JST – składanie wniosku dla pracownika JST

JST – Składanie wniosku o upoważnienie dla pracownika JST

Aby złożyć wniosek o upoważnienie dla pracownika podmiotu takiego jak Jednostka Samorządu terytorialnego / Kuratorium Oświaty należy w przeglądarkę internetową wprowadzić adres strony zmodernizowanego sio https://sio.men.gov.pl/.

Aby złożyć wniosek o uzyskanie danych dostępowych klikamy  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-582.png

Po kliknięciu opcji złóż wniosek pojawi się okno do złożenia wniosku o upoważnienie do systemu informacji oświatowej w dwóch wariantach potwierdzenia tożsamości:

 • ePUAP
 • Osobiste stawiennictwo

W kolejnym kroku należy wybrać podmiot, za pomocą przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-584.pngdo którego użytkownik wnioskuje o nadanie upoważnienia.

Po wybraniu jednostki w wyszukiwarce na formularzu wniosku pojawią się jej dane.

Następnie należy wypełnić dane podstawowe takie jak:

 • Imię
 • Drugie imię, (jeśli osoba wnioskująca je posiada)
 • Nazwisko
 • PESEL
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

Ważne jest by wprowadzić aktualny adres email, ponieważ na ten adres będą przychodziły maile informacyjne dotyczące procesu rozpatrywania wniosku o uzyskanie danych dostępowych.

Należy również wypełnić dane dotyczące upoważnienia, wybierając opcję PRACOWNIK. Wprowadzamy imię i nazwisko osoby, która udzieliła upoważnienia oraz datę początku i końca ważności upoważnienia.

Należy pamiętać, że upoważnienie może być wydane marytalnie na 5 lat od dnia złożenia wniosku.

Zakresy dostępu – tu należy wybrać moduły w aplikacji, do których pracownik ma zostać upoważniony.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-589.png

Typie użytkownika pola są uzupełnione automatycznie i zależą od wybranego typu jednostki, do której został złożony wniosek o uzyskanie danych dostępowych.

Następnie należy określić hasło za pomocą, którego wnioskujący będzie logował się do wniosku. Należy pamiętać, że Hasło musi zawierać przynajmniej 8 znaków, wielką i małą literę oraz przynajmniej jedną cyfrę.

Zobowiązanie – ta informacja jest niezbędna do zaznaczenia, w celu złożenia wniosku o nadanie upoważnienie. Zgodnie z poniższą informacją zobowiązuje ona do zachowania w tajemnicy danych objętych zakresem dostępu do bazy danych staremu informacji oświatowej, również po ustaniu zatrudnienia, oraz zachowania informacji o ich zabezpieczeniu.

Po potwierdzeniu zobowiązania „ptaszkiem” należy przepisać kod z obrazka a następnie kliknąć przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-592.png

Po kliknięciu przycisku wyślij, pojawi się komunikat o potwierdzeniu wniosku, który został wysłany na wskazany adres mailowy wskazany we wniosku o upoważnienie

Na wskazany adres e-mail przyjdzie wiadomość od Administratora SIO o następującej treści

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-595.png

Z godnie z powyższa informacją, aby dokończyć procedurę składania wniosku należy kliknąć w link podświetlony na niebiesko.

Link przekieruje użytkownika w celu potwierdzenia danych we wniosku

Ponownie należy wybrać podmiot, do którego wniosek został wysłany za pomocą przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-597.png

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-599.png

Po wybraniu jednostki należy wprowadzić dane identyfikacyjne wniosku (PESEL i hasło wprowadzone podczas wypełniania formularza wniosku).

Po wypełnieniu potrzebnych danych należy kliknąć przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-601.png

Chęć złożenia wniosku o uzyskanie danych dostępowych należy potwierdzić klikając przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-602.png  .

Jest możliwość wydrukowania wniosku za pomocą opcji  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-604.png

Po kliknięciu przycisku złóż wniosek na wskazany adres mailowy zostanie wysłany drugi e-mail informujący o wpłynięciu wniosku do systemu. Jest to informacja automatyczna.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-605.png

Na tym etapie kierownik podmiotu rozpatruje złożony wniosek dla pracownika.

Rozpatrywanie wniosku pracownika przez kierownika podmiotu.

Złożony wniosek pracownika będzie widoczny na liście wniosków. Wniosek gotowy do rozpatrzenia przez kierowania podmiotu oznaczony jest kolorem zielonym.

Procedurę rozpatrywania wniosku o uzyskanie danych dostępowych należy rozpocząć od kliknięcia przycisku oznaczony, jako rozpatrywany po wejściu w szczegóły wniosku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-607.png  .

Po zaznaczeniu wniosku, jako rozpatrywany pojawi się komunikat   .

A na wskazany we wniosku adres e-mail wpłynie kolejna wiadomość dotycząca złożonego wniosku o upoważnienie.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-613.png

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-614.png

Kierownik podmiotu za pomocą przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-615.png  akceptuje złożony wniosek użytkownika.

Należy napisać komentarz do złożonego wniosku – jest to pole wymagane, bez którego wniosek nie zostanie zaakceptowany

Po wprowadzaniu komentarza, podświetli się przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-617.png  .

Po zaakceptowaniu wniosku przez kierownika podmiotu pojawi się komunikat  a na adres mailowy pracownika zostanie wysłana kolejna informacja dotycząca akceptacji wniosku pracownika.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-620.png

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-621.png

Po zaakceptowaniu wniosku o upoważnienie,  kierownik podmiotu za pomocą przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-622.png potwierdza tożsamość pracownika, wprowadzając komentarz i akceptując przyciskiem  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-623.png

Po potwierdzeniu tożsamości pojawi się komunikat   a na wskazany adres pracownika wpłynie kolejna wiadomość od Administrator SIO.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-626.png

Aby uzyskać dane dostępowe dla pracownika podmiotu, należy kliknąć w link przesłany w wiadomości.

Kolejny raz należy wybrać podmiot, do którego został wysłany wniosek – wybierając jednostkę samorządu terytorialnego i wyszukać jednostkę za pomocą dostępnych opcji:

 • Nazwa
 • Typ
 • REGON
 • Województwo
 • Powiat

Potwierdzając wyszukiwanie przyciskiem  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-628.png

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-629.png

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-630.png

Po odnalezieniu wskazanego podmiotu należy wybrać jednostkę, a następnie wprowadzić dane identyfikacyjne wniosku.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-631.png

Po wprowadzeniu wymaganych danych klikamy przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-632.png  .

Możliwe jest wydrukowanie wniosku

C:\Users\ewelina.augustyniak\Desktop\Bez tytułu.jpg

Na tym etapie należy pozyskać dane dostępowe do Zmodernizowanego SIO. Aby pozyskać dostęp należy kliknąć w przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-636.png

Po kliknięciu przycisku Pozyskaj dane dostępowe należy podać dane hasło wskazane we wniosku o upoważnienie.

Po wprowadzeniu hasła należy kliknąć przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-638.png

Po kliknięciu pozyskania danych dostępowych pojawi się okno z widniejącymi danymi dostępowymi tj. loginem.

Uwaga!

Informacja o podanym loginie widoczna jest tylko raz.

Wskazanym loginem i wcześniej wskazanym hasłem pracownik może logować się do systemu zmodernizowanego SIO.