddziału na liście oddziałów.

Nazwa oddziału musi być unikalna w ramach podmiotu i roku szkolnego. Oznacza to, że w danym roku szkolnym nie mogą wystąpić np. dwa oddziały wczesnego wspomagania o tej samej nazwie (np. WWR). W przypadku potrzeby zarejestrowania większej liczby oddziałów dodatkowych tego samego typu należy zróżnicować nazwy tych oddziałów (np. I WWR i II WWR ).

Wczesne wspomaganie rozwoju:

W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego oraz w ośrodkach, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego rozwoju psychoruchowego i społecznego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Od roku szkolnego 2020/2021 możliwość przypisania ucznia do WWR z zarejestrowaną opinią o potrzebie wczesnego wspomagania oraz okresem obowiązywania obejmujący cały okres przypisania do oddziału.

W celu rejestracji oddziału wczesnego wspomagania rozwoju należy kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego należy wskazać typu oddziału dodatkowego wczesne wspomaganie rozwoju oraz nazwę oddziału.

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

W przypadku szkół wchodzących w skład ośrodków, wczesne wspomaganie rozwoju wykazywane jest na poziomie ośrodka, nie zaś poszczególnych szkół wchodzących w jego skład.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, organizuje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych.

Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

Od roku szkolnego 2020/2021 możliwość przypisania ucznia do RW z zarejestrowanym orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zarejestrowanym okresem obowiązywania, pokrywającym cały okres przypisania do oddziału.

W celu rejestracji oddziału zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego należy wskazać typu oddziału dodatkowego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nazwę oddziału.

W przypadku szkół wchodzących w skład ośrodków, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze wykazywane są na poziomie ośrodka, nie zaś poszczególnych szkół wchodzących w jego skład.

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Grupa nauczania języka mniejszości

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, jeżeli z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub braku nauczyciela nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego w oddziałach:

 • z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,
 • dwujęzycznych,
 • z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,

organ prowadzący przedszkole lub szkołę, uwzględniając miejscowe warunki komunikacyjne, organizuje zespoły międzyprzedszkolne lub międzyszkolne.

W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczniów jest niewystarczająca do utworzenia oddziału, w którym wszyscy uczniowie będą się uczyli języka mniejszości lub języka regionalnego, nauczanie tych języków w szkołach organizuje się w:

 • grupach międzyoddziałowych, tj. grupach utworzonych z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej klasy,
 • grupach międzyklasowych, tj. grupach utworzonych z uczniów różnych klas, w której nauczanie odbywa się według organizacji nauczania w klasach łączonych.

Zarówno zespoły międzyprzedszkolne lub międzyszkolne, jak i grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe w SIO należy zarejestrować jako grupy nauczania języka mniejszości.

W celu rejestracji oddziału grupy nauczania języka mniejszości należy kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu w oknie szczegółów oddziału typu oddziału dodatkowego Grupa nauczania języka mniejszości oprócz podania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany i nazwy oddziału, w polu Język mniejszości należy wskazać język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny, którego uczą się uczniowie uczęszczający do tego oddziału.

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Oddział przygotowawczy

Do oddziału mogą uczęszczać uczniowie, którzy mają trudności w komunikacji związanej z nieznajomością lub słabą znajomością języka polskiego lub trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w publicznych szkołach artystycznych, specjalnych, sportowych, mistrzostwa sportowego i dla dorosłych.

Nauczanie w oddziale prowadzi się dla uczniów w zakresie:

 • szkoły podstawowej,
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia
 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum.

W celu rejestracji oddziału przygotowawczego należy kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego należy wskazać typu oddziału dodatkowego Oddział przygotowawczy oraz nazwę oddziału.

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Kurs umiejętności zawodowych

Szkoły/placówki, w których może być zarejestrowany oddział Kurs umiejętności zawodowych:

 • Branżowa szkoła I stopnia,
 • Branżowa szkoła II stopnia
 • Technikum,
 • Szkoła policealna,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego – CKZ,
 • Placówka Kształcenia Ustawicznego,
 • Placówka Kształcenia Praktycznego.

