Finanse

Dane zbiorcze – Finanse

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji oświatowej (w skrócie SIO) stanowią:

  1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2159, z późn. zm.) , zwana dalej ustawą,
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1653), zwane dalej rozporządzeniem.

Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister

 Dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. f. ustawy. Przekazuje się je, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugi oraz pkt 5 lit. a tiret drugi rozporządzenia:

– do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy,

– do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego za okres styczeń-sierpień danego roku.

Do przekazania tych danych zobowiązane są szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, przypadające na jeden etat, należy ustalić biorąc pod uwagę wynagrodzenia wypłacone w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia w ujęciu średniorocznym. Należy uwzględnić również wynagrodzenia osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w wymiarze odpowiadającym wynagrodzeniu jednomiesięcznemu.

Koszty wynagrodzeń pracowników

 Dane dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami oraz osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. g oraz lit. j ustawy.

Przekazuje się je, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret trzeci i czwarty oraz pkt 5 lit. a tiret trzeci i czwarty rozporządzenia:

– do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy,

– do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego za okres styczeń-sierpień danego roku.

Uwaga!

Dane o kosztach wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, wraz z pochodnymi, przekazują wszystkie szkoły i placówki oświatowe.

Dane o wysokości wynagrodzenia osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej przekazują tylko publiczne szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.

Dane o wydatkach i dotacjach w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister

Dane te gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. h ustawy oraz § 3 pkt 5 lit. b oraz pkt 6 rozporządzenia i przekazywane są, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz  § 31 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, w następujących terminach:

– do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy,

– do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego za okres styczeń-sierpień danego roku.

Dane wypełnia się w szkołach i placówkach niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzanie danych należy rozpocząć od oznaczenia okresu sprawozdawczego, którego dotyczą wydatki.

Następnie należy wykazać wydatki ogółem oraz w podziale na:

– majątkowe,

– wydatki na wynagrodzenia ogółem (w tym: na wynagrodzenia nauczycieli),

– wysokość otrzymanej dotacji.

Ponieważ szkoły/placówki prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego nie muszą się stosować do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, z późn. zm.) wymienione niżej paragrafy należy traktować jako przykładowe.

Wydatki majątkowe – par. 601, 605 – 606 i 658

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli – par. 401, 404, 411, 412, 413, 417

Wydatki na wynagrodzenia ogółem – par. 401, 404, 411, 412, 413, 417

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu osób na stanowiskach pedagogicznych w urzędach wykonujących zadania z zakresu oświaty

Dane te gromadzone są na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a ustawy i przekazywane do dnia 10 stycznia według stanu za poprzedni rok kalendarzowy oraz do dnia 10 października według stanu za okres styczeń-sierpień danego roku, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret piąty oraz § 31 ust. 1 pkt 5 lit. a tiret piąty rozporządzenia.

Wykazywane dane dotyczą wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia, przypadającego na 1 etat nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe, organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych. Nieperiodyczne składniki wynagrodzenia powinny być uwzględnione w wysokości 1/12 wypłaconej kwoty.