Uczniowie

W przedszkolu mam dziecko, które spełnia “obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego”. Jak zaznaczyć mu tą informację?

Dziecko uczęszczające fizycznie do przedszkola i realizujące w ten sposób obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, powinno być zarejestro...

Kiedy zaznaczać opcję: “Korzystanie z internatu” w danych dziedzinowych ucznia?

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe – dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,...

Komu zaznaczać “Nauczanie indywidualne” w danych dziedzinowych ucznia?

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe – indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęsz...

Komu zaznaczać “Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą” w danych dziedzinowych ucznia?

Opcję tą należy wypełnić, jeżeli uczeń spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zgody dyrektora szkoły (wydanej w formie decyzji administracyjnej

Uczeń w klasie 3 otrzymał świadectwo i promocję do klasy wyższej- 4. W trakcie roku okazało się, że nie daje rady i został przeniesiony w trakcie roku do klasy niższej – 3. W jaki sposób go zapisać? Ponieważ jak próbuję zapisać stan faktyczny to wyskakuje błąd – że chce go zapisać do niższego poziomu?

W tego typu przypadkach należy skontaktować się bezpośrednio z Sekretariatem Departamentu Kształcenia Ogólnego, nr tel. 22 34 74 141 (z prośbą o połączenie z Wydziałem Efektów Kształceni...

Kiedy zaznaczyć opcję “przedłużony okres nauki”? Czy w roku szkolnym, w którym nastąpiło przedłużenie, czy też w następnym, w którym de facto jest ono konsumowane?

Opcję "przedłużony okres nauki" zaznaczamy w roku szkolnym, w którym nastąpiło przedłużenie pojawia się wtedy status „nie podlega klasyfikacji rocznej”, co umożliwia przypisanie do oddzi...

Jak przypisać dziecko do odpowiedniej klasy?

Najpierw należy wprowadzić mu NAUKĘ UCZNIA na aktualny rok szkolny, a następnie dodać przypisanie do odpowiedniej klasy we wskazanym roku szkolnym.  ...

Co oznacza opcja “Czy przedłużony okres nauki” w przypisaniu do oddziału podstawowego?

Dotyczy ona kształcenia specjalnego. Osoby, które posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym i nie radzą sobie z przyswojeniem programu edukacyjnego na dany rok szkolny mogą mieć przedłuż...

Czy należy usunąć z aplikacji uczenia, który został skreślony z listy lub zrezygnował z nauki w ciągu roku?

Usuwanie dotyczy tylko osób, które zostały błędnie zarejestrowane. W przypadku uczniów, którzy zostali skreśleni lub rezygnują - zaznaczyć to należy w zakładce PRZYPISANIA, wprowadzić dat...