W celu rejestracji oddziału Kurs umiejętności zawodowych należy kliknąć przycisk DODAJ  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-1290.png  znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału.

Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego (oddział o tym typie można wykazać od roku szkolnego 2019/2020) należy wskazać typu oddziału dodatkowego Kurs umiejętności zawodowych, a następnie uzupełnić pola:

 • Nazwa,
 • Część efektu kształcenia – zawód (zawody posiadające umiejętność dodatkową wynikające z obszarów kształcenia zawodów wykazanych w RSPO),
 • Umiejętność dodatkowa.

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Po zapisaniu pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-46.png  .

Zarejestrowany oddział pojawią się na liście oddziałów dodatkowych:

Kursy kwalifikacyjne

Od 1 września 2012 r. w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (tj. branżowych, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i w szkołach policealnych) oraz w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą być prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy o systemie oświaty.

Jeśli w szkole lub placówce oświatowej są prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe należy zarejestrować oddziały w celu wykazania uczestników tych kursów.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakres możliwych do wyboru obszarów kształcenia uzależniony jest od listy zawodów wprowadzonych w RSPO przez organ rejestrujący, gdyż zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe szkoły te mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których przypisane są te zawody.

W przypadku placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego dostępny jest pełen zakres obszarów kształcenia określony w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Szkoły/placówki, w których można rejestrować oddział Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników:

 • Branżowa szkoła I stopnia,
 • Branżowa szkoła II stopnia,
 • Technikum,
 • Szkoła policealna,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego – CKZ.

W celu rejestracji oddziału Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników  należy kliknąć przycisk DODAJ  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-1290.png  znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału.

Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego (oddział o tym typie można wykazać od roku szkolnego 2019/2020) należy wskazać typu oddziału dodatkowego Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, następnie uzupełnić pola:

 • Nazwa,
 • Zawód (zawody wynikające z obszarów kształcenia zawodów zarejestrowanych w RSPO).

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Po zapisaniu pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-46.png  .

Zarejestrowany oddział pojawią się na liście oddziałów dodatkowych:

Kursy kwalifikacyjny w placówce doskonalenia nauczycieli

W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli do bazy danych SIO przekazywane są dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w danej placówce. Na potrzeby rejestrowania osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny należy dla każdego kursu zarejestrować odrębny oddział.

W celu rejestracji oddziału kursu kwalifikacyjnego w placówce doskonalenia nauczycieli należy w module Oddziały dodatkowe kliknąć przycisk DODAJ https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-700.png znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału.

Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-713.png   typ oddziału dodatkowego Kursy kwalifikacyjne w PDN zostanie wskazany automatycznie. W formularzu rejestracji oddziału oprócz wskazania roku szkolnego, na który oddział jest rejestrowany oraz jego nazwy, w polu Kurs należy podać obszar, którego kurs dotyczył.

Nazwa kursu powinna umożliwiać łatwe odnalezienie właściwego kursu na liście przy przypisywaniu do tego kursu nauczycieli, którzy go ukończyli.

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Po zapisaniu pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-46.png .

Zarejestrowany oddział pojawią się na liście oddziałów dodatkowych:

Zajęcia dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET

W ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym istnieje możliwość wykazania zajęć dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, będących uczniami szkół, ale realizujących w ośrodku obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w formie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

UWAGA: Od roku szkolnego 2020/2021, aby przypisać ucznia do IPET konieczne jest wcześniej zarejestrowanie uczniowi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z występowaniem niepełnosprawności sprzężonych, a jedną z niepełnosprawności sprzężonych musi być niepełnosprawność:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym

W celu rejestracji oddziału zajęć dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET, należy kliknąć przycisk DODAJ ODDZIAŁ znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego należy wskazać typ oddziału dodatkowego Zajęcia dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących IPET oraz nazwę oddziału.

Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym

Od roku szkolnego 2018/2019 dane o uczęszczaniu na pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym należy wykazać poprzez rejestrację oddziału dodatkowego „Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym”, a następnie przypisania do niego uczniów biorących udział w zajęciach.

W celu rejestracji oddziału pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkole w podmiocie leczniczym należy kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się w górnej części ekranu. Otworzy się okno rejestracji oddziału. Po wybraniu odpowiedniego roku szkolnego należy wskazać typu oddziału dodatkowego Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym oraz nazwę oddziału.

Następnie należy skorzystać z przycisku ZAPISZ w prawym dolnym rogu systemu.

Po zapisaniu pojawi się komunikat   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-46.png

Zarejestrowane oddziały pojawią się na liście oddziałów dodatkowych:

Oddziały łączone

Oddziały łączone to oddziały międzyklasowe, w których naukę realizują równolegle uczniowie z różnych klas.

Rejestracja oddziału łączonego umożliwia tworzenie oddziałów łączonych z dowolnych oddziałów podstawowych zarejestrowanych w danej szkole. Nie ma ograniczeń co do liczby oddziałów łączonych w jeden oddział łączony w danej szkole. Oddział, który uprzednio został włączony do jednego oddziału łączonego, nie może już wejść do kolejnego oddziału łączonego. Nie ma możliwości stworzenia oddziału łączonego z oddziałów wchodzących w skład różnych szkół. Aby zarejestrować oddział łączony należy w pierwszej kolejności zarejestrować oddziały podstawowe, które mają być połączone (zakładka Oddziały podstawowe). Jeśli czynności te zostały wykonane, możliwe jest stworzenie oddziału łączonego.

W celu rejestracji oddziału łączonego należy kliknąć przycisk znajdujący się menu bocznym ekranu a następie należy wybrać zakładkę i kliknąć w przycisk .

Po wybraniu przycisku należy określić typ oddziału: Oddziały łączone, a następnie nazwę danego oddziału łączonego oraz oddziały, które ma zostać połączone. Muszą być zaznaczone minimum dwa oddziały podstawowe, które będą wchodziły w skład oddziału łączonego.

UWAGA 1: Od roku szkolnego 2020/2021 mimo różnych cykli kształcenia w szkole podstawowej gdy zarejestrowane są oddziały na poziomie wychowania przedszkolnego można taki oddział połączyć z oddziałem klasy I z zachowaniem pozostałych warunków dotyczących specyfiki.

UWAGA 2: W przypadku, gdy w organizacji nauczania w danej szkole przewidziano, że niektóre zajęcia (np. wychowanie fizyczne, nauka języków obcych) realizowane są w grupach międzyoddziałowych, nie należy na potrzeby wykazania takiej sytuacji tworzyć oddziałów łączonych.

UWAGA 3: Jeśli w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe funkcjonują klasy, w których uczniowie uczą się różnych zawodów, nie należy tych klas wykazywać jako oddziałów łączonych, lecz jako oddziały podstawowe o specyfice wielozawodowy.

UWAGA 4: Nie można łączyć w jeden oddział łączony różnych oddziałów tej samej klasy/semestru. Łączone mogą być wyłącznie oddziały różnych klas/semestrów.

UWAGA 5: Nie można łączyć w jeden oddział łączony oddziałów posiadających różną specyfikę podstawową.

Po wprowadzeniu niezbędnych danych okno rejestracji oddziału łączonego należy zapisać na pomocą przycisku .

Po zapisaniu formularza pojawi się komunikat potwierdzający poprawne zapisanie danych.

Nowo utworzony oddział pojawi się na liście oddziałów dodatkowych.

Przy pomocy pola Typ oddziału w górnej części ekranu możliwe jest wyszukanie oddziału na liście po wybranym typie np. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na liście pojawi się tylko wskazany typ oddziałów:

Aby przywrócić stan z widokiem na pełną listę oddziałów dodatkowych należy z podanych opcji wybrać Wszystkie: