Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2019

DANE ZBIORCZE

Zatrudnienie – Rozwiązanie stosunku pracy – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych dotyczących rozwiązania stosunku pracy, należy rozpocząć od wyboru roku kalendarzowego i okresu sprawozdawczego, który będzie poprawiany, a następnie kliknąć w przycisk ikona ołówek .

okno rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli z zaznaczoną możliwością wyboru roku i modyfikacji

Po kliknięciu przycisku ikona ołówek , otworzy się formularz w którym należy poprawić wprowadzone dane, poprzez usunięcie danej pozycji za pomocą przycisku przycisk x i ponowne wprowadzić we właściwej formie klikając przycisk przycisk dodaj rozwiązanie/wygaśnięcie , a po wprowadzeniu zatwierdzić zmiany dane przyciskiem przycisk zapisz .

formularz modyfikuj informację o rozwiązaniu stosunku pracy nauczycieli

formularz modyfikuj informację o rozwiązaniu stosunku pracy nauczycieli po modyfikacji danych

Po zapisaniu danych pojawi się komunikat informujący o poprawnym zapisaniu danych komunikat operacja zakończona pomyślnie .