Uczeń uczęszcza na zajęcia dodatkowe – dla zainteresowanych. Są to zajęcia przedmiotowe – z języka angielskiego i matematyki. Podczas wprowadzania danych pojawia się komunikat ” w tym samym okresie przypisania nie może istnieć więcej niż jedna informacja o uczestnictwie ucznia w zajęciach dodatkowych z tym samym typem zajęć dodatkowych i rodzajem zajęć dodatkowych”. Czy w takim przypadku należy udział w zajęciach dodatkowych danego ucznia wykazać tylko raz, pomimo tego, że uczestniczy w zajęciach z dwóch przedmiotów?

Tak, należy danego ucznia wykazać tylko raz, pomimo tego, że uczestniczy w zajęciach z dwóch przedmiotów....

Czy w zajęciach dodatkowych należy wykazywać jedynie koła zainteresowań, które funkcjonują w szkole czy też zajęcia wyrównawcze dodatkowe z przedmiotów, z którymi uczniowie maja problemy i właśnie dlatego na nie uczęszczają wtedy kiedy chcą?

Zajęć wyrównawczych prosimy nie wykazywać w zajęciach dodatkowych. Wykażą je Państwo w październiku w pomocy psychologiczno-pedagogicznej....

Czy w przypadku wychowanków zakwaterowanych w bursie szkolnej przez cały cykl nauki należy wprowadzać okres pobytu dla każdego roku szkolnego odrębnie?

Okres pobytu w bursie powinien odzwierciedlać faktyczny pobyt wychowanka w tej placówce. Bursy są podmiotami feryjnymi, toteż należy rozpocząć pobyt z początkiem roku szkolnego i zakończyć p...

Proszę o pomoc w przypisaniu dziecka do oddziału dodatkowego. Pojawia się następujący komunikat: Uczeń jest już przypisany w tym okresie do oddziału WWR w innym podmiocie. Patrz instrukcja merytoryczna: pomocsio.men.gov.pl/ Instrukcje merytoryczne / Uczniowie- Oddział dodatkowy.

Wyświetlający się komunikat oznacza, że uczeń jest przypisany do oddziału WWR w innej szkole lub placówce oświatowej. Sytuację tę należy wyjaśnić z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia. Zgod...

Jak rozumieć liczbę uczniów biorących udział w wychowaniu do życia w rodzinie? Jeśli w szkole co kilka dni ulega zmianie liczba uczniów to podać liczbę z ostatniego dnia roku szkolnego 31.08. czy z pierwszego dnia roku szkolnego 01.09?

Ucznia należy uwzględnić w liczbie uczniów biorących udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, jeżeli w ciągu roku szkolnego uczestniczył przynajmniej w połowie zajęć (nie licz...