Rejestracja

Moduł: DANE ZBIORCZE

Dane o działalności Internatu/Bursy – rejestracja

Aby wypełnić informacje dotyczące działalności internatu/bursy należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkęhttps://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-149.png, a następnie. Z listy możliwych podmiotów należy wybrać: Internat/Bursa.

Wprowadzanie danych do tabeli rozpoczyna się użyciem przycisku

Instrukcja Merytoryczna – Dane o Działalności Internatu/Bursy

Po wejściu w przycisk DODAJ pojawi się okno, w którym należy uzupełnić dane za poprzedni rok szkolny podając liczbę miejsc.

Następnie w tabeli należy podać średnioroczną liczbę osób, obliczoną według zasady: suma średnich stanów miesięcznych podzielona przez 10 wykorzystanych przez poszczególne grupy osób.

  • Studenci
  • Nauczyciele
  • Młodociani pracownicy
  • Inne osoby

W przypadku bursy w tabeli należy wykazać wyłącznie osoby niebędące wychowankami korzystające z bursy (tj. pozycje z listy: studenci, nauczyciele, młodociani pracownicy oraz inne osoby). Wychowanków bursy wykazuje się wraz z danymi identyfikacyjnymi i okresem pobytu w module UCZNIOWIE.

W przypadku internatu należy dodatkowo podać średnioroczną liczbę osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obliczoną według zasady: suma średnich stanów miesięcznych podzielona przez 10.

W internacie w tabeli należy wykazać wyłączenie osoby niebędące uczniami szkoły, w której jest internat – uczniowie tej szkoły wprowadzani są na poziomie danych dziedzinowych ucznia w module UCZNIOWIE.

W formularzu można uzupełnić tylko liczbę miejsc bez uzupełniania kategorii korzystających.

W kolumnie Średnioroczna liczba korzystających należy ręcznie wprowadzić liczbę osób z danej grupy. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych wiersz można usunąć za pomocą x.

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przyciskuhttps://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-154.png

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-155.png

Dane zostaną zapisane w systemie: