Dane o działalności

Dane zbiorcze – Dane o działalności

Podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji oświatowej (w skrócie SIO) stanowią:

  1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2159, z późn. zm.) , zwana dalej ustawą,
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1653), zwane dalej rozporządzeniem.

Dane o działalności szkolnego schroniska młodzieżowego

Powyższe dane są gromadzone na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1653): § 3 pkt 8 lit. i (liczba miejsc) oraz pkt 10 (czas pracy schroniska).

Dane należy aktualizować na bieżąco, tj. w terminie 7 dni od dnia zmiany w stanie faktycznym. Dane należy podać zgodnie ze statutem lub arkuszem organizacyjnym.

Należy najpierw wybrać rok szkolny, którego dotyczą przekazywane dane, a następnie po wybraniu miesiąca, wpisać liczbę dni, w których schronisko jest czynne w ramach wskazanego miesiąca. Jeśli zdarzy się sytuacja, że liczba miejsc jest różna w różnych dniach danego miesiąca, to można wykazać w tym miesiącu więcej niż jedną kombinację liczby dni i liczby miejsc, np. przez 20 dni jest 40 miejsc, a przez 10 dni 60 miejsc.

Dane o działalności internatu/bursy

Dane o działalności internatu/bursy gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. e oraz pkt 2c lit. a tiret pierwsze ustawy i przekazywane do dnia 10 października każdego roku według stanu za poprzedni rok szkolny, na podstawie § 31 ust. 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia.

Po wybraniu roku szkolnego, którego dotyczą dane, należy podać liczbę miejsc. Następnie, wskazując kategorię korzystających, należy podać średnioroczną liczbę osób, obliczoną według zasady: suma średnich stanów miesięcznych podzielona przez 10. W przypadku internatu należy dodatkowo podać średnioroczną liczbę osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (obliczoną według powyższej zasady).

W ramach Danych zbiorczych w przypadku bursy należy wykazać wyłącznie osoby niebędące wychowankami korzystającymi z bursy. Wychowanków bursy wykazuje się wraz z danymi identyfikacyjnymi i okresem pobytu w module Uczniowie.

W przypadku internatu należy wykazać wyłącznie osoby niebędące uczniami szkoły, w której zorganizowano internat. Uczniowie szkoły korzystający z internatu, w której został on zorganizowany, są wykazywani na poziomie danych dziedzinowych ucznia w module Uczniowie.

Dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli

Dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 2c lit. d ustawy oraz § 13 rozporządzenia i przekazywane do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego, według stanu za poprzedni rok szkolny na podstawie § 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret czwarty rozporządzenia.

Należy wybrać rok szkolny, którego dotyczą dane, a następnie dla każdej formy (seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty i szkolenia) wskazać liczbę zorganizowanych w poprzednim roku szkolnym zdarzeń danego rodzaju oraz liczbę uczestników.

Dane o działalności poradni

 Orzeczenia o braku potrzeby

Dane dotyczące liczby uczniów wobec których stwierdzono, na podstawie orzeczenia, brak potrzeby kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania albo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 2 lit. f ustawy.

Przekazuje się je, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 5 lit. c tiret drugi rozporządzenia w terminie do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego według stanu za poprzedni rok szkolny.

Uwaga!

Począwszy od wykazywania danych za rok szkolny 2018/2019 w terminie do dnia 10 października 2019 r. obowiązkowe będzie wykazywanie powyższych danych według etapu edukacyjnego.