Ocena pracy nauczyciela

Data ostatniej aktualizacji: 13.03.2020

Szkoła – Dane dziedzinowe nauczyciela Ocena pracy nauczyciela – Rejestracja/modyfikacja/usunięcie

Aby wprowadzić Ocenę nauczyciela, nauczyciel w pierwszej kolejności powinien mieć wprowadzony stopień awansu zawodowego: kontraktowy, mianowany lub dyplomowany oraz posiadać umowę na podstawie Kodeksu Pracy lub Karty Nauczyciela.

okno z widokiem na wybranego nauczyciela z listy który ma mieć wprowadzoną ocenę pracy

Należy wybrać nauczyciela z listy, wejść do zakładki Dane Dziedzinowe w oknie głównym a następnie Ocena nauczyciela i kliknąć  DODAJ.

System przeniesie do formularza, który pozwoli wprowadzić informacje odnośnie oceny nauczyciela. okno z widokiem na zakładkę umożliwijącą dodanie oceny dla nauczyciela

Należy uzupełnić pole Ocena wskazując odpowiednią z listy podanych opcji oraz datę uzyskania.

  • Negatywna
  • Dobra
  • Bardzo dobra
  • Wyróżniająca
  • Brak oceny

okno z widokiem na formularz dodania oceny

Możliwe jest wprowadzenie oceny nauczyciela z art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. poz. 2203) uzyskanej od dnia 1.09.2018 roku.

Aby zapisać wprowadzone dane należy użyć przycisku  ZAPISZ  znajdującego się w prawym dolnym rogu okna.

Po kliknięciu przycisku  ZAPISZ  pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Wprowadzoną Ocenę nauczyciela można modyfikować. W tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ dostępnej w menu ( znak przycisk menu ), wprowadzić aktualne dane, następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

okno z widokiem na wprowadzoną ocenę która ma zostać modyfikowana

Aby usunąć wprowadzone dane należy skorzystać z opcji USUŃ.

okno z widokiem na wprowadzoną ocenę która ma zostać usunięta

Po usunięciu danych pojawi się komunikat:

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia oceny

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję  USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Ocena nauczyciela.