W jakim przypadku należy wprowadzić “korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego”?

Należy to wprowadzić, jeśli uczeń korzysta z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy – Prawo oświatowe, podając datę rozpoczęcia i zakoń...

Kiedy należy wprowadzić nauczanie indywidualne?

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe – indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły...

Czy w zakładce POBYT umieścić tylko uczniów, którzy przebywają w grupach wychowawczych od poniedziałku do piątku czy również uczniów, którzy codziennie dojeżdżają do SOSW?

SOSW jest samo w sobie internatem. Pobyt wprowadza się jedynie uczniom przebywającym w SOSW na stałe. Zatem osobom dojeżdżającym na zajęcia nie wprowadza się pobytu, ponieważ nie przebywają...

Uczeń w roku szkolnym tj. 2018/2019 realizuje obowiązek szkolny w szkole w Anglii. W naszej szkole wpisany jest do ewidencji oraz do księgi ucznia i będzie kontynuował naukę w przyszłym roku szkolnym. Jak ma być ujęty w systemie nowe SIO?

Uczniowi należy zamknąć naukę w roku szkolnym, w którym przestał chodzić do placówki, następnie w nauce ucznia wprowadzić okres realizowania obowiązku szkolnego z przyczyną nauki za granic...

Czy uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zgody dyrektora szkoły: tzw. nauczanie domowe, powinien być przypisany do oddziału podstawowego?

Tak. Uczeń, któremu chcemy wykazać nauczanie domowe (dana dziedzinowa ucznia – Spełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą) najpierw musi być przypisany do oddziału pods...

Kiedy mogę dodać naukę ucznia?

Nauka ucznia jest wymagana przy przypisaniach do oddziałów podstawowych i RW (Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze).  Przypisując ucznia tylko do WWR (Wczesne wspomaganie rozwoju), Grupa nauczania...

Co należy zarejestrować: adres aktualnego zamieszkania czy zameldowania?

Zgodnie z art. 13 i 14 ustawy, w związku z uczęszczaniem ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego...