Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności Internatu/Bursy – rejestracja

Aby wypełnić informacje dotyczące działalności internatu/bursy należy wejść w boczne menu, wybrać zakładkę ,

a następnie moduł dane o działalności .

Z listy możliwych podmiotów należy wybrać: Internat/Bursa.

okno dane o działalności możliwość wyboru internat bursa

Wprowadzanie danych do tabeli rozpoczyna się użyciem przycisku DODAJ

Po wejściu w przycisk DODAJ pojawi się okno, w którym należy uzupełnić dane za poprzedni rok szkolny podając liczbę miejsc.

Następnie w tabeli należy podać średnioroczną liczbę osób, obliczoną według zasady: suma średnich stanów miesięcznych podzielona przez 10 wykorzystanych przez poszczególne grupy osób.

  • Studenci
  • Nauczyciele
  • Młodociani pracownicy
  • Inne osoby

okno z formularzem dodaj dane o działalności internatu bursy

W przypadku bursy w tabeli należy wykazać wyłącznie osoby niebędące wychowankami korzystające z bursy (tj. pozycje z listy: studenci, nauczyciele, młodociani pracownicy oraz inne osoby). Wychowanków bursy wykazuje się wraz z danymi identyfikacyjnymi i okresem pobytu w module UCZNIOWIE.

W przypadku internatu należy dodatkowo podać średnioroczną liczbę osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obliczoną według zasady: suma średnich stanów miesięcznych podzielona przez 10.

W internacie w tabeli należy wykazać wyłączenie osoby niebędące uczniami szkoły, w której jest internat – uczniowie tej szkoły wprowadzani są na poziomie danych dziedzinowych ucznia w module UCZNIOWIE.

W formularzu można uzupełnić tylko liczbę miejsc bez uzupełniania kategorii korzystających.

W kolumnie Średnioroczna liczba korzystających należy ręcznie wprowadzić liczbę osób z danej grupy. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych wiersz można usunąć za pomocą x.

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku ZAPISZ

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE

Dane zostaną zapisane w systemie:

okno po wprowadzeniu danych o działalności internatu bursy