Grupowa rejestracja danych dziedzinowych – zakończenie

Data ostatniej aktualizacji: 11.05.2020

Grupowa rejestracja danych dziedzinowych – zakończenie

Poniższa instrukcja dotyczy grupowego zakończenia okresu danych dziedzinowych:

– Okres spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego,

– Okres korzystania z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym,

– Okres spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą,

– Okres spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,

– Okres korzystania przez ucznia z internatu,

– Okres statusu młodocianego pracownika,

– Okres i miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu,

– Okres dowożenia.

Poniższa instrukcja przedstawiona jest na jednym przykładzie. Zamykanie okresów obowiązywania wszystkich danych dziedzinowych przebiega w analogiczny sposób. Grupowe zakończenie obowiązywania danych dziedzinowych wykonywane jest z Listy oddziałów podstawowych w module Oddziały.

W pierwszej kolejności należy wyszukać odpowiedni oddział poprzez wejście w moduł Oddziały – podstawowe.

Okno z wyborem modułu oddziały i oddziały podstawowe w programie SIO

Następnie należy przejść do zakładki Przypisania i z prawej strony wybrać zakładkę Otwarte.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania, z wyborem filtra: otwarte

Następnie należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy zakończyć okres obowiązywania danych dziedzinowych.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania, z wgrupowym zaznaczeniem uczniów którym chcemy zakończyć okres obowiązywania danych dziedzinowych

Lista uczniów może mieć więcej niż 1 stronę. Strony oraz liczba wyświetlanych wpisów widoczne są w prawym dolnym rogu Widok na dolny pasek pokazujący ilość pozycji na jednej stronie wyszukiwania wyników, z możliwością przejścia do kolejnej .

Zaznaczając wybrane osoby można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i uwzględnione podczas operacji grupowego zamknięcia okresu obowiązywania.

W prawym, górnym rogu okna, należy kliknąć menu przycisk menu .

Okno z widokiem na przycisk menu, przy zaznaczonych uczniach

Pojawi się lista z której należy wybrać Zakończ Daną Dziedzinową i z kolejnej Listy należy wybrać zamykaną daną dziedzinową.

Okno z rozwiniętą listą z menu, z wyborem zakończenia danych dziedzinowych np. korzystanie z internatu

Następnie pojawi się nowe okno, gdzie należy wybrać datę zakończenia.

okno formularza zakończ korzystanie z internatu z polem: data zakończenia - do uzupełnienia.

Po wprowadzeniu Daty zakończenia należy kliknąć w przycisk przycisk zapisz .

W przypadku rezygnacji należy kliknąć w przycisk X znajdujący się w prawym górnym rogu

okna.

Widok prawidłowego grupowego zakończenia okresu korzystania z internatu dla wybranych uczniów

Po poprawnym zapisaniu pojawi się komunikat: Widok komunikatu poprawnie wysłano 9 z 9