JST – składanie wniosku dla kierownika podmiotu JST

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

JST – Składanie wniosku o uzyskanie danych dostępowych przez kierownika podmiotu

Kierownicy jednostki to m.in.:

• wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast,

• starostowie powiatów,

• marszałkowie województw

W jednostce dla kierownika jednostki lub p.o. kierownika jednostki może występować tylko jedno aktywne upoważnienie w danym momencie.

Jeżeli w podmiocie występuje aktywne upoważnienie dla kierownika jednostki lub p.o. kierownika jednostki system nie pozwoli na złożenie kolejnego wniosku (okresy upoważnień nie mogą na siebie nachodzić).

W takiej sytuacji pojawi się komunikat: W podmiocie nie mogą istnieć 2 wnioski z funkcją kierownik lub p.o. kierownika z nachodzącym na siebie okresem ważności upoważnienia.

Jeżeli istnieje wcześniej złożony wniosek z funkcją kierownika lub p.o. kierownika nie może być złożony kolejny wniosek z tą samą funkcją.

Należy pamiętać, że osoba która posiada już aktywne upoważnienie nie może złożyć nowego wniosku dopóki nie zostanie ono cofnięte lub wygaśnie okres jego obowiązywania.

W przypadku złożenia wniosku z błędnymi danymi i jego niepotwierdzenia, system nie zezwoli na złożenie nowego wniosku do czasu jego wygaśnięcia po upływie 24h. Podobna sytuacja występuje w przypadku potwierdzonego wniosku, który powinien zostać rozpatrzony lub odrzucony przed złożeniem nowego wniosku.

Widok z komunikatu błędu został już złożony wniosek

Aby złożyć wniosek o upoważnienie dla kierownika podmiotu takiego jak Jednostka Samorządu Terytorialnego/Kuratorium Oświaty należy w przeglądarkę internetową wprowadzić adres strony SIO.

Aby złożyć wniosek o uzyskanie danych dostępowych klikamy Złóż wniosek o dostęp

Widok systemu SIO z zaznaczoną funkcją złóż wniosek o upoważnienie do SIO

Wniosek można też złożyć po kliknięciu przycisku ZALOGUJ

Widok systemu SIO po kliknięciu zaloguj się z zaznaczoną funkcją złóż wniosek o upoważnienie do SIO

Po ukazaniu się okna składania wniosku należy wybrać sposób potwierdzenia tożsamości:

  • ePUAP – wymaga posiadania konta na profilu zaufanym
  • Osobiste stawiennictwo

Okno z widokiem na dwie opcje potwierdzania tożsamości - ePUAP i osobiste stawiennictwo

Następnie należy kliknąć w przycisk oznaczony ikoną  przycisk wybierz podmiot  .

Okno wyszukiwania podmiotu dla którego ma zostać złożony wniosek

W widocznym oknie należy oznaczyć opcję  jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty , a następnie wyszukać jednostkę, do której zostanie złożony wniosek o uzyskanie danych dostępowych.

Po wpisaniu kryteriów należy kliknąć ikonkę  przycisk wyszukaj  , a w przypadku źle wprowadzonych danych ikonkę  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-702.png  .

Okno wyszukiwania jednostki dla którego ma zostać złożony wniosek z widokiem na pola do uzupełnienia

Z listy jednostek należy wybrać właściwą.

Jednostkę najlepiej wyszukać za pomocą nr REGON bez uzupełniania pozostałych wierszy.

Okno wyszukiwania jednostki dla którego ma zostać złożony wniosek z widokiem na pola do uzupełnienia

Po wyborze jednostki formularz wniosku zostanie automatycznie wypełniony. W przypadku wyboru niewłaściwego organu należy skorzystać z funkcji oznaczonej ikoną  przycisk zmień podmiot  .

Okno wyszukiwania jednostki dla której ma zostać złożony wniosek ze wskazaniem funkcji zmień podmiot

W pierwszym etapie należy wypełnić dane osoby, dla której zostanie złożony wniosek.

Okno z widokiem na dane podstawowe z polami do wypełnienia takimi jak imię, nazwisko, PESEL, adres e-mali, regon

W kolejnym etapie należy wskazać w upoważnieniu opcję Kierownik jednostki lub p.o. Kierownika jednostki. Po wyborze samoczynnie zostanie uzupełniony Podmiot upoważniający. Jednocześnie należy wybrać okres, na jaki ma zostać wydane upoważnienie. Maksymalnym okresem udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO jest okres 5 lat.

Widok z funkcją Kierownika lub p.o. Kierownika do zaznaczenia

Zakres dostępu oraz Typ użytkownika będą automatycznie oznaczone. Widok formularza z zakresem dostępu i typem użytkownika

W kolejnym kroku należy wpisać hasło, zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

Widok na pola do wpisania hasła, które będzie potrzebne do potwierdzenia złożenia wniosku i pozyskania danych dostępowych oraz zobowiązanie do zachowania tajemnicy

Po wypełnieniu wszystkich potrzebnych danych w formularzu należy kliknąć ikonę  przycisk wyślij  .

Po wysłaniu pojawi się poniższy komunikat. Należy kliknąć w ikonkę OK.

Widok na komunikat potwierdź złożenie wniosku w ciągu 24 godzin poprzez link aktywacyjny jaki został wysłany na adres e-mali

Na adres e-mail podany w formularzu automatycznie zostanie wysłana wiadomość. W przeciągu 24 h od otrzymania wiadomości należy kliknąć link w niej zamieszczony, aby dokończyć procedurę składania wniosku o uzyskanie danych dostępowych.

Okno z widokiem na treść wiadomości przychodzącej na e-mali osoby składającej wniosek o upoważnienia z informacją o rozpoczęciu procedury składania wniosku i aktywnym linkiem do potwierdzenia złożenia wniosku

Po kliknięciu w link nastąpi przeniesienie na stronę, gdzie należy wybrać podmiot, wprowadzić nr PESEL oraz hasło wcześniej wprowadzone w formularzu.

W następnej kolejności należy opcję oznaczoną  przycisk pokaż wniosek  .

Okno z widokiem na formularz po kliknięciu w link z polami do wypełnienia - wyszukaj podmiot, PESEL i hasło ustanowione przy złożeniu wniosku oraz z zaznaczonym przyciskiem pokaż wniosek

W kolejnym etapie pojawi się strona z formularzem zawierającym dane oraz opcją, za pomocą, której należy potwierdzić chęć złożenia wniosku (przycisk). W przypadku rezygnacji ze złożenia wniosku o uzyskanie danych dostępowych należy kliknąć ikonę  przycisk wycofaj wniosek  .

Okno z formularza potwierdzania wniosku z zaznaczoną funkcją złóż wniosek

Po zatwierdzeniu złożenia wniosku pojawi się informacja o jego przyjęciu oraz okno z potwierdzeniem, że wniosek jest w trakcie rozpatrywania.

Okno z informacją o poprawnym złożeniu wniosku

Jednocześnie na skrzynkę e-mailową zostanie przesłana wiadomość.

Widok na treść wiadomość wpływającej na e-mali wnioskującego z informacją o poprawnym złożeniu wniosku

Po oznaczeniu wniosku, jako rozpatrywany przez nadrzędny podmiot upoważniający zostanie wysłana wiadomość email.

Widok na treść kolejnej wiadomość wpływającej na e-mali wnioskującego z informacją o rozpoczęciu rozpatrywania upoważnienia

Po akceptacji formalnej wniosku na adres e-mail wpłynie kolejna informacja:

Okno z widokiem na treść wiadomości po akceptacji formalnej wniosku z informacją o poprawności danych zawartych we wniosku nr 1

Okno z widokiem na treść wiadomości po akceptacji formalnej wniosku z informacją o poprawności danych zawartych we wniosku nr 2

Po potwierdzeniu tożsamości zostanie wysłana wiadomość e-mail, z której można zalogować się do wniosku i pobrać dane dostępowe.

Okno z widokiem na treść wiadomości po akceptacji wniosku z informacją z linkiem do pobrania danych dostępowych

Po zalogowaniu się do wniosku kliknij ikonkę  przycisk pozyskaj dane dostępowe  .

Okno z zaznaczonym przyciskiem pozyskaj dane dostępowe

Po wpisaniu hasła wyświetli się okno z danymi dostępowymi.

Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.

Okno z danymi dostępowymi - wygenerowanym loginem

Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.