Grupowa rejestracja danych dziedzinowych – zakończenie

Data ostatniej aktualizacji: 11.05.2020

Grupowa rejestracja danych dziedzinowych – zakończenie

Poniższa instrukcja dotyczy grupowego zakończenia okresu danych dziedzinowych:

– Okres spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego,

– Okres korzystania z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym,

– Okres spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą,

– Okres spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,

– Okres korzystania przez ucznia z internatu,

– Okres statusu młodocianego pracownika,

– Okres i miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu,

– Okres dowożenia.

Poniższa instrukcja przedstawiona jest na jednym przykładzie. Zamykanie okresów obowiązywania wszystkich danych dziedzinowych przebiega w analogiczny sposób. Grupowe zakończenie obowiązywania danych dziedzinowych wykonywane jest z Listy oddziałów podstawowych w module Oddziały.

W pierwszej kolejności należy wyszukać odpowiedni oddział poprzez wejście w moduł Oddziały – podstawowe.

Następnie należy przejść do zakładki Przypisania i z prawej strony wybrać zakładkę Otwarte.

Następnie należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy zakończyć okres obowiązywania danych dziedzinowych.

Lista uczniów może mieć więcej niż 1 stronę. Strony oraz liczba wyświetlanych wpisów widoczne są w prawym dolnym rogu .

Zaznaczając wybrane osoby można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i uwzględnione podczas operacji grupowego zamknięcia okresu obowiązywania.

W prawym, górnym rogu okna, należy kliknąć menu .

Pojawi się lista z której należy wybrać Zakończ Daną Dziedzinową i z kolejnej Listy należy wybrać zamykaną daną dziedzinową.

Następnie pojawi się nowe okno, gdzie należy wybrać datę zakończenia.

Po wprowadzeniu Daty rozpoczęcia należy kliknąć w przycisk .

W przypadki rezygnacji należy kliknąć w przycisk X znajdujący się w prawym górnym rogu

okna.

Po poprawnym zapisaniu pojawi się komunikat: