Finanse

Dane zbiorcze – Finanse

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji oświatowej (w skrócie SIO) stanowią:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2159, z późn. zm.) , zwana dalej ustawą,
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1653), zwane dalej rozporządzeniem.

SZKOŁA:

Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister

Dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. f. ustawy. Przekazuje się je, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugi oraz pkt 5 lit. a tiret drugi rozporządzenia:

– do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy,

– do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego za okres styczeń-sierpień danego roku.

Do przekazania tych danych zobowiązane są szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, przypadające na jeden etat, należy ustalić biorąc pod uwagę wynagrodzenia wypłacone w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia w ujęciu średniorocznym. Należy uwzględnić również wynagrodzenia osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w wymiarze odpowiadającym wynagrodzeniu jednomiesięcznemu.

Koszty wynagrodzeń pracowników

Dane dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami oraz osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. g oraz lit. j ustawy.

Przekazuje się je, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret trzeci i czwarty oraz pkt 5 lit. a tiret trzeci i czwarty rozporządzenia:

– do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy,

– do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego za okres styczeń-sierpień danego roku.

Uwaga!

Dane o kosztach wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, wraz z pochodnymi, przekazują wszystkie szkoły i placówki oświatowe.

Dane o wysokości wynagrodzenia osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej przekazują tylko publiczne szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.

Dane o wydatkach i dotacjach w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister

Dane te gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. h ustawy oraz § 3 pkt 5 lit. b oraz pkt 6 rozporządzenia i przekazywane są, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz  § 31 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, w następujących terminach:

– do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy,

– do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego za okres styczeń-sierpień danego roku.

Dane wypełnia się w szkołach i placówkach niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzanie danych należy rozpocząć od oznaczenia okresu sprawozdawczego, którego dotyczą wydatki.

Następnie należy wykazać wydatki ogółem oraz w podziale na:

– majątkowe,

– wydatki na wynagrodzenia ogółem (w tym: na wynagrodzenia nauczycieli),

– wysokość otrzymanej dotacji.

Ponieważ szkoły/placówki prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego nie muszą się stosować do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, z późn. zm.) wymienione niżej paragrafy należy traktować jako przykładowe.

Wydatki majątkowe – par. 601, 605 – 606 i 658

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli – par. 401, 404, 411, 412, 413, 417

Wydatki na wynagrodzenia ogółem – par. 401, 404, 411, 412, 413, 417

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu osób na stanowiskach pedagogicznych w urzędach wykonujących zadania z zakresu oświaty

Dane te gromadzone są na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a ustawy i przekazywane do dnia 10 stycznia według stanu za poprzedni rok kalendarzowy oraz do dnia 10 października według stanu za okres styczeń-sierpień danego roku, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret piąty oraz § 31 ust. 1 pkt 5 lit. a tiret piąty rozporządzenia.

Wykazywane dane dotyczą wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia, przypadającego na 1 etat nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe, organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych. Nieperiodyczne składniki wynagrodzenia powinny być uwzględnione w wysokości 1/12 wypłaconej kwoty.

JST:

Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie oświatą

Dane dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą gromadzone są na podstawie art. 9 pkt 2 lit. b ustawy oraz § 16 rozporządzenia i przekazywane w terminie 10 dni od zakończenia każdego kwartału, według stanu na koniec kwartału (§ 31 ust. 1 pkt 1 lit. b;  § 31 ust. 1 pkt 2 lit. c; § 31 ust. 1 pkt 4 lit. c; § 31 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia).

Dane te, np. liczba pracowników, powinny odzwierciedlać stan na koniec kwartału, a nie średnią za dany kwartał. Konsekwentnie „łączna wysokość wynagrodzeń” powinna dotyczyć wynagrodzeń osób wykazanych na koniec kwartału, z pominięciem wynagrodzeń osób, które w danym kwartale pracowały, ale już nie pracują i na koniec kwartału nie zostały ujęte.

Należy wykazać pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą, zatrudnionych w komórkach merytorycznych:

 • w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, centrach usług wspólnych – na stanowiskach urzędniczych, w tym stanowiskach kierowniczych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 t. j.)
 • w urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz w specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy o systemie oświaty – według grup stanowisk, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559, t. j.);
 • w kuratoriach oświaty – na stanowiskach administracyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe;
 • w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych – na stanowiskach administracyjno-obsługowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Wprowadzanie danych należy rozpocząć od wyboru kwartału i roku, dla którego wypełniane są dane. Następnie należy wykazać:

 • liczbę pracowników w osobach,
 • łączną wysokość ich wynagrodzeń (wysokość wynagrodzeń proszę podać tylko za dany kwartał),
 • wymiar zatrudnienia (w etatach), według rodzaju zajmowanych stanowisk, wybieranych z rozwijanej listy:
 • administracyjno-obsługowe,
 • kierownicze,
 • stanowiska koordynujące w służbie cywilnej,
 • stanowiska samodzielne w służbie cywilnej,
 • stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej,
 • stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej,
 • stanowiska wspomagające w służbie cywilnej,
 • urzędnicze,
 • wyższe stanowiska w służbie cywilnej,

Należy pominąć osoby na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i długotrwałych zwolnieniach lekarskich (powyżej 33 dni). Należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia (brutto) wypłacone w danym kwartale, również te nieperiodyczne, w pełnej wysokości. Nie należy natomiast wykazywać pochodnych po stronie pracodawcy.

Dla każdej grupy podmiotów wymienionych w pkt 1-4 należy wybrać tylko te rodzaje zajmowanych stanowisk, które są dla tej grupy właściwe, zgodnie z przywołanymi w punktach powyżej aktami prawnymi. Ponieważ nomenklatura nazewnicza jest różna w poszczególnych aktach prawnych, zwracamy uwagę, że nie należy wykazywać np. osób zatrudnionych na stanowiskach kierowców czy sprzątaczek w JST, a w kuratoriach, urzędach ministrów, OKE
i CKE osób zatrudnionych w komórkach zajmujących się wyłącznie obsługą danego urzędu czy instytucji, np. działów kadr czy obsługi technicznej. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, że niektórzy pracownicy z takich działów wykonują zadania, które należy zakwalifikować jako zarządzanie oświatą – wtedy należy ich wykazać.

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu osób na stanowiskach pedagogicznych w urzędach wykonujących zadania z zakresu oświaty

Dane te gromadzone są na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a ustawy i przekazywane do dnia 10 stycznia według stanu za poprzedni rok kalendarzowy oraz do dnia 10 października według stanu za okres styczeń-sierpień danego roku, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret piąty oraz § 31 ust. 1 pkt 5 lit. a tiret piąty rozporządzenia.

Wykazywane dane dotyczą wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia, przypadającego na 1 etat nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe, organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych. Nieperiodyczne składniki wynagrodzenia powinny być uwzględnione w wysokości 1/12 wypłaconej kwoty.