Uczniowie

Wychowankowi ORW z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zostało wydane nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Czy w tej sytuacji należy zakończyć pobyt, którego podstawą było orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Tak, należy zakończyć pobyt, którego podstawą było orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dodać nowy okres pobytu z podstawą orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczy...

W przedszkolu mam dziecko, które spełnia “obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego”. Jak to zaznaczyć?

Aby zarejestrować "spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego", dziec...

Jak wznowić naukę absolwentom klasy VI w roku 2016/2017, którzy wrócili w kolejnym roku do naszej placówki do klasy gimnazjalnej?

W takim przypadku u ucznia należy, w zakładce NAUKA, dodać NOWY OKRES  nauki rozpoczynający się od daty 01.09...r . Następnie w zakładce PR...

Co oznacza komunikat: “Należy zakończyć przypisanie do oddziału podstawowego we wcześniejszym roku szkolnym”?

Komunikat informuje, że w poprzednim roku szkolnym nie zakończono danemu uczniowi przypisania do ubiegłorocznej klasy, co uniemożliwia dodanie go do klasy w aktualnym roku szkolnym. Należy w p...

Co oznacza komunikat: “Data zakończenia okresu nauki jest wcześniejsza od daty zakończenia ostatniego przypisania do oddziału w tym okresie nauki”?

Komunikat wskazuje, że w zakładce NAUKA UCZNIA - została tej osobie wprowadzona już data zakończenia uczęszczania w wybranym roku szkolnym, w którym chcą Państwo zakończyć przypisanie do od...

W przedszkolu mam dziecko, które spełnia “obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego”. Jak zaznaczyć mu tą informację?

Dziecko uczęszczające fizycznie do przedszkola i realizujące w ten sposób obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, powinno być zarejestro...

Kiedy zaznaczać opcję: “Korzystanie z internatu” w danych dziedzinowych ucznia?

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe – dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,...