Oddział dodatkowy – modyfikacja

Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2019

Oddział dodatkowy – modyfikacja

Aby zmodyfikować dane w zarejestrowanym oddziale dodatkowym, należy wybrać odpowiedni wpis z listy oddziałów:

Widok na listę oddziałów dodatkowych z zaznaczonym do modyfikacji oddziałem

Wyświetli się podgląd szczegółów wybranego oddziału.

Podgląd szczegółów wybranego oddziału

W celu wprowadzenia zmian, należy wybrać w prawym górnym rogu funkcję modyfikacji   opcja ołówka  .

W oddziałach dodatkowych modyfikacji podlega jedynie pole Nazwa.

Okno modyfikacji oddziału z zaznaczonym polem nazwa

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w opisie Nazwy oddziału dodatkowego należy je zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ dostępnego w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Pojawi się komunikat o pomyślnie zakończonej operacji: Okno z komunikatem operacja zakończona pomyślnie

Na liście oddziałów dodatkowych pojawi się zmodyfikowany wpis oddziału:

Widok na listę oddziałów ze zmodyfikowanym wpisem oddziału