Dziecko uczęszczało przez rok do oddziału zero. W kolejnym roku szkolnym rodzic przepisał dziecko i teraz jest w oddziale poniżej zero. System wskazuje błąd: “Istnieje wcześniejsze przypisanie ucznia do oddziału na wyższym poziomie”.

Rejestracja poziomu oddziału przedszkolnego uzależniona jest od realizowanego etapu edukacji, który dzieci realizują w tym oddziale. Zazwyczaj dzieci 6-letnie realizują etap edukacji „0” – realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – a młodsze dzieci realizują etap edukacji „poniżej 0” – nie rozpoczęły jeszcze realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Jeśli w jednym oddziale znajdują się wyłączenie dzieci, które mają mniej niż 6 lat, to poziomem tego oddziału jest etap „poniżej 0”. Jeśli do oddziału uczęszczają wyłącznie dzieci 6-letnie, to poziomem tego oddziału jest etap edukacji „0”.

W przypadku, gdy do oddziału uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie realizujące etapy edukacji „poniżej 0” (np. 5 lat) i „0” (np. 6 lat), to w placówce powinny być zarejestrowane oddziały „0” i „poniżej 0”, do których w zależności od wieku i realizowanego etapu edukacji zostaną przypisani odpowiedni wychowankowie. Następnie składowe oddziału mieszanego („poniżej 0” i „0”) powinny być wykazane w oddziale łączonym.

W związku z powyższym należy dodać odpowiednie oddziały na poprzedni rok szkolny i prawidłowo przypisać do nich dzieci.